خبري شننې

ننوتل

لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي

 د کال ۲۰۱۴ تر راسېدؤ لمخه د دین د پتنګانؤ او اهل کتابؤ ترمنځ هم شاندې او اړېکي زیات شوي دي.

خورا ډېر ریباران لري. له جاپانه رانیولې، بیا تر کتر، کوېت، سوَدي اربیستان، تورکیه او تورکمنیستان، ملګري میلتونه....

څؤک ورته دفترونه پرانیزي، څؤک ورته پاسپؤټونه او وېزې ورکوي او څؤک بیا له تؤرؤ کارګانؤ سپین بازان جؤړوي...

مانا دا ده چي اهل کتاب هم دَ خپل لنګرکؤټ په باره کې او هم دَ تالیبجان په باره کې خورا ډاډه دي.

ښه ورته پته ده او دا یې باور دی چي لنګرکؤټ به جؤړوم او تالیب جان خو تړلی چرګ دی. هم

د جنګ لپاره او هم دَ ښؤروا لپاره تیار او چمتو دی. نه تنخوا غواړي او نه یې کوم لؤری او لؤدن څرګند دی. تر ایسلام پر ایسلام اباد ته ډېر وفادار دئ. او چي کله هم دا اړتیا وي چي وَ جنګوي او یا یې له جنګه لاس پر سر کي نو بس اهل کتاب به ایسلاامباد ته امر وکوي او ایسلامباد به د ایسلام پتنګ ته. ګوا څښتن به سپي ته امر وکوي او سپی به خپلې لکئ ته.

 داسي ښکاري چي د ۲۰۱۴ له رانيږدې کېدؤ سره سره د ایسلامباد تړلي چرګان، بې تنخا سرتېري هم د کشمیر په لؤر د الوت لپاره خپل وزرونه ټپوي. لکه چي د تؤر بادار لخوا ورته امر شوی دی. تؤر بادار به په همدا تؤګه د اهل کتابؤ خیزمت هم وکوي، پوره پوره باړه یې ترلاسه کي او ورسره به د هنوانؤ او کشمیریانؤ لپاره د "جهاد" یوه بله تؤره او وږده لړئ پیل شي. 

Comments (15)

2500 characters remaining

Cancel or

 • FIFA 15 News
  I'll fix it! FIFA 15 News http://www.webseekerz.com/blog/fifa-15-half-price-origin-sale
 • pandora charms uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه pandora charms uk http://www.sd-cf.co.uk/
 • pandora official website uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه pandora official website uk http://www.sd-cf.co.uk/
 • ugg boots cheap
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه ugg boots cheap http://www.roycestudios.co.uk/
 • kate spade outlet online
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه kate spade outlet online http://www.houstonsoccertots.com/
 • victoria's secret uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه victoria's secret uk http://www.thegrapescafebar.co.uk/
 • barbour factory shop
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه barbour factory shop http://www.csdconstruction.co.uk/
 • uggs boots cheap
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه uggs boots cheap http://www.drphilrodgers.com/
 • cheap north face
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه cheap north face http://www.primeviste.net/
 • victorias secret free shipping
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه victorias secret free shipping http://www.statesocialstudies.com/
 • cheap designer handbags uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه cheap designer handbags uk http://www.bagatidy.co.uk/
 • swarovski sale uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه swarovski sale uk http://www.advancelegaluk.org/
 • tiffany jewelry
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه tiffany jewelry http://www.traceyrossoutloud.com/
 • victorias secret uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه victorias secret uk http://www.a3booklets.co.uk/
 • victorias secret uk
  لکه چي بې تنخوا پوځیان بیا کشمیر ته مخه کوي - افغان جرګه victorias secret uk http://www.victoriasecreteuk.co.uk/

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube