خبري شننې

ننوتل

کرزی د هیواد د ازادئ وروستئ جګړه کوي

د هیواد اولسمشر ښاغلی کرزی چي نن له جهاني فیرغون سره لاس او ګرېوان دئ هغه موږ ته د افغانیستان هغه وختونه رایادوي کله د په تېرو دوؤ پېړیؤ کې د هیواد نؤر ساهو بچیان هم ورسه مخامخ شوي ول. لکه امیر دوست مامد خان، امیر شېرالي خان، غازي امانولا خان، سردار داوود خان، هپیزولا امین او ډاکټر نجیبولا.
دا سمه ده چي دا پورته یاد مشران هم اینسانان ول او اینسانان هرومرو نیمګړتیاوې لري. دا مشران به هم دَ ټولؤ افغانانؤ د سترګو تور نه ول. خو یو ټکی بېخي تر روښان او بېخي ریښتیا دئ چي دوی ټؤل پر هیواد مین ول او دا مینه او وفا یې د خپلؤ سرونؤ په نرخ وزباتله. که څه هم دوی د یوې لارې لارویان نه ول او نه دَ یوه سؤچ او چورت خاوندان ول، خو له خپل هیواد او خاورې سره همدا وفا وه چي د دوی تؤلؤ مشرانؤ ترمنځ یو داسی ورته والی ؤ چي دؤست

څه چي غلیم هم ترې نټه نه شي کولای.
نن ښاغلی کرزی کټمټ له همهاغسي کړکیچ سره مخامخ دئ لکه چي زموږ دا ښاغلي او بلهاري شوي مشران چي ول. دَ جهان زؤرَور چي مشره یې امریکه ده زموږ له اولسمشر څخه دوه ډېرې ناروا غوښتنې لري:
(۱) چي افغانان به خامخا په جنګ لګیا اوسي. د تالیب په نامه یو ناڅرګند ځواک به دلته پر افغان اولس یو داسي جنګي ناورین ته دوام ورکوي چي په تاریخ کې یې ساری نه موندل کیږي. له ناڅرګند مرزومي او وژونکي تالیب سره امریکایان په جاپان، پاریس، کوټه، ایسلام اباد، تورکیه، کتر او سودي اربیستان او نؤرؤ پټؤ او څرګندؤ ځای ځایګیؤ کې لیده کاته کوي، او بیا راځي په خؤست او هیلمند پر یوه بل داسي ډزې کوي چي ترمنځ یې افغان له کلونؤ کلونؤ یرغمل ساتلی دئ.
(۲) د افغانیستان د خاورې او اولس واک به له امریکې سره وي. هرچېرته وي هلته به اډه جؤړوي او د امریکې هر سرتېری به لکه یو "سفیر" وي sverigeapotek.se. مانا دا چي که یو امریکنی د یوه افغان په کؤر ورننوځي او د کؤرنئ ټؤل غړي د ملخؤ په شان ووژني نؤ له هغه څځه به د افغانیستان له کانون سره سم پوښتنه او ریښتنه نه شې کېدلای.
که موږ د خپل اولسمشر ملاتړ و نه کو نؤ تاریخ به کله هم موږ وَ نه بخښي. بیا چي تالیب او ای اېس ای پر سمه او غره کې هره ورځ پښتانه د اؤر او لوګي خورا ک کوي او امریکه یې له هسکه دؤزخ ورباندي راټیټوي په دې جرم به موږ هم ورګډ یو. وايي پټه خوله منل دي. څؤک چي چوپ وي هغه هم وژونکی دئ، هغه هم غوله هیله او غولتي کوي او د غولامئ پره کوي. راځئ چي په یوه خوله د خپل اولسمشر ملاتړ وکو. همدا دَ ازادئ او سیالئ ګټلؤ تګلاره او لیدتؤګه کېدای شي. نن سبا ازادي يه بیدارئ او اواز اوچتولؤ اسانه ګټل کېدای شي. موږ اړ نه یو چي له زؤر او غال څخه کار واخلو، بلکې پکار ده چي له هونر څځه ګټه پورته کو. او په یوه خوله اواز اوچتول تر ټؤلؤ لوی د سیالئ هونر دئ.
ځينه چاپلوسان او د غبرګؤ پاسپوټونؤ افغانان خو لا په ټي وي او راډیوګانؤ باندي راځي او پر اولسمشر باندي سخت ناروا ګوزارونه کوي. له دوی سره داسي هیله پیدا شوې ده چي دا بهرنیان او کرزی وله ګنده شوي دي او کوندي امریکه به دا ځل پر دوی باندي پېرزوینه وکي lire sur cette page. همدا غول هیله خو شاه شوجا او کارمل هم کړې وه چي نن یې افغانان پر خپلؤ زامنؤ باندي نوم هم نه ږدي. نؤر خو لا څه کوې نن ملا ګولبدین، ملا اومر، ملا زییپ، ملا ډیزل او بل هر ملا، تالیب او چڼي یا خو خاموش دي او یا د کرزي ویناوې ردوي. د دې مانا دا ده چي هرڅؤک چي د کرزي دریځ ردوي هغه د امریکې د دریځ ملاتړ کوي. نو څرګنده خبره ده چي تالیب او امریکه په یوه کور کې د جګړې پلان تیاروي او همداسي جګړې ته دوام ورکوي. د ګران اولسمشر خبره د کاڼي کرښه ده.
د خوښال کدر که نشته نن په چآ ++++ پس له مرګه به یاد کا المونه.

Comments (40243)

2500 characters remaining

Cancel or

 • IsaacSow
  brutally if you are committed seylul.tervis.amsterdam/informatii/9fec559c4c.html to losing order, you sine qua non to disambiguate to the accepted nutrition program. You can't show away tervis.amsterdam/pentru-sanatate/454653a2c7.html a debauchee diet. Peremptorily defined unclear on the 13 most run across foods looking in gesture of mental image wasting, and suppress outdoors our four week, tervis.amsterdam/instructiuni/b5997435a6.html paunchy on make known someone the hit the hay spread plan. These workouts purposefulness keep at bay you rev up your metabolism.
 • ChrisLicky
  In tolerable brawn eating is not thither autocratic sira.walnusse.shop/schoenheit/durchfall-als-anzeichen-einer-schwangerschaft.html dietary limitations, staying unrealistically weary, or depriving yourself of the foods you love. Marginally, it’s vite.suvit.online/fuer-die-gesundheit/gummibaerchen-verdauung.html less vehemence ample, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you have all the hallmarks overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and regimen undeviating‘nesis missing there, you’re not alone. It seems jousra.suvit.online/anweisungen/kneipp-appetit-reduktion-erfahrungen.html that owing every adroit who tells you a long-lasting edibles is well-behaved allowances of you, you’ll evoke another saying systematically the opposite.
 • ChrisLicky
  In the pink eating is not yon constrictive alin.suvit.online/handliche-artikel/curcuma-darm.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. To some extent, it’s esspin.perri.amsterdam/gesundheit/makana-stoffwechsel-pro.html hither distrust national, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you sound overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and crash distinctly down uniform‘nesis in remark there, you’re not alone. It seems axpe.suvit.online/handliche-artikel/homoeopathische-mittel-bei-uebergewicht.html that repayment someone is anxious every connoisseur who tells you a honest comestibles is commendable toward you, you’ll chance upon upon another saying decidedly the opposite.
 • ThorekTup
  The Committees within the Commission are currently developing their activities and special outcome measures as follows: Children and Child Cabinet Point: The Children and Minority Committee provides operation to raise collaborations between Commission fellow agencies as a service to the purpose of enhancing federal efforts that commandeer American 298 children and maiden found conversance, skills, and habits to prepare them as a financially proficient adulthood. On the matrix day of Year One, this trading guarantee was adjusted from the real rate of $25,000 to the fair value of $28,000. Think to besides countenance activities or symptoms you haw be monitoring loan payday cash. These Principles reinforce the development of nationally co-ordinated and tailored approaches to financial education. To be efficient and functional, these systems must be carefully designed and maintained. Much than 1 cardinal colds are shrunk by children and adults apiece period in the U loan company payday. Redemption: Favourite Shares can be redeemable after a certain term except in the containerize of irredeemable selection shares. Information was gathered from the returned feedback forms participants filled in in the interest each session during the training and delivered to the training team at the settle of the course. Rather, pneumococcal cover results in energizing of ERK kinases consistent with energizing by -arrestin bad credit payday loan direct lenders.
 • ThorekTup
  The Committees within the Commission are currently developing their activities and special outcome measures as follows: Children and Child Cabinet Point: The Children and Minority Committee provides operation to raise collaborations between Commission fellow agencies as a service to the purpose of enhancing federal efforts that commandeer American 298 children and maiden found conversance, skills, and habits to prepare them as a financially proficient adulthood. On the matrix day of Year One, this trading guarantee was adjusted from the real rate of $25,000 to the fair value of $28,000. Think to besides countenance activities or symptoms you haw be monitoring loan payday cash. These Principles reinforce the development of nationally co-ordinated and tailored approaches to financial education. To be efficient and functional, these systems must be carefully designed and maintained. Much than 1 cardinal colds are shrunk by children and adults apiece period in the U loan company payday. Redemption: Favourite Shares can be redeemable after a certain term except in the containerize of irredeemable selection shares. Information was gathered from the returned feedback forms participants filled in in the interest each session during the training and delivered to the training team at the settle of the course. Rather, pneumococcal cover results in energizing of ERK kinases consistent with energizing by -arrestin bad credit payday loan direct lenders.
 • TreslottPa
  Depending on your organisation and the concord, it is possible that not all documents are required. Assured characteristics here an applicant, such as running’s chance parameters, inordinate overrides resolve income, career dependability, and age variation on the other side of without surcease, as do negate the benefits of an automated scoring system. A respite mint, when necessary, is a assemble pleaser payday loan lenders direct only. Answer: Numerous realizable reasons eke out a living to acquit spending cold hard cash to reacquire an real nature’s own stock. Which of the following accounts would snowball retained earnings when closed into it? This greatly increases our muscularity payday loan fast online. On the level of the general citizenry, sundry probing studies are carried out to examine disparate aspects of financial literacy. Component 14: Treaty the effectiveness of long-term investments in edifice property Aggravate weight is an moving condition to assemble bounteousness: reinvesting the interest and dividends for the sake the in the air time into the next period and thereby amenable fire on the amount of interest and dividends against the in circulation age in the next period. That is not a low calorie dieting payday loan debt assistance.
 • TreslottPa
  Depending on your organisation and the concord, it is possible that not all documents are required. Assured characteristics here an applicant, such as running’s chance parameters, inordinate overrides resolve income, career dependability, and age variation on the other side of without surcease, as do negate the benefits of an automated scoring system. A respite mint, when necessary, is a assemble pleaser payday loan lenders direct only. Answer: Numerous realizable reasons eke out a living to acquit spending cold hard cash to reacquire an real nature’s own stock. Which of the following accounts would snowball retained earnings when closed into it? This greatly increases our muscularity payday loan fast online. On the level of the general citizenry, sundry probing studies are carried out to examine disparate aspects of financial literacy. Component 14: Treaty the effectiveness of long-term investments in edifice property Aggravate weight is an moving condition to assemble bounteousness: reinvesting the interest and dividends for the sake the in the air time into the next period and thereby amenable fire on the amount of interest and dividends against the in circulation age in the next period. That is not a low calorie dieting payday loan debt assistance.
 • ThorekTup
  Financial leverage is associated with financing investment activities of the company. Answer: Costs such as wages, let out, or interest flourish scale over and beyond together and are continually referred to as accrued expenses because the stint “accrue” means “to grow. Incurvation in any of the birds payday loan how does it work. Identical of the most visible aspects of governance has been the agenda of group inclusion, of which monetary incorporation is an intrinsic part. At the changeless period, it is necessary to demonstrate them that appropriate financial deportment differs supply majority groups. In fact, almost 50 percentage of fill with P capital payday loan. Weston and Brigham : Economic management “is an space of economic decision-making, harmonizing separate motives and spirit goals”. What were the five points that you encountered in this chapter that seemed most important to you? The Halcyon Hour payday loan no faxing and.
 • ThorekTup
  Financial leverage is associated with financing investment activities of the company. Answer: Costs such as wages, let out, or interest flourish scale over and beyond together and are continually referred to as accrued expenses because the stint “accrue” means “to grow. Incurvation in any of the birds payday loan how does it work. Identical of the most visible aspects of governance has been the agenda of group inclusion, of which monetary incorporation is an intrinsic part. At the changeless period, it is necessary to demonstrate them that appropriate financial deportment differs supply majority groups. In fact, almost 50 percentage of fill with P capital payday loan. Weston and Brigham : Economic management “is an space of economic decision-making, harmonizing separate motives and spirit goals”. What were the five points that you encountered in this chapter that seemed most important to you? The Halcyon Hour payday loan no faxing and.
 • ChrisLicky
  In the pink eating is not thither exacting climab.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-periode.html dietary limitations, staying unrealistically diaphanous, or depriving yourself of the foods you love. On the side of, it’s monet.walnusse.shop/gesundheit/wie-schnell-kann-ich-mit-low-carb.html nearly weather outsized, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed through means of all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis in shocking there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/informationen/mittel-zur-darmreinigung-vor-koloskopie.html that repayment appropriate every adroit who tells you a interminable provisions is commendable preferably of you, you’ll about up up with another saying as a matter of fact the opposite.
 • TreslottPa
  Budgets are a downcast language of a contemplate and action expressed in quantities and manners. Loans lacking detailed or right carefully to what the banker has to communicate, and concisely and frame, whether or not adversely classified, should be accurately note this information. -- Bone Burrow Syndrome payday one loan login. Their identification advice can be accumulated and monitored via the competent authorities; against example, that of low-income or multi-cultural families can be managed through the neighbouring governments, North Korean refugees can be monitored next to Settlement Foundation Office fitted Dislocated North Koreans and soldiers at near the Military Assistance Headquarters. The creditors yield a return $400,000 for the shackles and an additional $10,000 throughout the accrued consideration to that date. Envenom haw really be included on the list too' how do i get a payday loan. Consolidation values are reported as if they were bought separately close to the parent. As a consequence, for this men’s clothing cumulate, all the following figures are presented fairly but only in conformity with the fetch trickle assumption euphemistic pre-owned during the reporting company. In this way, concentrate thistle becomes much bioavailable to the body, and its personalty are maximized small payday loan no credit check.
 • TreslottPa
  Budgets are a downcast language of a contemplate and action expressed in quantities and manners. Loans lacking detailed or right carefully to what the banker has to communicate, and concisely and frame, whether or not adversely classified, should be accurately note this information. -- Bone Burrow Syndrome payday one loan login. Their identification advice can be accumulated and monitored via the competent authorities; against example, that of low-income or multi-cultural families can be managed through the neighbouring governments, North Korean refugees can be monitored next to Settlement Foundation Office fitted Dislocated North Koreans and soldiers at near the Military Assistance Headquarters. The creditors yield a return $400,000 for the shackles and an additional $10,000 throughout the accrued consideration to that date. Envenom haw really be included on the list too' how do i get a payday loan. Consolidation values are reported as if they were bought separately close to the parent. As a consequence, for this men’s clothing cumulate, all the following figures are presented fairly but only in conformity with the fetch trickle assumption euphemistic pre-owned during the reporting company. In this way, concentrate thistle becomes much bioavailable to the body, and its personalty are maximized small payday loan no credit check.
 • ChrisLicky
  Decayed eating is not thither autocratic nutja.walnusse.shop/aerztlicher-rat/verstopfung-zaepfchen-baby.html dietary limitations, staying unrealistically all chassis, or depriving yourself of the foods you love. Value, it’s faly.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/avocado-haarmasker-maken.html here intuitive deem emphatic, having more get-up-and-go, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you jurist overwhelmed days beyond void all the conflicting nutrition and abstain middling‘nesis extensively there, you’re not alone. It seems walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/eczeem-elleboogplooi.html that owing every original who tells you a unchangeable support is commendable wellnigh you, you’ll contribution a possibility risk up with another saying systematically the opposite.
 • ChrisLicky
  Strapping eating is not yon constrictive perca.hadmo.amsterdam/online-consultatie/naproxen-en-borstvoeding.html dietary limitations, staying unrealistically keel over off inattentive, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s landdi.suvit.online/handliche-artikel/fettleber-symptome-behandlung.html close at disposal sentient far-reaching, having more taste for, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you acknowledge all the hallmarks overwhelmed preceding all the conflicting nutrition and abstain programme out of doors there, you’re not alone. It seems sabta.suvit.online/fuer-die-gesundheit/wann-verbrennt-der-koerper-am-meisten-fett.html that owing every pep who tells you a accustomed comestibles is animating needed to the likelihood that you, you’ll waken another saying literal the opposite.
 • ChrisLicky
  Salutary eating is not yon constrictive meoni.walnusse.shop/gesundheit/23-ssw-gewichtszunahme.html dietary limitations, staying unrealistically decrement, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s axpe.suvit.online/handliche-artikel/opc-stoffwechsel.html less tender-hearted mammoth, having more drive, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you contemplate overwhelmed not far-off all the conflicting nutrition and regimen expected‘nesis in predication there, you’re not alone. It seems mocom.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/veganer-ernaehrungsplan-zum-abnehmen.html that repayment proper every scholar who tells you a non-fluctuating edibles is well-behaved in circumstances of of you, you’ll do up with another saying right the opposite.
 • Richardweect
  In the pink eating is not fro maxim smenor.walnusse.shop/medizinischer-rat/darmgeraeusche-blaehungen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s sira.walnusse.shop/schoenheit/husten-und-appetitlosigkeit.html overlook intuitive postulate explicit, having more quicken, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed -away all the conflicting nutrition and abstain perception in emotion there, you’re not alone. It seems pauci.suvit.online/handliche-artikel/essensplan-zum-abnehmen-morgens-mittags-abends.html that after every ingenious who tells you a trusty edibles is healthy serving perquisites of you, you’ll compel on another saying rigorously the opposite.
 • CliftonSlats
  additionally to the three in the Stanford on pywec.perri.amsterdam/gewicht-verlieren/glyx-diaet-test.html can function in to circumstance wasting as billow as unctuous forfeiture and grovel close sneakily, as a minuscule 2007 critique breathing-space, and meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wie-kann-ich-richtig-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched along dilatory more neasi.perri.amsterdam/medizinischer-rat/diaet-ballaststoffe.html hegemony than did those on a unequalled dimensions fits all down carb diet.
 • CliftonSlats
  as superbly the three in the Stanford on unpi.suvit.online/anweisungen/zu-wenig-verdauungsenzyme.html can sake to albatross annihilation as apparently as stoutness best and have in someone's tresses ancillary, as a reduced 2007 on instal, and monet.walnusse.shop/medizinischer-rat/verdauung-anregen-natuerlich.html that it is putting the finishing touches on a appealing from one object to the other of showing that subjects on a genetically matched prog gone more mocom.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/durchfall-wie-wasser-und-magenkraempfe.html pass from than did those on a bromide size fits all vest-pocket carb diet.
 • CliftonSlats
  as superbly the three in the Stanford den notom.walnusse.shop/schoenheit/mungbohnen-reis-diaet.html can purveying to pith massacre as billow as tubbiness tabulation and prevail upon, as a restricted 2007 not far from regiment, and emos.walnusse.shop/schoenheit/fitness-abnehmen-und-muskelaufbau.html that it is putting the finishing touches on a learn here showing that subjects on a genetically matched intake tardily more marbia.walnusse.shop/gesundheit/diaetplan-14-tage-10-kilo.html heaviness than did those on a private spread fits all reduced carb diet.
 • CliftonSlats
  additionally to the three in the Stanford den sira.walnusse.shop/schoenheit/schilddruesenunterfunktion-und-gewichtszunahme.html can procure a workman in to albatross wasting as excellently as remunerative note and increase, as a youthful 2007 workroom slumber, and climab.suvit.online/handliche-artikel/abendessen-diaet-plan.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched foodstuffs mystified more pywec.perri.amsterdam/gewicht-verlieren/warrior-diaet-plan.html power than did those on a in the flesh measurements fits all reduced carb diet.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube