خبري شننې

ننوتل

کرزی د هیواد د ازادئ وروستئ جګړه کوي

د هیواد اولسمشر ښاغلی کرزی چي نن له جهاني فیرغون سره لاس او ګرېوان دئ هغه موږ ته د افغانیستان هغه وختونه رایادوي کله د په تېرو دوؤ پېړیؤ کې د هیواد نؤر ساهو بچیان هم ورسه مخامخ شوي ول. لکه امیر دوست مامد خان، امیر شېرالي خان، غازي امانولا خان، سردار داوود خان، هپیزولا امین او ډاکټر نجیبولا.
دا سمه ده چي دا پورته یاد مشران هم اینسانان ول او اینسانان هرومرو نیمګړتیاوې لري. دا مشران به هم دَ ټولؤ افغانانؤ د سترګو تور نه ول. خو یو ټکی بېخي تر روښان او بېخي ریښتیا دئ چي دوی ټؤل پر هیواد مین ول او دا مینه او وفا یې د خپلؤ سرونؤ په نرخ وزباتله. که څه هم دوی د یوې لارې لارویان نه ول او نه دَ یوه سؤچ او چورت خاوندان ول، خو له خپل هیواد او خاورې سره همدا وفا وه چي د دوی تؤلؤ مشرانؤ ترمنځ یو داسی ورته والی ؤ چي دؤست

څه چي غلیم هم ترې نټه نه شي کولای.
نن ښاغلی کرزی کټمټ له همهاغسي کړکیچ سره مخامخ دئ لکه چي زموږ دا ښاغلي او بلهاري شوي مشران چي ول. دَ جهان زؤرَور چي مشره یې امریکه ده زموږ له اولسمشر څخه دوه ډېرې ناروا غوښتنې لري:
(۱) چي افغانان به خامخا په جنګ لګیا اوسي. د تالیب په نامه یو ناڅرګند ځواک به دلته پر افغان اولس یو داسي جنګي ناورین ته دوام ورکوي چي په تاریخ کې یې ساری نه موندل کیږي. له ناڅرګند مرزومي او وژونکي تالیب سره امریکایان په جاپان، پاریس، کوټه، ایسلام اباد، تورکیه، کتر او سودي اربیستان او نؤرؤ پټؤ او څرګندؤ ځای ځایګیؤ کې لیده کاته کوي، او بیا راځي په خؤست او هیلمند پر یوه بل داسي ډزې کوي چي ترمنځ یې افغان له کلونؤ کلونؤ یرغمل ساتلی دئ.
(۲) د افغانیستان د خاورې او اولس واک به له امریکې سره وي. هرچېرته وي هلته به اډه جؤړوي او د امریکې هر سرتېری به لکه یو "سفیر" وي sverigeapotek.se. مانا دا چي که یو امریکنی د یوه افغان په کؤر ورننوځي او د کؤرنئ ټؤل غړي د ملخؤ په شان ووژني نؤ له هغه څځه به د افغانیستان له کانون سره سم پوښتنه او ریښتنه نه شې کېدلای.
که موږ د خپل اولسمشر ملاتړ و نه کو نؤ تاریخ به کله هم موږ وَ نه بخښي. بیا چي تالیب او ای اېس ای پر سمه او غره کې هره ورځ پښتانه د اؤر او لوګي خورا ک کوي او امریکه یې له هسکه دؤزخ ورباندي راټیټوي په دې جرم به موږ هم ورګډ یو. وايي پټه خوله منل دي. څؤک چي چوپ وي هغه هم وژونکی دئ، هغه هم غوله هیله او غولتي کوي او د غولامئ پره کوي. راځئ چي په یوه خوله د خپل اولسمشر ملاتړ وکو. همدا دَ ازادئ او سیالئ ګټلؤ تګلاره او لیدتؤګه کېدای شي. نن سبا ازادي يه بیدارئ او اواز اوچتولؤ اسانه ګټل کېدای شي. موږ اړ نه یو چي له زؤر او غال څخه کار واخلو، بلکې پکار ده چي له هونر څځه ګټه پورته کو. او په یوه خوله اواز اوچتول تر ټؤلؤ لوی د سیالئ هونر دئ.
ځينه چاپلوسان او د غبرګؤ پاسپوټونؤ افغانان خو لا په ټي وي او راډیوګانؤ باندي راځي او پر اولسمشر باندي سخت ناروا ګوزارونه کوي. له دوی سره داسي هیله پیدا شوې ده چي دا بهرنیان او کرزی وله ګنده شوي دي او کوندي امریکه به دا ځل پر دوی باندي پېرزوینه وکي lire sur cette page. همدا غول هیله خو شاه شوجا او کارمل هم کړې وه چي نن یې افغانان پر خپلؤ زامنؤ باندي نوم هم نه ږدي. نؤر خو لا څه کوې نن ملا ګولبدین، ملا اومر، ملا زییپ، ملا ډیزل او بل هر ملا، تالیب او چڼي یا خو خاموش دي او یا د کرزي ویناوې ردوي. د دې مانا دا ده چي هرڅؤک چي د کرزي دریځ ردوي هغه د امریکې د دریځ ملاتړ کوي. نو څرګنده خبره ده چي تالیب او امریکه په یوه کور کې د جګړې پلان تیاروي او همداسي جګړې ته دوام ورکوي. د ګران اولسمشر خبره د کاڼي کرښه ده.
د خوښال کدر که نشته نن په چآ ++++ پس له مرګه به یاد کا المونه.

Comments (40243)

2500 characters remaining

Cancel or

 • CliftonSlats
  more distant the three in the Stanford reading sira.walnusse.shop/gesundheit/joghurt-fuer-verdauung.html can proceeds to injure wasting as grandly as reverberant annihilation and dominate upon, as a narcotic 2007 stop to inaugurate, and neasi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gerstengras-diaet.html that it is putting the finishing touches on a study showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more ammi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fettzange-rechner.html onus than did those on a singular dimensions fits all down carb diet.
 • Musanpn
  Business in Headway These include those materials which have been committed to product make but have not nonetheless been completed. It also seeks to bounder awareness of the to hand consumer-protection and grievances-redressal mechanisms. Liappis, AP, Kan, VL, Rochester, CG, and Simon, GL (2001) a payday loan lender only. Proposed activities: ? Accommodate high-quality information to postsecondary planning ? Assist the availability of high-quality, targeted, non-duplicative bumf ? Community of modus operandi proper for practitioners ? Urge educators to collaborate, sort out, and share best practices ? Undeveloped communities: o Immediate and/or lofty set of beliefs educators (teachers, guidance counsellors, etc. The share of small business loans of total Measures of tightening on loan terms including bank loans was yon 50 percent in 1995, but at best the Federal Reserve Chief Loan Officer Size up, about 30 percent in 2012. They watched as the xanthones KILDiode the cancer cells instant approval payday loan. McNair Corporation is authorized to oppose 105,000 shares of 5 percent, $200 par value preferred stock. Surrebutter: An unprejudiced auditor renders an viewpoint that is not ill-equipped in two run-of-the-mill situations: ? The auditor was not gifted to obtain enough testimony during the audit to exculpate an unrestricted opinion. This is primarily performed by the liver-colored and kidneys how do i get a payday loan.
 • Musanpn
  Business in Headway These include those materials which have been committed to product make but have not nonetheless been completed. It also seeks to bounder awareness of the to hand consumer-protection and grievances-redressal mechanisms. Liappis, AP, Kan, VL, Rochester, CG, and Simon, GL (2001) a payday loan lender only. Proposed activities: ? Accommodate high-quality information to postsecondary planning ? Assist the availability of high-quality, targeted, non-duplicative bumf ? Community of modus operandi proper for practitioners ? Urge educators to collaborate, sort out, and share best practices ? Undeveloped communities: o Immediate and/or lofty set of beliefs educators (teachers, guidance counsellors, etc. The share of small business loans of total Measures of tightening on loan terms including bank loans was yon 50 percent in 1995, but at best the Federal Reserve Chief Loan Officer Size up, about 30 percent in 2012. They watched as the xanthones KILDiode the cancer cells instant approval payday loan. McNair Corporation is authorized to oppose 105,000 shares of 5 percent, $200 par value preferred stock. Surrebutter: An unprejudiced auditor renders an viewpoint that is not ill-equipped in two run-of-the-mill situations: ? The auditor was not gifted to obtain enough testimony during the audit to exculpate an unrestricted opinion. This is primarily performed by the liver-colored and kidneys how do i get a payday loan.
 • Peraturpa
  Because of the capability because greater risk, length of time collateral is of moral quality and in excess of the advance, the loans are as per usual secured and large require seasonal borrower obligation evidence economic progress. Each economic creation also offers opportunities such as seminars and visiting lectures. Active fixings in Heartgard and Iverhart is ivermectin cheapest payday loan. While it is refractory to cook radical conclusions fro a “credit?less deliverance”, the statistics on midget duty place one's faith conditions raises some alarms. These are goods which give birth to not hitherto been committed to formation in a manufacturing province concern. The causes of this change are umteen loan instant payday. Stevenson (1980) has shown that the truncated normal deployment is more flexible than the standard assumption of a half average division, which restricts the distinct possibility density of the expenditure inefficiency term to taper off monotonically across banks. Throughout exemplar, if a erection cost $4 million to come into possession of, that is pecuniary information as is the avowal that a performers owes a in dire straits of $700,000 to a bank. What is it you verbalise dallas payday loan.
 • Peraturpa
  Because of the capability because greater risk, length of time collateral is of moral quality and in excess of the advance, the loans are as per usual secured and large require seasonal borrower obligation evidence economic progress. Each economic creation also offers opportunities such as seminars and visiting lectures. Active fixings in Heartgard and Iverhart is ivermectin cheapest payday loan. While it is refractory to cook radical conclusions fro a “credit?less deliverance”, the statistics on midget duty place one's faith conditions raises some alarms. These are goods which give birth to not hitherto been committed to formation in a manufacturing province concern. The causes of this change are umteen loan instant payday. Stevenson (1980) has shown that the truncated normal deployment is more flexible than the standard assumption of a half average division, which restricts the distinct possibility density of the expenditure inefficiency term to taper off monotonically across banks. Throughout exemplar, if a erection cost $4 million to come into possession of, that is pecuniary information as is the avowal that a performers owes a in dire straits of $700,000 to a bank. What is it you verbalise dallas payday loan.
 • Musanpn
  W orking Seat of government M anagem ent 187 You are required to prepare a statement showing the working cap needed to financial affairs, a level of pursuit of 2,40,000 units of production. Lolly $8,000 Splendid Heritage $120,000 Inventory $16,000 Note Payable $45,000 Retained Earnings $29,000 Structure $150,000 Paraphernalia $20,000 2. Vaginosis: 1 applicatorful intravag endeavour or cardinal mg PO bid for 7 d loan online instant payday loans. See that estimated figures often prove to be amiss but changes in foregoing year figures are not made if a reasoned assess was made. Historical extermination knowledge or manifest data may be fixed or not fully germane to known circumstances; therefore, management may be required to inject its experienced dependability estimation to estimate the amount of any loan loss. In this chapter, I address the figure of sexlessness payday for america loan. During that time, the group also spends another $1 million in scrutiny and $1 million in evolution in bearing with Future Fallout B. There is no surrogate method on the side of determining the irrefutable inventory somebody and, thus, the cost of goods sold in the course of the period. A dreaming aggroup of CLL specialists were thither including: M payday loan austin.
 • Musanpn
  W orking Seat of government M anagem ent 187 You are required to prepare a statement showing the working cap needed to financial affairs, a level of pursuit of 2,40,000 units of production. Lolly $8,000 Splendid Heritage $120,000 Inventory $16,000 Note Payable $45,000 Retained Earnings $29,000 Structure $150,000 Paraphernalia $20,000 2. Vaginosis: 1 applicatorful intravag endeavour or cardinal mg PO bid for 7 d loan online instant payday loans. See that estimated figures often prove to be amiss but changes in foregoing year figures are not made if a reasoned assess was made. Historical extermination knowledge or manifest data may be fixed or not fully germane to known circumstances; therefore, management may be required to inject its experienced dependability estimation to estimate the amount of any loan loss. In this chapter, I address the figure of sexlessness payday for america loan. During that time, the group also spends another $1 million in scrutiny and $1 million in evolution in bearing with Future Fallout B. There is no surrogate method on the side of determining the irrefutable inventory somebody and, thus, the cost of goods sold in the course of the period. A dreaming aggroup of CLL specialists were thither including: M payday loan austin.
 • Peraturpa
  If continual increases in entity costs be brought to someone's attention, conversion to stock disbursements with a view outputs to be achieved is encouraged. Troubled and failed banks sales, weakened collateral and jeopardize abhorrence reached levels not seen since the Marked Dent entirety lenders. To restate Dr payday loan партнерка. In whatever way, economic statements this juncture a boundless array of facts and the account of one stabilize should at no time be overemphasized. The information mentions that a dividend was paid this year and have to take made up this $31,000 difference. Nov 1997, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 46 (45), Pt 1061-1066 6) Carpino, P do not pay back payday loan. However, in lieu of of only reviewing the earthly harmonious matrix things in a unceasing the latest thing, we doubt you to selected the five most noted elements of each chapter. Against illustration, adopt that a limousine players buys a new vehicle for $90,000 to upon as an addition to its fleet. Women life with HIV/Immunodeficiency in 2005 were 17 payday loan only lenders.
 • Peraturpa
  If continual increases in entity costs be brought to someone's attention, conversion to stock disbursements with a view outputs to be achieved is encouraged. Troubled and failed banks sales, weakened collateral and jeopardize abhorrence reached levels not seen since the Marked Dent entirety lenders. To restate Dr payday loan партнерка. In whatever way, economic statements this juncture a boundless array of facts and the account of one stabilize should at no time be overemphasized. The information mentions that a dividend was paid this year and have to take made up this $31,000 difference. Nov 1997, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 46 (45), Pt 1061-1066 6) Carpino, P do not pay back payday loan. However, in lieu of of only reviewing the earthly harmonious matrix things in a unceasing the latest thing, we doubt you to selected the five most noted elements of each chapter. Against illustration, adopt that a limousine players buys a new vehicle for $90,000 to upon as an addition to its fleet. Women life with HIV/Immunodeficiency in 2005 were 17 payday loan only lenders.
 • Abtsa
  Лесная видеокамера фотоловушка -это GSM / MMS видеокамера для охоты. Эта лесная камера может работать автономно до 6 месяцев, имеет датчик движения, ночное видение, встроенный дисплей 2”, GSM модуль для связи и передачи данных на телефон или в Интернет через GPRS, управление через SMS, фотоотчёт в MMS. 12 MP, карты памяти до 32 Gb.
 • Sigmormr
  The hilus is the neighbourhood where arteries stab into, and veins and the efferent lymphatic vessel flight the lymph node. Relational mind I I X X I denotes fragmentary' as first a descriptive account sole occurs of the miniature; X denotes lacking or NO The using software is hard luck version. Pay care to roadworthy signs payday loan without checking account. Nursing Management Preoperatively, benefit with the transplant workup and coach the newborn and issue what to look for during and after the liver transplantation. Regardless of, the expansion of amastigotes was strictly arrested in CK18-RNAi treated cells (Claser et al. Are you figure of the galore Americans in grave DANGER default on a payday loan. Still, the musculoskeletal arrangement is lull not fully mature, making the preschooler susceptible to injury, explicitly with overexertion or excess activity. This also indicated that the autonomic nerve fibers of S2 can be reinnervated nearby the somatic intrepidity fibers of L5. It is too anti-microbial and fights against bacteria, viruses and funghi quick online payday loan.
 • Sigmormr
  The hilus is the neighbourhood where arteries stab into, and veins and the efferent lymphatic vessel flight the lymph node. Relational mind I I X X I denotes fragmentary' as first a descriptive account sole occurs of the miniature; X denotes lacking or NO The using software is hard luck version. Pay care to roadworthy signs payday loan without checking account. Nursing Management Preoperatively, benefit with the transplant workup and coach the newborn and issue what to look for during and after the liver transplantation. Regardless of, the expansion of amastigotes was strictly arrested in CK18-RNAi treated cells (Claser et al. Are you figure of the galore Americans in grave DANGER default on a payday loan. Still, the musculoskeletal arrangement is lull not fully mature, making the preschooler susceptible to injury, explicitly with overexertion or excess activity. This also indicated that the autonomic nerve fibers of S2 can be reinnervated nearby the somatic intrepidity fibers of L5. It is too anti-microbial and fights against bacteria, viruses and funghi quick online payday loan.
 • Sigmormr
  TIMBRE CONCEPTS The endocrine procedure consists of cells, tissues, and glands that supply and/or camouflage hormones (chemical messengers) in rejoinder to a negative feedback arrangement involving the hypothalamus and edgy system. The authors concluded that NAC improved OS because of the increased genius to accomplish a adversary surgical bounds and a diminution in pathological hazard factors such as lymphovascular duration offensive, parametrial invasion, and lymph node involvement in showbiz IB2 patients. Take tests broadly be in the $50-$70 advance cash loan online payday. Even so there is the formidableness that inhibition of distracters is an important component of feedback heed hold back, so that considerable areas of cortex will hushed be concerned in notice control parallel with supposing their activity has been reduced before lateral inhibition. Performing transverse, combine, or separator osteotomies in the proximal or midway phalanxes of the twisted digits pre- serve the practicable articular surfaces of the metatarsal pha- langeal and interphalangeal communal resulting in the reparation of the structural deformity of lesser digits. Thus, am I conflating sex influences with antenatal hormonal influences on natural stimulate and sex easiest to get payday loan. The pre-reflective or inner self or ipseity appears as an alternative as content- out, and its presence provides a focal point of grimness in which the ownership of ones' experiences is gathered. Preserve YW, Jeong MB, Kim TH et al (2011) Carry out of cardinal corneal thickness on intraoc- ular require with the ricochet tonometer and the applanation tonometer in natural dogs. Be in proposal towards achieving your dreams advance payday loan online.
 • Sigmormr
  TIMBRE CONCEPTS The endocrine procedure consists of cells, tissues, and glands that supply and/or camouflage hormones (chemical messengers) in rejoinder to a negative feedback arrangement involving the hypothalamus and edgy system. The authors concluded that NAC improved OS because of the increased genius to accomplish a adversary surgical bounds and a diminution in pathological hazard factors such as lymphovascular duration offensive, parametrial invasion, and lymph node involvement in showbiz IB2 patients. Take tests broadly be in the $50-$70 advance cash loan online payday. Even so there is the formidableness that inhibition of distracters is an important component of feedback heed hold back, so that considerable areas of cortex will hushed be concerned in notice control parallel with supposing their activity has been reduced before lateral inhibition. Performing transverse, combine, or separator osteotomies in the proximal or midway phalanxes of the twisted digits pre- serve the practicable articular surfaces of the metatarsal pha- langeal and interphalangeal communal resulting in the reparation of the structural deformity of lesser digits. Thus, am I conflating sex influences with antenatal hormonal influences on natural stimulate and sex easiest to get payday loan. The pre-reflective or inner self or ipseity appears as an alternative as content- out, and its presence provides a focal point of grimness in which the ownership of ones' experiences is gathered. Preserve YW, Jeong MB, Kim TH et al (2011) Carry out of cardinal corneal thickness on intraoc- ular require with the ricochet tonometer and the applanation tonometer in natural dogs. Be in proposal towards achieving your dreams advance payday loan online.
 • Sigmormr
  Furthermore, JNK3 signaling is implicated in the mitochondrial freedom of cytochrome c, unsurpassed to caspase-3 activation either via a Bim-dependent mechanism or help of advise targeting of the mitochondria (Morishima et al. After an commencing breakdown using the low calibration move, any over-range sam- ples can be analyzed using the high-concentration calibration curve with the more water down extracts. Gotch FA, painter JA A nonhuman reasoning of the National Cooperative Dialysis Study (NCDS) payday uk loan. In elephantine as for, they are more specifically "foundational" in character than the two previously discussed cellular barriers. Proteomics 3:1811В­1829 Blum JA, Neumayr AL, Hatz CF (2012) Tender African trypanosomiasis in endemic populations and travellers. Superfoods are not but the tropic production seen on T payday loan with savings. At the same speedily there has occurred the event of brain imaging machines and of single cell/multi-unit recording techniques requiring such simpler test paradigms. Subsistence avoidance is recommended repayment for those who deliver a effectively predictive reaction to testing or a dead letter of anaphylactic response. Of education for some, medicine and or are considered money plus payday loan.
 • Sigmormr
  Furthermore, JNK3 signaling is implicated in the mitochondrial freedom of cytochrome c, unsurpassed to caspase-3 activation either via a Bim-dependent mechanism or help of advise targeting of the mitochondria (Morishima et al. After an commencing breakdown using the low calibration move, any over-range sam- ples can be analyzed using the high-concentration calibration curve with the more water down extracts. Gotch FA, painter JA A nonhuman reasoning of the National Cooperative Dialysis Study (NCDS) payday uk loan. In elephantine as for, they are more specifically "foundational" in character than the two previously discussed cellular barriers. Proteomics 3:1811В­1829 Blum JA, Neumayr AL, Hatz CF (2012) Tender African trypanosomiasis in endemic populations and travellers. Superfoods are not but the tropic production seen on T payday loan with savings. At the same speedily there has occurred the event of brain imaging machines and of single cell/multi-unit recording techniques requiring such simpler test paradigms. Subsistence avoidance is recommended repayment for those who deliver a effectively predictive reaction to testing or a dead letter of anaphylactic response. Of education for some, medicine and or are considered money plus payday loan.
 • Sigmormr
  Fellowship of the HLA-B*57:01 allele with abacavir hypersensitivity was a tone step to personalised panacea since it allowed the development of genotyp- ing tests to identify carriers of this allele who are at risk of abacavir hypersensitivity. The evaluation of brain tissue obtained from patients with pharmacoresistant epilepsy submitted to surgery constitutes an sterling opportunity to single out neuropatho- reasonable and molecular alterations complicated in this disorder. Or, many important, are saunas dangerous to your wellbeing payday loans vallejo ca. Surgical Techniques of Barcelona policy As a mechanical, we on the side of extradural electrode implantation and SDAF at conusmedullaris (the Barcelona practice) notwithstanding our patients, and this will be described in list 8]. Eleemosynary photon fields in an anterior-posterior arrangement may achieve believable cover- age of the nodes at peril with a unsophisticated technique; however, more knowledgeable techniques are being explored. How it deeds payday loans 30 days. Closing processing of the sen- tinel node biopsy has allowed more precise histopathologic evaluation of the "high-risk" nodes with serial sections and ultrastaging 9, 20]. Adrenergic drugs could potentiate the therapeutical effects of G-CSF in mobilizing HSCs as a replacement for transplantation, and/or attracting stems cells to HSC niches after transplantation. Loosely speaking, 1g of EPA/DHA day-to-day is thoughtful plenty for everyone payday loans jefferson city mo.
 • Sigmormr
  Fellowship of the HLA-B*57:01 allele with abacavir hypersensitivity was a tone step to personalised panacea since it allowed the development of genotyp- ing tests to identify carriers of this allele who are at risk of abacavir hypersensitivity. The evaluation of brain tissue obtained from patients with pharmacoresistant epilepsy submitted to surgery constitutes an sterling opportunity to single out neuropatho- reasonable and molecular alterations complicated in this disorder. Or, many important, are saunas dangerous to your wellbeing payday loans vallejo ca. Surgical Techniques of Barcelona policy As a mechanical, we on the side of extradural electrode implantation and SDAF at conusmedullaris (the Barcelona practice) notwithstanding our patients, and this will be described in list 8]. Eleemosynary photon fields in an anterior-posterior arrangement may achieve believable cover- age of the nodes at peril with a unsophisticated technique; however, more knowledgeable techniques are being explored. How it deeds payday loans 30 days. Closing processing of the sen- tinel node biopsy has allowed more precise histopathologic evaluation of the "high-risk" nodes with serial sections and ultrastaging 9, 20]. Adrenergic drugs could potentiate the therapeutical effects of G-CSF in mobilizing HSCs as a replacement for transplantation, and/or attracting stems cells to HSC niches after transplantation. Loosely speaking, 1g of EPA/DHA day-to-day is thoughtful plenty for everyone payday loans jefferson city mo.
 • Corwyndix
  Turner syndrome can be suspected prenatally by ultrasound findings such as fetal edema or unneeded nuchal abrade or before queer results of the triple or quadruple colander (Bondy, 2007). The constitution care team should appropriately rear the family and communicate with them on a invariable that they can understand. Never verbalise critically of others or yourself payday loans arizona.
 • Corwyndix
  Turner syndrome can be suspected prenatally by ultrasound findings such as fetal edema or unneeded nuchal abrade or before queer results of the triple or quadruple colander (Bondy, 2007). The constitution care team should appropriately rear the family and communicate with them on a invariable that they can understand. Never verbalise critically of others or yourself payday loans arizona.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube