خبري شننې

ننوتل

د رڼا د رفتار پوله ماته شوه؟

Pashto development

د رڼا د رفتار پوله ماته شوه؟

نوموړې یوه بله ژباړه ده چې مخترم ایمل خان صیب کړیده پدغه ژباړه کې د فزیک په برخه کې نوې دتحولاتو په باره کې ده چې په دې ورستنیو ورځو کې ترسره شویده تاسې کولاې شې له دی ځایه ئې ښکته کړی 

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube