خبري شننې

ننوتل

کرزی د افغانستان د خپلواکئ جنګ کوي

اولسمشر، ښاغلی کرزی له امریکایانو غوشتي دي چي د افغانستان له کلیو او بانډو دي ووځي او هلته د ساتنې او خوندیتؤب کار دي افغان ځواکونه ته پرېږدي.

ښاغلي کرزي له امریکایانو دا اغوښتنه هم کړې ده چي د ۲۰۱۴ پرځای دي په کال ۲۰۱۳ کې د ساتنې دنده افغانانو ته وسپاري.

ښاغلي کرزي هر وخت امریکایانو ته ویلي دي چي د شپې دي پر خاوندان (افغانانو) باندي نوري چاپې نه وهي.

 

ښاغلي کرزی غواړي چي نؤر به امریکایان په افغانستان کې دننه د دې هیواد خلک نه بندیانوي او نه به ورڅخه پوښتنې کوي.

 ښاغلی کرزی غواړي چي دلته هر امریکایې او بل هر بهرنی به خامخا تر افغان کانون لاندي ژوند کوي.

دا ټولې هغه خبرې دي چي د افغانستان د خپلواکئ شرتونه دي.

ښاغلي کرزي تل امریکایانو ته ویلي دي چي د ترهګرئ ځالې له افغانستانه بهر دي، دلته د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته.

کرزي کله هم له امریکایانؤ سره په پټه د افغانستان د خپلواکئ پرسر له پردیو سره د سودا نه ده کړې، بلکې په ډېر هونر د افغانستان د خپلواکئ مبارزه کوي.

دا کار هغه وخت رؤښانه شؤ چي کله هغه د سټراټیجیک تړون په باره کې ټؤله خبره د هیواد دؤدیزې لویې جرګې ته وړاندي کړه. همهاغې لویې جرګې امریکایانو ته د افغانستان د خپولواکئ د ډاډینې پر شرت د سټراټیجیک تړون هوکړه وکوله.

د کندهار ویرجنې پیښې په باره کې د ښاغلي کرزي دریځ بې شکه چي د یو ملي کهرمان دریځ دی. ښاغلي کرزي هم خپلؤ ته او هم پردیؤ ته د افغانستان او د افغانانو پر خپلواکئ مینتوب په ډاګه کړی دی. ښاغلی کرزی د نن ورځي غازي امان الله هم دی او غازي اکبر خان هم او هم باچاخان.

موږ افغانان باید په دې پوه شؤ چي د افغانستان د خپلواکئ جنګیالی همدا ښاغلی کرزی دی، نه ملا او نه تالیب دی، نه هیکمتیار او نه ملا اومر دی. تالیب او ملا د لوېدیځ نیواک نن تر ټولؤ ځواکمنه وسله ده. لوېدیځ نیواک غواړي چي د ملا او تالیب پرمټ له ټولې منځنئ اسیا او منځني ختیځ څخه افغانستان او سومالیه جوړ کي.

 

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube