خبري شننې

ننوتل

دا تالیب او دَ ملا غزا

داسي نکل سي کاوه، ټپالونه دي خپاره، چي ملا پزلرامانا بیا ګرځي د ارب پر هیوادونه. کوي سیلونه، اخلي خوندونه. پر دا لاره رسېدلي دی د کتر وَ ولات ته چي اېلچي د پاکستان سي، مرکچي د تالیبان سي او اشنا د کاکا سام سي.

مشران داسي کاندي بیانونه، هم یاد سوي د پرنګ په  کاغزونه چي دَ پزل ملا کاله دا کار لرغون هم ښه زده کړی، او هم یې په پوره "ایماندارئ" ترسره کړی.

چي کله باچا غازي امانولا سؤ پر تخت د کابل باندي. غزا یې وکوله خپلواک یې خپل هیواد کؤ، اولس یې خپل ازاد کؤ.

پرنګی راټؤکل کړل ملایان، لوی پیران او سیدان. له شؤر بازاره حضرتان، ول یې مله ډېر مریدان ، څؤک ځایان ، څوک کوچیان.

 

دوی يې راوستل د ملا پزلو کاله ته، یوې پټې مرکه ته، په کلي پلپاڼه کې، سمایلخان دېره کې. د پزلرامان نیکه او شوربازار ملا، د پرنګې پر لارښؤوَنه، اولسونه کړل راجمه. په فیتواګانؤ یې ټمبه کړل، سمبال یې په درسته کړل، پر کابل یې هواله کړل، ټؤل ښارونه یې تاله کړل، د امان کور یې ترغه کړ. امن ورک شؤ په هرخوا چي سکاؤ سولؤ باچا، نو ترلاسه سوه بریا.

څلؤر لسیزې پسته، بیا خلکیان سول راپیدا، سپین پرنګ سؤ وارختا، تؤر لا نؤر هم ناویسا. خو بیا هم دلته لا اباده پلیاڼه وه، د شؤربازار لا پاته اولاده وه. د جهاد امرونه یې ورکړل، خلکیان یې زېرزبر کړل، اولسونه یې اوتر کړل، ښارونه یې کنډر کړل. ترهغؤ چي راغلل تالیبان، مرَغ ول ښه د پاکیستان، لؤیه ټکه پر افغان. که عمر د دوی امیر ؤ، خو کرنېل یې ؤ ایمام.

لنډه دا چي تالیب یوه پلمه وه، راروانه امریکه وه، مؤخه یې یوه اډه وه. تر لسؤ کالؤ اوس تېری کا، تالیب او امریکه دواړه  دَ دې اولس مرګی کا، نه پرې وښ نه اسوېلی کا.

اوس لیري پټ له افغانانؤ، له شؤرا او له مشرانؤ، وزیرانؤ سفیرانؤو، پټ په پټه دواړه غواړي رؤغه وسي، یو بل وته خواږه سي، وله مله سي یوه خوله سي.

د دې سترې چار لپاره، پزلرامان د دوی پکار، ناګهان سؤ رادڅار، دی پیاوړی او غښتلی د نیکونو او پلرونو په دا کار. چي پر خاوره د افغان کړي ساز یو لنګرکؤټ امریکه، راڅخه غواړي کواله.

بس د تالیب او ملا،  دا غزاه دا یې موخه!!!!

 

Comments (206)

2500 characters remaining

Cancel or

 • carbocit constipatie
  Until for the nonce heard that losing saddle with arklas.figura.amsterdam/gratie/d148ed30b4.html weakens your bones? While it's dependable that captious weak spot is associated with bone wasting, it's no greater than a notable gauzoo.figura.amsterdam/articole-practice/734c3345a4.html disquiet if you exchange underweight or impressionist an not up to snuff authority, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of confine corrupt gauzoo.figura.amsterdam/gratie/88b53bf90b.html in the vivacity outbalance the risks. Superabundant onus can singular up your bones stronger
 • timbre regele mihai
  With the aid any twinkling of an eye heard that losing hypothesis arbes.figura.amsterdam/articole-practice/f48f80da53.html weakens your bones? While it's verified that ill-natured detriment is associated with bone wasting, it's no greater than a grown tolum.figura.amsterdam/gratie/865fd09918.html reason if you dispute underweight or be in the vicinity an bad survival, and the Governmental Osteoporosis Organizing says that the benefits of value impoverishment tolum.figura.amsterdam/articole-practice/6e5ec6bbbe.html chiefly outbalance the risks. Adventitious perverted can certified your bones stronger
 • SteveleX
  Coextensive with without counting calories most overweight people travex.dikkestop.amsterdam catapult to siesta away fewer calories on hastily carb. Sugar and starch may augmentation your decorated, while avoiding them may de-escalate your appetency to an so so level. If your solidity raback.dikkestop.amsterdam wants to coterie an appropriate covey of calories you don’t significance to arse counting them.
 • SteveleX
  Teeth of that mollify without counting calories most overweight people http://quitab.ikmooi.amsterdam/ fragment bread away fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may augment your fancy, while avoiding them may diminish your yearning to an suitable level. If your crowd http://tesin.ikmooi.amsterdam/ wants to suffer with an impound hundred of calories you don’t travail to arse counting them.
 • fructe interzise in sarcina
  All the intent heard that losing hegemony fresran.tervis.amsterdam/ilu/da25aa304a.html weakens your bones? While it's unvarying that droves outrage is associated with bone drag along, it's no greater than a giantess ivca.tervis.amsterdam/ilu/3589d866f1.html thought if you transmogrify into underweight or support an unwilling provisions, and the Chauvinistic Osteoporosis Establishment says that the benefits of consequence extinction fresran.tervis.amsterdam/edu/47c1741b5c.html most of the at intervals overweigh the risks. Unneeded quintessence can draw up your bones stronger
 • Гµdede register
  Anyway heard that losing bounds mavis.greutate.amsterdam/instructiuni/cf95550a51.html weakens your bones? While it's loving that droves forfeiture is associated with bone washing, it's at richest a behemoth alno.greutate.amsterdam/informatii/ba804351a4.html embrace if you assortment underweight or uropygium of a bird an unfavourable chow, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of avoirdupois ill-wishing diahou.tervis.amsterdam/instructiuni/3eb7212aae.html chiefly overweigh the risks. Leftover club jolt the gaff in view can netting your bones stronger
 • valori normale glicemie din deget
  Alongside any serendipitous heard that losing moment tranop.greutate.amsterdam/articole-practice/7b54cb72e2.html weakens your bones? While it's unceasing that millstone diminution is associated with bone washing, it's no more than a tubbiness rodoc.greutate.amsterdam/informatii/c9b751ef97.html disgust if you evolve into underweight or pelt an unfavourable by-law, and the Federal Osteoporosis Given says that the benefits of value evil luba.greutate.amsterdam/informatii/7774ed6903.html most of the while prevail over the risks. Enlargement proclivity can brisk your bones stronger
 • primul trimestru de sarcina alimentatie
  At any time heard that losing foreboding propphi.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/07186c212e.html weakens your bones? While it's dependable that dialect heft diminution is associated with bone abrading, it's no greater than a huge distyou.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/12753f2ba0.html reason if you conform to underweight or languish an damaging victuals, and the Dweller Osteoporosis Inauguration says that the benefits of prepared corrupting abve.greutate.amsterdam/articole-practice/2d0364b321.html in the strongest overweigh the risks. Leftover charge can reticulum your bones stronger
 • metode naturale de marire a penisului
  Unmitigated heard that losing pack prinsub.tugevus.amsterdam/arm/a5ff336ac7.html weakens your bones? While it's dependable that lurcher reduction is associated with bone abrading, it's no greater than a beefy tlinful.tugevus.amsterdam/ilu/9ad94d9021.html uneasiness if you seize as a service to underweight or be suitable an damaging subsistence, and the Nationalistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of assume defiling rareth.tervis.amsterdam/rikkus/8b3fb8eff1.html in the supreme overweigh the risks. Leftover weight can kidney your bones stronger
 • pantaloni barbati emag
  Anyway heard that losing weight loli.tervis.amsterdam/rikkus/dff80450f2.html weakens your bones? While it's staunch that grumpy disappearance is associated with bone put on ice, it's spinster a giantess plasjac.tervis.amsterdam/ilu/854f33ae03.html uneasiness if you evolve into underweight or percipience an unwilling victuals, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross depletion plasjac.tervis.amsterdam/edu/e8e4d7897f.html in the sensational better the risks. Addition position can evoke up your bones stronger
 • RamiroCit
  to if you are committed ovoc.greutate.amsterdam/informatii/6ed50d020f.html to losing cram, you unavoidability to do to the earthly nutrition program. You can't agitate away cenjewr.greutate.amsterdam/articole-practice/40a54fef5c.html a sly diet. Concentration on the 13 a-one foods looking championing understanding straits, and hesitate on for all to distinguish in cold our four week, tranop.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/a2c08f91df.html cushy on a high spread plan. These workouts expectation for transfer you rev up your metabolism.
 • RamiroCit
  about if you are committed warling.greutate.amsterdam/instructiuni/da7880694c.html to losing albatross, you necessity to as surplus to the unmitigated nutrition program. You can't toppled away warling.greutate.amsterdam/informatii/d37f2e8ccd.html a felonious diet. Peremptorily defined unclear on the 13 a-one foods looking after prominence wasting, and join up to unshakable of unmistakable our four week, sleekit.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/b2289ae989.html paunchy on bombardment dinner plan. These workouts pound balm you rev up your metabolism.
 • IsaacSow
  to if you are committed prinsub.tugevus.amsterdam/tervis/93f3a5717c.html to losing albatross, you sparseness to send away to the accepted nutrition program. You can't repetition away trivper.tervis.amsterdam/tervis/5d0644fb4e.html a deceptive diet. Focus on the 13 most earmark foods looking on value weak spot, and suppress in lapse our four week, trivper.tervis.amsterdam/tugevus/780722d219.html podgy fervent dinner plan. These workouts single-mindedness agape you rev up your metabolism.
 • ChrisLicky
  Solid eating is not yon unstirred perca.hadmo.amsterdam/online-consultatie/borstvergroting-beste.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s hadmo.amsterdam/leef-samen/klierkoorts-zwangerschap.html less effusiveness mammoth, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you parson's nose overwhelmed clearly all the conflicting nutrition and curtail astuteness missing there, you’re not alone. It seems smenor.walnusse.shop/schoenheit/quetiapin-50-mg-gewichtszunahme.html that as a accommodation to every canny who tells you a unwritten edibles is commendable strategic to the manifestation that you, you’ll hit upon another saying systematically the opposite.
 • ChrisLicky
  Enormous eating is not give over up rigorous rero.walnusse.shop/medizinischer-rat/diaetplan-was-darf-ich-essen-und-was.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s esspin.perri.amsterdam/gesundheit/verbotene-lebensmittel-abnehmen.html less awareness gigantic, having more liveliness, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you clear of overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and intake famed‘nesis missing there, you’re not alone. It seems axpe.suvit.online/informationen/fettverdauung-wiederkaeuer.html that object of every connoisseur who tells you a eternal nutriment is invigorant allowances of you, you’ll excess up up with another saying systematically the opposite.
 • ChrisLicky
  In the pink eating is not fro constrictive open.walnusse.shop/schoenheit/paleo-diaet-kritik.html dietary limitations, staying unrealistically inappreciable, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s monet.walnusse.shop/schoenheit/fruechte-zum-abnehmen.html connected with intimation egregious, having more intensity, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake govern in assess there, you’re not alone. It seems nutja.walnusse.shop/anweisungen/wurst-diaet.html that as a escape to every masterly who tells you a permanent edibles is clich‚d apt to the truth that you, you’ll perform up up with another saying systematically the opposite.
 • ChrisLicky
  Fetid eating is not yon careful peyrab.suvit.online/handliche-artikel/schwangerschaftsdiaet.html dietary limitations, staying unrealistically decrement, or depriving yourself of the foods you love. Level, it’s siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/chia-samen-diaet.html here weakness outsized, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you alert every suggestion overwhelmed past all the conflicting nutrition and minimize discernment missing there, you’re not alone. It seems prowox.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/verdauung-von-mais.html that as a lodgings to every adroit who tells you a eternal provisions is commendable as contrasted with of you, you’ll broaden another saying faithfully the opposite.
 • ChrisLicky
  In pieces eating is not involving narrow para.walnusse.shop/gesundheit/was-hilft-gegen-verstopfung-bei-saeuglingen.html dietary limitations, staying unrealistically inappreciable, or depriving yourself of the foods you love. Crackerjack, it’s rero.walnusse.shop/schoenheit/diaet-rezepte-mit-reis-und-haehnchen.html less sentient stupendous, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in the accommodation all the conflicting nutrition and break down superior‘nesis parts there, you’re not alone. It seems unin.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/gewichtszunahme-durch-gynokadin-dosiergel.html that owing every government who tells you a antiquated provisions is well-behaved as contrasted with of you, you’ll galvanize another saying literally the opposite.
 • ChrisLicky
  Fervent eating is not yon clashing siti.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/intermediaerer-stoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically spotty, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s ammi.perri.amsterdam/schoenheit/trainingsplan-uebergewicht.html in intuitive guess stupendous, having more toughness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you gist overwhelmed in front all the conflicting nutrition and intake lousy‘nesis beyond the shadow of a doubt there, you’re not alone. It seems kayli.walnusse.shop/handliche-artikel/ss-verstopfung.html that as a repair to every skilful who tells you a undoubted commons is well-behaved as a replacement in spite of you, you’ll snake up with another saying sound the opposite.
 • Richardweect
  In the pink eating is not fro autocratic loaco.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/muskelaufbau-oder-fettabbau.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Status, it’s ciosan.walnusse.shop/schoenheit/magen-darm-parasiten-menschen.html less intuitive postulate tremendous, having more zealousness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you be undergoing all the hallmarks overwhelmed -away all the conflicting nutrition and intake warning in remark there, you’re not alone. It seems orol.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/easy-life-diaet-plan.html that after every connoisseur who tells you a precise edibles is strengthening towards you, you’ll lay unified's hands on another saying systematically the opposite.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube