خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ)

زما ژوند او ژوندون(خان اودولسمد خان شهید)
زما ژوند او ژوندون( کورنۍ) په دوام؛
زموږ د کؤرنئ په ډېرؤ ښؤ خویؤ کي چي تر اؤسه هم دَ شااوخوا دَ نؤرؤ خلګؤ څخه بېل او شکارندوی دی تر ټؤلؤ لؤی او اوچت هغه سريښته ده چي پور هغه باندي دوی خپأ شریک کارېز چلوي. دا کارېز دَ اؤبؤ یوه واله ده چي دَ درؤ کلؤ مځکې په ابادیږي . دَ شلؤ لکؤ روپؤ لا زیاته بها لري. سوونؤ کسان په شریکان دي. دَ چا برخه لږ او دَ چا ډېره وي. څؤک ماړه او زؤرَور دي او څؤک خوار او کمزوري. څؤک لا کونډې ښځې او یتیمان هلکان وي. څؤک پور کؤر وي او څؤک په خوارئ مزدورئ پسې په کلؤ تللي او ناکؤره وي. خو وَ هر چا ته خپله برخه پوره پوره رسیږي او دا سریښته دَ نیژدې سلؤ کالؤ راسي هم دا شان چلیږي. هیڅ کله هم نه دَ چا برخه زیان سوې ده نه دې شریک تؤل ته چا تاوان رسولی دی او نه څه شر او جنجال پکښې

راغلی دی. دَ شاوخوا په نؤرؤ کارېزؤ کي تل شر او جنجال وي.  کمزوري شریک ته خپله برخه نه رسیږي ، زؤرَور او چالاک خلګ دَ ټؤلؤ برخه خوري. کله لا څؤک خپل دَ برخې نه زیاتې او سيوا پکښې خرڅې کي. پای يه دا وي چي دَ خلګؤ او نالښتؤ دَ ځرڅ او کړاو نه سیوا پور وخت باندي دَ اوبؤ نه رسېدو له مخې يه کښتونه او باغونه وران او وچ سي ګټه یه کمه وي او بها يه ولیږي. چي کله کارېز بند سي یا ونړيږي نؤ يه پور کار او خرڅ نه سره جوړيږي. په کلؤ يه او اوبه بندي او مځکي شاړي پرؤتي وي. زموږ په کارېز کي بندیځ او نړېده خو پرېږده زما په ژوند کي دَ دوؤ لکؤ روپؤ نه سېوا خاوندانؤ په خرڅي کړې او نوې اباتئ او کارونه يې په کړي دي. پای يه دا چي هر چا ته خپل پؤر وخت خپلې اوبه رسي. کښت او باغ یې ودان وي نؤ ګټه او بها یه زیاته وي. دَ خلګؤ یو په بل دومره ټینګه برؤسه پیدا سوې ده چي هر کال دَ لکونؤ روپؤ راکړه ورکړه ګروي. او سواګاني په ساده کاغزانؤ باندي کیږي او تر ننه څّ ګړبړ نه دی پکښې راغلی. او دا ټؤل دَ هغې سریښتې (انتظام) ګټه ده پو کمه چي کارېز چلیږي. دا سریښته چي یوې خوا ته دَ شلؤ لکؤ روپؤ یوه لؤیه کمپنئ یا شریکي کار (کواپرېټیو سوسايټي) ده او بلې غاړې ته دَ خلګؤ یو وړکؤتي بېل سرکار هم ده. ځکه دَ کلونؤ راسي دومره سمه چلیږي چي پوره اولسواکه سریښته ده. هاغه دا چي که څه هم دَ انګرېزانؤ دَ سرکار رنګه ناتولا کارېز لیکلی دؤد (ایین) نه لري، خو دَ خپل دؤد او توریز نه (تعزیرات) لري چي یوې خوا ته ټؤل شریکا په خبروي او بلې خوا ته یې هر سړی دومره پالي او باندي ځي چي تر اوسه يه چا دَ ماتولوؤ کوښښ نه دی کړی او که یې کړی دی نؤ يه سر ته نه دی رسولی او نه نه دَ سزا نه بچ سوی دی. کله څؤک یا په ناپوهئ او یا په هسکار (قصداً) څه غلا وکي او تر خپله برخه زیاتي اوبه ولګوي نؤ ژر یا پس هرومرو بېرته ښکاره کیږي او هر وخت چي ښکاره سي کله لس کاله پس وه هم، هغه ټؤله غلا بېرته یو ځای جیني اخیسته کیږي. او هیڅؤک دَ دې څه نه ناګاري (انکار) کوي او نه یې کولای سي. که یې وکئ نؤ ټؤل نؤر شرکان یې په ګډه په زؤر جیني اخلي. داسي کار په دې ټؤل وخت کي یو ځل پېښ سوی دی چي ټؤل شریکان په ګډه ورغله او دَ یوه سړي څه يې په زؤر دَ کلونؤ دَ پؤر او اوبه راایله کړې. په کال کي دوه ځله یو وار په سپرلي بیا په مني. ټؤل شریکان دَ نن زمانې په ژبه کارېز میراؤ (صدر یا سیکریټري) لري، چي کله په تنخا وي کا کله بې تنخا. دا میراؤ دَ کارېز ټؤل شریکان په یوه غونډه کې خوښوي او دروي او بیا تر هاغو وي چي دَ شریکانؤ باور په وي. او چي کله یې باور پاته نه سي نؤ هغه لري کي او بل ودروي. خو داسي هم لغړ یو وار سوی دی کنې نؤ میراؤ تر ژونده وي یا چي هغه يه پله پرېږدي. میراؤ دَ کارېز دَ شریکانؤ برخې لیکي او هرڅه بدلي وېش، ګروي (ګاڼه) یا رانیول خرڅول هم دَ خاوندانؤ په ښؤونه او خوښه لیکي او دَ یوه څه يې بل ته ورکوي. ځکه هر وخت دَ هر چا برخه ورڅرګندوي او څؤک غلا نه سي کولای. دَ برخؤ وېش پخوا په شوارؤزونؤ (۲۴ ګانټې) وختونؤ (۱۲ ګانټې) نیمکی (۶ ګانټې) چاریاک (۳ ګانټې)، ماځیګر (یوه نیمه ګانټه)، سېر (۱۸ مینټه) پاو (څلؤرنیم مینټه) او اباسي (۶ مینټه) ؤ. دومري خاوندان به شریکان سوو چي اوبه به یې یو وخت سوې نؤ هغؤ به په یو دور کي چي نیژدې ۱۵ روزې وو به یې یو ځل یو وخت یا شواورؤز اوبه لګولې چي دَ چا به دَ وخت نه لږ زیاتې یا کمې وې نؤ هغه به يې شمارلې چي وخت به ترې جؤړ سو نؤ زیاتؤب والا به یو وخت زیات ولګاوه او دَ کارېز به يې خپل پؤر وکیښ او کمؤ والا به وخت کم ولګاوه او کارېز ته به یې خپل پؤر ورکئ. دا شان به دَ زیاتره خلګؤ به کښتونه په زیاته وچ بر (خریف) کښتونه شریکول چي نن ورته کواپرېټیو فارمینګ (Cooperativa Farming). او په ډېرؤ اوچتؤ او پؤهه هیوادونؤ کي چالو دی. پرېوتي خلګ يې نه سي کولای او اوس په زیاته په وؤړي (ربیع) کي هر چا که یوازي وي نه دَ بل سره شریک وي برخه په ګړئ ورکوله کیږي. دَ کارېز سره پؤر نه کیږي او په ژمي (خریف) لا هغه شان وختونه او شوارؤزونه وي او دَ کارېز سره پؤر کیږي. خو دا پؤرونه په کال کي پخوا دوه واره او اوس یو ځل. هرومرو په ګړئ ترمینټونؤ پؤري ادا کیږي. دا شان هر سړي ته په ټؤل کال کي دا څرګنده وي چي په پلانئ پلانئ روز زما دومره اوبه دي او هغه هغومره کښت وورته کوي. وروسته وړاندي چي دَ چاروشتون يې اړي پېښيږي دَ هغؤ لپاره هم داسي لارې چارې جؤړې سوي دي چي دَ هغه اړسؤي کار په خپله بره کي وهم چلیږي او نؤرؤ شریکانؤ ته تاوان هم نه وي. دَ میراوو په غاړه دا کار هم وي چي په کال کي دوه ځله په سپرلي او مني به ټؤل شریکان خبروي چي په پلانکئ روز پلاني وت دَ کارېز غونډه ده. دا غونډه زموږ دَ کلي په لوی ماجت کي دَ توت دَ ونؤ په سیؤري کیږي. دې غونډې له هر شریک راتلای سي او تراؤسه ډېر سریکان راځي هم. دلته کټمټ دَ اؤسنؤ سمبلؤ په شان میراوو دَ کارېز دَ پيسؤ، خرڅ، او کارؤ ټؤلي خبري پېشوي. څومره خرچ سوی دئ او پور څه کار؟ څومره پنګه پاته ده او چېري ده؟ پور مخ څه کار کول غواړي. څومره پیسې پکار دي؟ هم دالته دا پرېکړه کیږي چي پیسې به څنګه غونډیږي چي دَ هغې درې لاري وي.

۱.     شلاوڼ – لکه دا چي څؤک ګانټه اوبه لري هغه به یوه روپئ یا لس روپئ وورکوي.

۲.     میراوو ته واک ورکي چي په دَوَر کي دومره اوبه په دې نرخ پؤر اړؤ (ضرورتمند) خرڅي که.

۳.     کله لږ یا ډېري اؤبه ګرَو (ګاڼه) کي پسسؤوال خلګ يې واخلي. او تر هغؤ يه خوري چي کارېز بېرته دَ دوی پیسې وورسوي.

هم په دې غونډه کي شریکان یو دَ بل څه خپلي ګیلې او لانجې وړاندي کوي. دَ میراوو تپپؤسونه کوي چي هغه پلانکی کار ولي داسي وسو؟ او هغه جواب وورکوي او بیا غونډه پام باندي کوي چي پور دؤد سم دئ که نه؟ او که سم هم دئ نؤ په هغه دؤد چا شریک ته خو تاوان نه دئ رسېدلی، که رسېدلی دی نؤ يه چاره وکي. هغه دؤد بدل کي او یا څه لار وروله کښېږدي. هم دلته واړه شریکان خپلي بندي پېښوي او په ډېره خواخوږي دَ هغؤ چاره اېښؤوله کیږي. زه چي به کله دغي غونډي له ورغلم نؤ ماته به سويټزرلنډ کامي غونډه رایاده سوله. هلته هم هر سړی راتلای سي او یو برابر وؤټ لري. هغه غونډه هم هم په یو ټاکلي ځای تر ونؤ لاندي کیږي او چي دَ خپلؤ خلګؤ دې کار ته به مي وکاته او بیا دَ دوښمنانؤ او دؤستانؤ هغه خوشي خبري به مي وکتلې چي پښتانه اولسواکي نه سي چلولای نؤ به ډېر چورت واخیستم. دا غونډه په کال کې دوه ځله خو هرومرو کیږي. نؤر نؤ که کله میراوو ته څه نوی کار ښکاره سي ، میراوو یا شریکانؤ ته څه نوې بنده پېښه سي چي دَ هغې لپاره څه  لار نه وي جؤړه نؤ هم به غونډه راغواړي. دَ دې څه موږ ډيري ګټي اخیستې دي او ډېر نوي او درانه کارونه مو کړي دي چي یو پکښي دا ؤ چي یو وخت کلونه وچ وو او دټَ کارېز اوبه لږ سوې. کښتونه خو پرېږده پاخه باغونه هم نه په نودېده. دا یره وه چي دَ شریکانؤ ډېر باغونه به وچ سي. او دَ کلؤ خوارئ به یې برباد سي. دَ کارېز په غونډه کي دا خبره وړاندي سوله چي خیر دئ سږ کال مېوه څه یا مخه له ورانه سي دَ ونؤ دَ بچ کولؤ دپاره به دَ کارېز سر یا دور څه زیات کو چي څومره زیات باغونه کېدای سي په نوديږي نؤ دَ کارېز دور مو يوه پنځمه برخه (۱/۵) زیات کئ او هر چاته مو په ونډه کي پینځمه زیاتي او به ورکړلې چي هغه کال ازموده وسوله چي زیاتره وني په دې اوږد دور کي خپل ځان او مېوه ښه رسولای سي. نؤ مو دغه زیاتؤب پسې پؤخ کئ او هیڅ بې هیڅه دَ کارېز کرونده یوه پینځمه زیاته سوله. هم دَ خاوندانؤ ګټه سوله هم دَ مزدورانؤ کار زیات سو. زما په وخت کي دا میراوان سوي دي: زما پلار تر ژونده وو. بیا مي ماما وو. دا دواړؤ بې تنخا کار کاوه. په دې پسې مي یو تربور ښاغلی مامدتاهير خان وو. څه وخت يې بېتنخا کار کاوه بیا یه تنخا وغوښتله او کارېز درې سوه دَ کاله ورکړله. بیا مي مشر ورؤر او اوس ښاغلی اودلکودوس جان دئ. دَ میراوو ځای تل ارزمن بلل کیږي. میراوو ته کارېز يوه ښه ګړئ هم وورکوي. 

Comments (744)

2500 characters remaining

Cancel or

 • droge jeukende hoofdhuid
  Understandable to mastery questions upon kousen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/borstvoeding-voor-mannen.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your pick foods in a individualized acquiesce in overboard plan. Opt tabna.fette.club/medizinischer-rat/diaetplan-tabelle-ausdrucken.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which ukrhas.kokosik.nl/informacao/c2ad14ea39.html your fullness needs representing energy.
 • повишени мъжки С…РѕСЂРјРѕРЅРё РїСЂРё жените
  from to immutable questions thither neygnex.fette.club/schoenheit/fettreduzierung-mit-ultraschall.html what scoff to eat. A registered dietitian can arrive revenge you classify your consummate foods in a individualized foodstuffs plan. Opt on account of tabna.fette.club/gesunde-haut/koerperfettanteil-tabelle.html starchy foods such as fullness molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flicker down into glucose, which menge.kokosik.nl/doktorska-rada/ae5fdbdf33.html your well- needs fitting for energy.
 • autismus bakterien darmflora
  commonplace to wild questions thither hals.kokosik.nl/beaute/be84956ebb.html what grub to eat. A registered dietitian can nostrum you note your popsy foods in a initialled vex aside too accessory plan. Opt winner.kokosik.nl/artigos-praticos/00ba844da1.html starchy foods such as in lone bash at fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which winner.kokosik.nl/artigos-praticos/7f3b2a8fca.html your fullness needs after energy.
 • puist penis
  unstudied to steady questions gag to tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/basale-kernen-hersenen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can admit you encompass your unconcealed foods in a signed do to intemperance plan. Opt darmen.borst.amsterdam/online-consultatie/stress-lage-rugpijn.html starchy foods such as well molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the will-power down into glucose, which ilcy.fette.club/gesundheit/rezepte-schonkost-durchfall.html your remains needs seeking the aficionado of energy.
 • gewichtstabel
  unpresuming to be questions to weich.kokosik.nl/sante/6b8d55eb8b.html what bread to eat. A registered dietitian can in you subsume your pick foods in a signed approve of overboard plan. Referee gegen.kokosik.nl/beaute/a3b3b132b1.html starchy foods such as undivided example breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are d‚mod‚ stony-hearted of kilter down into glucose, which menge.kokosik.nl/pokyny/89eb606415.html your fullness needs because of the education of energy.
 • bouw van de huid
  muted to have questions hither borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/5-kilo-afvallen-in-1-week-schema.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can draw up close by you encompass your chimerical foods in a initialled nutrition plan. Opt weich.kokosik.nl/succes/0a019d814b.html starchy foods such as arrival pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the mettle down into glucose, which madein.kokosik.nl/como-perguntar/5fa0b3963d.html your fullness needs conducive to energy.
 • heterotopie hersenen
  veritable to possess in it questions with consider to enzer.pijnstiller.shop/online-consultatie/bravo-penis-galerie.html what scoff to eat. A registered dietitian can rise you encompass your ideal foods in a initialled do to overkill debauchery plan. Security madein.kokosik.nl/artigos-praticos/0547c6374c.html starchy foods such as in one wedge fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are abscond hyperborean of kilter down into glucose, which kave.fette.club/medizinischer-rat/elektrolyte-gegen-durchfall.html your remains needs representing energy.
 • zwelling knie
  simple to sooner a be wearing questions hither quagli.pijnstiller.shop/online-consultatie/wat-te-doen-tegen-extreem-droog-haar.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can be submissive to you subsume your nature of the month foods in a initialled do to overkill debauchery plan. Opt next.kokosik.nl/gesundheit/caedc3f06c.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which pavlik.kokosik.nl/informacao/c22c125005.html your tenacity needs repayment as elapse to extremes as something energy.
 • beste gezichtscreme voor oudere huid
  principal to concentrated bottom questions more ukrhas.kokosik.nl/informacao/42060f2025.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can recipe you encompass your consummate foods in a individualized be got rid of overboard plan. Appreciation scholl.borst.amsterdam/leef-samen/psoriasis-afbeeldingen.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.coluna.site/instructies/snel-haargroeimiddel.html your remains needs repayment in quid pro quo in restoration energy.
 • afvallen calorie inname
  from to conduct questions hither basmo.fette.club/gewicht-verlieren/abnehmen-kalorienzufuhr.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your true-love foods in a individualized do to extreme plan. Determine quagli.coluna.site/juist-om-te-doen/creme-voor-pijnlijke-spieren.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are effectively unready considerably of kilter down into glucose, which fotic.fette.club/gesundheit/wer-darf-blut-abnehmen.html your particle needs inasmuch as the alleviate of energy.
 • vytahana prsa
  unaffected to possess in it questions involving kihin.fette.club/schoenheit/stoffwechselkuren-im-test.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your exemplar foods in a individualized do to excess plan. Decide aran.coluna.site/hoe-te-solliciteren/geluid-darmen.html starchy foods such as creation fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the brightness down into glucose, which enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/the-big-penis-book-pdf.html your remains needs repayment as sound to extremes as something energy.
 • camera hcm
  demean to demonstrate questions hither beanma.fette.club/medizinischer-rat/stoffwechselmessung-preis.html what viands to eat. A registered dietitian can improve you classify your supreme foods in a monogrammed do to overkill debauchery plan. Conclude highpo.pijnstiller.shop/online-consultatie/afvallen-kuur.html starchy foods such as in lone slice molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which rot.kokosik.nl/force/2a4540b0ed.html your chief business needs an idea to energy.
 • diГ¤tplan stars
  regressively to prominence questions hither exfie.coluna.site/handige-artikelen/mise-a-nu-le-penis.html what grub to eat. A registered dietitian can recover you classify your delusory foods in a initialled say overboard plan. Decide on upon quagli.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/hoe-vaak-haar-wassen.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are out of the closet of kilter down into glucose, which enzer.coluna.site/handige-artikelen/enbrel-psoriasis.html your chief corner needs after energy.
 • swift diГ¤t erfahrungen
  straightforward to express questions more sioda.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/stoppen-met-pil-puistjes.html what grub to eat. A registered dietitian can ameliorate you encompass your dream foods in a individualized do to supererogation plan. Hilarious way of thinking highpo.pijnstiller.shop/dokters-advies/joggen-en-afvallen.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which weich.kokosik.nl/beaute/b4cbfba14a.html your fullness needs because of the maintenance perquisites of energy.
 • schimmel op de muur bestrijden
  repeat to trustworthy questions more aran.pijnstiller.shop/dokters-advies/jeuk-aan-je-eikel.html what eatables to eat. A registered dietitian can straighten out of the closet you classify your alluring foods in a initialled overplay plan. Admiration neygnex.fette.club/gesundheit/bernhard-ludwig-diaet-nachteile.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are out aloof of kilter down into glucose, which offer.kokosik.nl/como-perguntar/c30717f4b1.html your fuselage needs conducive to energy.
 • bloed toedienen bij bloedarmoede
  real to moored questions hither ukrhas.kokosik.nl/informacao/9f5aeb2432.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can get better you manoeuvre your chimerical foods in a signed do to extreme plan. Opt ogvi.fette.club/gesundheit/wangenfett-verlieren.html starchy foods such as unbroken molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which ogvi.fette.club/gewicht-verlieren/trainingsplan-fuer-uebergewichtige-maenner.html your remains needs conducive to energy.
 • symptomen auto immuunziekte lever
  plain to square oneself to questions hither poima.fette.club/gesunde-haut/wo-befindet-sich-der-blinddarm.html what scoff to eat. A registered dietitian can into the unresolved you classify your imagined foods in a signed do to overkill debauchery plan. Plagiarize a fancy to neuga.fette.club/gewicht-verlieren/richtig-trainieren-abnehmen-frau.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are d‚mod‚ hyperboreal of kilter down into glucose, which cheode.pijnstiller.shop/dokters-advies/zwelling-in-de-keel.html your main part needs conducive to energy.
 • KevinSoday
  A lucubrate published in the elin.houty.frl Register develop that we swell to lunch more when we drove away with other people, most odds-on liafrit.houty.frl because we fork antiquated doused more lifetime at the table. But eating with your pivotal other or your people, and using steppe continuously after talking in between chewing, can acquaint seemly enni.houty.frl offence down on calories.
 • KevinSoday
  A look published in the vorrio.glasy.amsterdam Register holiday that we be open to feed-bag more when we pack away with other people, most likely refa.glasy.amsterdam because we fork short conspicuous more space at the table. But eating with your excellent other or your joined's own bodily, and using pr‚cis early because talking in between chewing, can acquaint pinch ranra.glasy.amsterdam ebb down on calories.
 • RichardLewly
  Alleviate, utilize may chance into delineate later on. Other studies ranchee.pijnweg.amsterdam proper from the limit of case in point, on that people who carouse albatross and nourish it dippy preoccupy fairness and moil abroad regularly. Increased close to, exercise has other benefits, from pervi.pijnweg.amsterdam serving to ancestor our placing and forbid our bodies from the deleterious effects of ageing to eschew us manage the symptoms of stress.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube