خبري شننې

ننوتل

د زيلانځو پيوندکاري

د زيلانځو پيوندکاري د اروپا په سويدن کې دوې مېندو خپلو خپلو لونړو ته د پيونکارۍ دپاره خپلې خپلې ګيڼۍ وربښلې دي. د دغو دواړو پېغلو جونو زيلانځې د دې جوګه نه وې چې بچي اوزېږوي. د يوې بچه داني  رنځوړه شوې وه يا په نورو مانو کې د کينسر رنځ زپلې وه او د بلې نجلۍ په خېټه کې زيلانځه د سره پيدا شوې نه وه.

د سويدن په يو روغتون کې دا اپريشن تر سره شو او په دې کې لس وتلو څيراندو(سرجنانو) برخه واغسته. د څلورو واړو رنځورانو روغتياي اکر (حالت) ښه دی او ژر به کورونو ته اولېږلې شي. ډاکټران واي  چې د پيوندکارۍ پړاو خو په خېر او کاميابۍ سرهء  تر سره شو خو رښتينی ازمېښت هاغه دی چې دغو زيلانځو ته تومنه واچولې شي، بيا دغه تومنه په ګپ واوړي  او د بچي جوړېدو پروسه پيل شي. ډاکټران واي چې پيونکاري به هله کاميابه وي چې  زيلانځې بچي اوزيږوي.

د دغو دواړو جونو د روغتيا څارنه به تر يو کال پورې کولی شي. په دغه موده کې که ټولې نښې نښانې سمې او برابر څرګندې شي نو بيا به د دغو جينکو چې دېرش کلنې دي، زيلانځو ته ګنګل کړی شوې تومنه ښکته کولی شي او کتی به شي چې دا پروسه د لنګانه پلو ته ځي او که نه. که خبره تر بلاربېدو او لنګېدو را اورسېده نو وايه چې د زيلانځې ګنډل بريا شو او د مخکې دپاره نوي امکانات پېدا شو.

خو د ګيڼۍ د ګنډلو دا څه وړومبۍ هڅه نه ده. په کال ۲۰۰۰ سودي عربستان کې دغسې پيونکاري شوې وه خو کله چې هغې ته تومنه ښکته کړی شوه نو هغه د ګپ (ايمبريو) په ځای  په وينه واوښته او دغسې زيلانځه ناکاره شوه.

خاطرمانېروال

سرچينه!

بي بي سي اردو سروس

 

 

 

 

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube