خبري شننې

ننوتل

اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"...

کله چي پرنګي پس له ۳ جنګونو ټؤل افغانستان ولکه نه کړای شؤ، نؤ د نیم افغانستان پر ولکې یې بسنه وکړه او بیا یې د پښتانه پر سینه تؤره کرښه راکش کړه او د پاته افغانستان د ولکې کار یې بلې پېړئ ته وځنډولؤ او کتل يې چي کله یې وخت راشي او اوسپنه سره وي نؤ به کاري او رسا ګوزار ورباندي کوي.
دا تېلايي شېبه هغه وخت راوَرسېدله چي د شمال له لؤري یخچالونؤ او کنګلونؤ وهلی یو وږی او سراښ یږ زموږ د کلي ټؤل شپولونه مات ، شپانه یې ووژل ټؤل میلت یې د مېږؤ او اوزؤ په شان دانه وانه کړؤ.

 د دې تيلايي شېبې تر ټؤلؤ لوی کیردار ملا هم خپلې غاړې تازه کړې او ویل چي راځه تنور هسي هم ګرم دی یو څؤ ډؤډئ به دی هم پکښې پخې کړي. خو ملا دا ځل یوازي د ملا شؤربازار په بڼه نه، بلکې د ګیرګټ غوندي په څؤ څؤ بڼؤ راووتلؤ، لکه اخواني، پیر، حضرت، وهابي، شیعیه، تالیبان او نؤر.

د دغؤ ټؤلؤ ملایانؤ رنګونه او خوندونه بېل بېل ول خو دننه د ټؤلو یو رنګ ؤ، او دا رنګ تؤر رنګ ؤ، د جګړې رنګ، د غال او تباهئ رنګ، د افغان وژنې رنګ او د افغانستان د تل ترتله د غلامولؤ رنګ.
دوی به ویل چي په شوري کې مور او خؤر نه ده مالومه، بس هرڅؤک له هر چا سره واده کولای شي. او د خلکیانؤ او پرچمیانؤ مرګ خو ځکه روا دی چي "من تشبه بقومٍ فهوه منهم". او پاته شوو، دا اوروپايان او امریکنیان دا خو ټؤل اهل کتاب دي او بس یوه ګوته کم مسلمانان دي.
 که به کوم خلکی یا افغان میلتی یا کو بل میلتپال لوستي افغان هم له شمالي یږ سره د جنګ او مبارزي هؤډ لرلؤ نؤ هغه به چرته د پېښور یا کوټې یا کومه بله سیمه کښې د ناپېژاندوکسانؤ لخوا ووژل شؤ. یو وخت دا خو لېونتؤب دې پولې ته ورسېدلؤ چي مجاهدینؤ به ویل "څؤک چي یوه ورځ هم پر چوکئ کښېنستی وي مرګ یې روا دی". داسي پېښې هم وشوې چي پر لؤیه لاره به یې موساپر له بس څخه راکوز کړل او مجاهدینو به د هغؤ کالر او یخنونه بویول. چي به د چا له کالیؤ د سابون بوی ختلؤ نو ویل به یې چي مرګ یې روا دی. مانا دا چي د دوی په ګروهه ، په افغانستان کښې د هر هغه کس مرګ روا و چي د هیواد په ابادئ کښې څه ناڅه کولای شول. او همداسي یې و هم کول.
د افغانستان واکمنانؤ په وارو وارو دې څؤ رنګؤ ملایانؤ ته ته د رؤغې جؤړې وړاندیزونه وکول مګر هرځل به په ځواب کښې دوی ورته ویل چي "موږ فتح مبین غواړو". هرچا به ویل چي د فتح مبین مانا به دا وي چي شوري مات شي او مجاهدین کابل په زؤر ونیسي. مګر کله چي شوري مات هم شؤ او مجاهدینو کابل و هم نیولؤ نو جګړې د سړېدلؤ پرځای نؤره هم توده شوه.
بیا کابل وران شؤ، کندهار کنډواله شؤ، په زړؤ کډوالؤ پسې نؤر افغانان هم ورکډوال شول. خود جګړې اور نؤر هم په غرغنډؤ کېدلؤ خو دا فتح مبین نه رارسېدلؤ. د دې اور په تازه ساتلؤ کې ټؤلؤ ملایانو خپله پوره ایمانداري کوله، خو ملا د هیکمتیار ساری بل څؤک نه ؤ. د دې جګړې لپاه که به له چا سره د جنګ زرورت ؤ نو جنګ به یې ورسره کولؤ او که به له چا سره د ملګرتیا زرورت ؤ نو له هغه سره بیا ملګرتیا کوله، خو جګړه یې روانه ساتله، او تودې کې یې سړه نه راوستله. که به یې په مکې کې د روغې او بخلاینې لؤړې او سوګندونه هم وخوړل خو هغه لوی سوګند یې کله هم نه ماتولؤ کوم چي هغه د جګړې د تاترین د تازه ساتلؤ لپاره په مالګؤ منډئ کښې خوړلی ؤ.
څه سر به مو خوږوم، لنډه یې دا چي بیا الکایده راپیدا شوه، ورپسې تالیبان راغلل له تالیبانؤ سره ډېر زیات چڼيان ول. الکایدې او تالیبانؤ چڼیانؤ ملا هیکمتیار ته وویل چي ته لږ دمه شه اوس دا جنګ موږ ته پرېږده چي "فتح مبین" ته یې ورسوو. بیا کندهار ونیولؤ، ورپسې په کابل ورغلل، نجیب یې ووژلؤ او میګناټن پور یې واخیستلؤ. خبره د مسود تر وژلؤ ورسېده او ورپسې ۱۱ سپتمبر چي د زمري برېتو ته یې لاس وروړلؤ، نو ایله د "فتح مبین" پړاو لږ رانیږدې شؤ خو بیا لا رارسېدلی نه ؤ.
زمری هم ورپسې له خپلې درګې راووتلؤ الکایده، تالیبان او چڼی له ملا هیکمتیار سره یوځای په توره بوره، اسمارؤ، وېش، تورخم او نؤرؤ لارؤ بېرته مالګو منډئ ته ورسېدل. خو هغه ملایان چي د تالیبانؤ او چڼیانؤ له لاسه له افغانستان بهر پراته ول یا په پنجشېر او نؤرؤ سیمؤ کښې اوسېدل له زمري سره یوځای کابل ته راورسېدل. ګوا اوس نؤ په مالګؤ منډئ او کابل کښې هرځای خپل پخواني یاران، ملایان، مجاهدین، تالییان چڼي او ورسره اهل کتاب ملګري ول. یږ او د هغه انډیوالانؤ خو لاپخوا دومره وهل خوړلي ول چي لا تراوسه یې خپل زخمونه څټل.

خو بیا هم "فتح مبین" لا نه ؤ رارسېدلی او پکار وه چي جګړه روانه ساتل شوې وای. همهغه چي په ۲۰۰۳ کښې د اهل کتابؤ رسنیؤ خبر ورکړ چي تالیبان مات شوي نه دي، یو ځل بیا سره ټؤلیږي چي له ناټؤ سره جنګ وکوي. بیا د اهل کتابؤ جنګي رسنیؤ داسي خبرونؤ ته زؤر ورکؤ چي تالیبان خو دومره زؤرَور چیریکي ځواک دی چي ناټؤ ته به ماتيې ورکوي. د بین لادین کسټونه به هم راوتل او زواهري به هم ټینګ ټینګ کېدلؤ. خو بیا هم د "فتح مبین" په دا نیژدې اوېجه درک نه ؤ.
هغه و چي ۲۰۰۸ او ۲۰۰۹ کښې د سټراټیجیک تړون او همېشني لنګرکؤټ خبرې راپیدا شوې. بیا جنګ ځپلي افغانان سره جرګ شول او خپل سرتونه یې وړاندي کړل. ورپسې په کتر کښې د تالیبانؤ او اهل کتابؤ تر منځ د ریبارانؤ تګ راتګ پیل شؤ، او ورسره د ملا هیکمتیار ریبارانؤ بیا کابل ته تګ راتګ پيل کړؤ، خو دلته پاته کیږي نه بېرته ډېر ژر مالګؤ منډئ ته ولاړ شي.
 په همدي ورځؤ شپؤ کښې امریکایانؤ هم بینلادین په اېبټ اباد کښې و موندلؤ او "ويې وژلؤ". د پرنګي زؤړ وفادار پنجابي هم د بینلادین کؤړمې ته پاکستان ته په "ناکانونه تؤګه" د ننوتلؤ د جرم یو څؤ ورځي سزا ورکړه او اوس اوس يې سودي اربیستان ته واستوله.
ویل کیږی چي ډېر ژر به د امریکې په شکاګؤ کښې د افغانستان په باره کښې یوه ډېره مهمه غونډه ترسره شي. ویل کیږي چي په دې غونډه کښې به اهل کتاب دا ژمنه کوي چي بیا به افغانستان "یوازي" نه پرېږدي. داسي ښکاري لکه چي "فتح مبین" وخت رانیږدې شوی دی.

Comments (14)

2500 characters remaining

Cancel or

 • pandora charm bracelets
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه pandora charm bracelets http://www.sd-cf.co.uk/
 • pandora charms
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه pandora charms http://www.sd-cf.co.uk/
 • barbour online
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه barbour online http://www.csdconstruction.co.uk/
 • ugg outlet
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه ugg outlet http://www.drphilrodgers.com/
 • victoria secret uk
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه victoria secret uk http://www.thegrapescafebar.co.uk/
 • kate spade outlet online
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه kate spade outlet online http://www.houstonsoccertots.com/
 • discount north face jackets
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه discount north face jackets http://www.primeviste.net/
 • cheap ugg boots
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه cheap ugg boots http://www.roycestudios.co.uk/
 • cheap designer handbags uk
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه cheap designer handbags uk http://www.bagatidy.co.uk/
 • victorias secret uk
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه victorias secret uk http://www.victoriasecreteuk.co.uk/
 • victoria secret london
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه victoria secret london http://www.a3booklets.co.uk/
 • victoria secret free shipping
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه victoria secret free shipping http://www.statesocialstudies.com/
 • swarovski sale
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه swarovski sale http://www.advancelegaluk.org/
 • tiffany and co
  اتمه د غوايي هم شلکلنه شوه خو "فتح مبین"... - افغان جرګه tiffany and co http://www.traceyrossoutloud.com/

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube