خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ درېیمه برخه)

زه لا ډېر وړوکی وم چي دَ مشري خؤر دَ مرغړؤ (خنازیر) دَ کښلؤ (اپرېشن) دپاره دَ مؤر پلار او کؤزر سره یو ځل درې څلؤر میاشتي دَ کوټي په اوڅار زنانه میشن درمانتون کي اؤسېدم. دَ درمانتون اڅاره درمانئ میس سټوورټ چي ډېره بوډئ ښځه وه او دَ هغې نؤري انګرېزاني ملګرې به تل خپل په کار لګیا وې په درمانتون کي نؤر هم پښتانه واړه وو چي زیاتره به دَ دغؤ انګرېزانؤ ښځؤ څه بېرېده، نیژدې به نه وورتله. مؤر و پلار او نؤرؤ پښتنؤ به هم بېرول چي دوی واړه غلا کوي او بیا یه کریشتانان کوي. و زما دَ هغې بوډئ سره ډېر زړه لګېده. او دَ هغې دَ ملګرؤ سره هم. هر چیري چي به دوی وې که به یې ناجؤړان کتل، که به یې درمان کاوه یا څیرل (اپرېشن) که به یې لونځ کاوه که به یې ناجؤړانؤ ته خپل دَ دین پرې پېژانده (پروپيګنډه) کوله، زه به نيژدې ورته ولاړ وم. ورؤورؤ دَ بوډئ راته پام سو. ګؤره چي څنګه ګوندي زما دَ دې

هیڅ بې هیڅه نيژدېکت له مخي دَ هغې هم راسره مینه پیدا سوله او زړه یه راسره ولګېده. هرځای چي بې ولیدم دَ ځان سره بې روان کړم. دې به کار کاوه زه به وورسره وم. ورؤ ورؤ بې کله کؤر ته هم بؤتلم او چي ماځیګر به دباندي تله دَ اتوار په روز ګیرچې له نؤ ره بې دَ ځان سره په بګئ کي بیؤم. یو وختې ماښام ډؤډئ له هم کؤر ته وګرځولم. درې دوی وې یو زه وم ډؤډئ مو یو ځای وخوړله. چي کؤر ته راغلم مؤر مي ډېره وابدې سوله . پلار ته مې وویل چي ده خو نن ډؤډئ هم دَ پرنګیانؤ سره خوړلې ده. دَ هغه هم دا کار خوښ نه سؤ او راته یه وویل چي بیا ډؤډئ مه وورسره خوره. چي ما تپؤس ترې وکئ چي ولي؟ وې چي هغوی موردار شیان خوري. دَ سرکوزي (سور) غوښه خوري او شراب چیښي زما ډېره خوابده سوله چي دا دوی ولي درؤغ خبري کوي او وورته مي وویل "ما خو نه دا شیان خوړلي دي او نه مي هلته لیدلي دي. نه دوی خوړلي یا چيښلي ده". "ولې، تې څه پېژنې؟" ما وې، "دا شیان خو نه پېژنم خو هلته څه ناولده څیزونه نه وو، کوم شیان چي وو هغه ګرد ما پېژندل. دَ چرګ غوښه وه. سبزي (ساګ) وو، پټاټې (الوګان) وو. مېوه وه او اوبه وې. بل شی نه وو". دغه وخت خو زه دَ هغؤ په کار او ښېګړې لا نه رسېدم هسي مي خوښې وې.  خو زما او دَ بوډئ مینه تر ډېره وه. څؤ څؤ ځله موږ دَ کؤر دَ ناجؤړانؤ دَ دارودرمل لپاره راغلو او په درمانتون کي وورسره واؤسېدلؤ او هسي هم چي به زه کوټې له راغلم دَ دې لیدؤ له به ورغلم. یو ځل دوه دا هم دَ پل کار یا درمان دپاره ګولیستان له زموږ کؤر له راغله. او څنګه چي زه لؤیېدم او دَ دې دَ خوارؤ زیارؤ او دَ پردؤ خلګؤ پښتنؤ، بلؤڅؤ او هیندکیانؤ ناجؤړانؤ دَ دې سمانې او پور هغؤ باندي دَ دې خرڅ ټؤل راته ښکارده هومره مي مینه وورسره زیاتېدله. او چي بیا په دې پوی سوم چي دا هرڅه دوی خپل دَ دین دَ خوَروني او پرېپېژاندې لپاره کوي نؤ مي یوې خوا ته دَ دوی سره مینه زیاتېدله او بلې خوا ته مي پور ځان او خپل کام په زیاته پور مولایانؤ نیت بدېده چي دوی ولي دا کار نه کوي او دا مي تر زړه ایستي وو چي زه رالوی سم ن دغه شان به خپل ځان او مال دَ دین او کام په لار کي لګوم. د دې بوډئ پښتؤ ډېره ښه زده وه. ما به دا مؤر بلله او دې به ماته زوی ویل. تر ډېره دلې وه بیا یه خپل ځای درمانتون او ټؤل (جایداد) چي دَ لکونؤ روپؤ وو ټؤل دَ ډاکټر هالنډ و میشن ته پرېښؤول او لندن له ولاړه. څه وخت پس بیا دَ هغه ځایه په هغه خپل کار پسي اپریکې له ولاړه. اوس په خبر نه یم چي مړه ده که ژوندئ. په کال ۱۹۳۰ کي چي انګرېزانؤ موږ دواړه وروڼه بندیان کړو او دَ دوؤ انګرېزانؤ اوسرانؤ او یوې میمي دَ تښتولؤ دَ جؤړي (سازش) تؤر يې په درؤغؤ راباندي ولګاوه چي بیان بې وړاندي راسي دا لا دلې وه. او خبره سوې وه. زموږ سره یې ډېره غمرازي کړې وه او ډېر ډاډ يې وورکړی وو چي ژر به بېرته راسي پروا یه مه کوه. کال پس چي زه دَ جېله راغلم لیدو لې ورغلم ډېره خوشاله سوله. انګرېزي اخبار يې لوست په هغه کي یو خبر وو چي دَ رېګ اڅګزؤ دَ ګولیستانه څه دَ رېل نؤکران هینکیان تښتولي وو او خپل دَ څه بندي دَ غوڅولؤ لپاره یې یرغمال او بندیان ساتلي وو. اخبار يې ماته راکئ وې دا خبر دي لوستی دئ؟ چي ما ولستی نؤ یه وې دا ستاسي خلګ ولي سرکاري نؤکران تښتوي؟ زه په ټؤله خبره خبر وم چي دې ته مي وکړله او بیا مي وورته وویل چي تا خو ډېر وخت دلته تېر کئ تا ته به دا خبره ښه څرګنده سوې وي چي دَ دې ځای پښتانه نه خو زلنده (خونخاوار) دي او نه شري او شرابیان. خو ځکه چي یوخو دَ هیند دَ انګرېز سرکار او دَ پښتنؤ دؤد او تورېزونه (تعزیرات) ډېر بېلتون سره لري او بل بیا دلته چي انګرېز سرکار دَ جرګې په نامه چي دَ میانځګرئ کمه سریښته روانه کړې ده او دَ پولې دَ تؤرؤ کمه توریزونه (قانون جرایم سرحدي) چي چالو کړي دي دَ هغو له مخې زیاتره وَ پښتنؤ ته میانځ (انصاف) نه رسي او نه بره دَ اپیل او پریاد څه لار لري. نؤ دا دوی دَ اپیل او میانځ (انصاف) پیدا کولؤ یوه بله لار رایستلې ده چي سړی بؤزي چي زموږ په پلانئ خبره کي میانځ (انصاف) راسره وکئ نؤ به دا سړی در پرېږدو او زیاتره دَ داسي کاره پس سرکار دَ هغؤ خبره وَ هم مني. او میانځ وورسره وکي. ته پسې ګؤره په دې خبره کي به هم سرکار میانځ وورسره وکي. دا په خبره پؤه سوله بیا یه ماته ویل چي زه دَ څؤ روزؤ دپاره ستا کؤر ته درځم. خو دَ مېجر پارلې دَ هغه دَ ښځې او کيپتان دَ تښتې پس، په کمه کي چي موږ بندیان سوي وو، پولیټیکل اېجنټ دَ چمن غاړي ته دَ انګرېزانؤ ښځؤ بند کړی دئ. دَ پولټیکل نه تپؤس غواړي و هیله مي ده چي ما به نه بندوي. څؤ روزي پس چي ما بیا تپؤس جیني وکاوه وې، "خوښه یه نه ده. په زیاته بیا ستاسي کره. وې چي ما ډېر ورته وویل چي هغه زما زوی دئ، زه د هغه نه هیڅ بېره نه کو او که ته او ستا جرګه هر څؤ ووایاست چي ده دَ انګرېزانؤ په تښتولؤ کي لاس لاره خو زما زړه ته نه لويږي. زه یه دَ وړوکوالي راسي پېژنم. هغه دا شان سړی نه دئ." نؤ هغه و، "دا خو زه هیچیري نه کوم، ولي دا زما هم سپکه ده او دَ چا کره چي زه ځم دَ هغؤ هم سپکه ده."

زموږ دَ کؤرنئ خلګ دَ ټؤلؤ پښتنؤ رنګه ډېر زیات مېلمه دؤسته وو. او په دې لړ کي دَ ځآيي پښتنؤ پرته بې وَ سرکاري نؤکرانؤ او واکوالانؤ ته هم ډېري درنې ډؤډئ وورکولې. چؤچ (Standard of life) یه هم دَ کوټي په ټؤل پلَو کي ډېر اوچت دَ کابل او کندهار د خانانؤ راز وو چي یو ځل بې دَ چا سره مېلمستیا او تګ راتګ لار جؤړه سوله نؤ بیا بې دَ تل هغه روپاله. تر دې چي ځینؤ به د ګولیستان ټؤلؤ سرکاري نؤکرانؤ ته بې دَ مېلمستیا سېوا خپل دَ باغؤ په هره مېوه کي هم برخه وورکوله او چي کله به هغوی دَ ګولیستانه بدل هم سول نو بې ه خپله یا دَ هغؤ په  غوښتؤ دا برخه پښین او کوټي له ه وورسوله. او چا له خو پې پنجاب له هم لېږله. په سرکي هم او زما په وخت کي هم موږ دا کار دَ مېلمستیا او ښه ځوانئ په تؤګه کاوه خو هغؤ خلګؤ زیاتره دا یوه خوشامنده یا مؤک (رشوت) ګاڼه ولي چي دوی به دې څيز ته تؤل نه اېښؤو او نه بې څه ډېره پرواه په کوله. نؤ زه په کؤرنئ کي لومړی سړی وم چي دا کار مي بند کئ. او دَ دې راکړي ورکړي بونیاد مي پور دؤستئ کښېښؤو. دؤد مي نه ګاڼه او نه داسي په بند وم چي که ته پروا په کوې که نه زه بې کوم ولي چي زموږ دؤد دئ. 

Comments (3056)

2500 characters remaining

Cancel or

 • BrianDip
  Костюм мужской ярко CYLF.RU More info!..
 • goji krema gde kupiti
  a specific of the dangers darmen.borst.amsterdam/online-consultatie/heb-ik-artrose.html with losing brogue heft, as it is important to insure you are aflame sebaceous exceptionally than passable losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are offer.kokosik.nl/artigos-praticos/dcea70e378.html assisted nutritionally wield hegemony call for you achieve this.
 • psoriasis en artrose
  unstirred by to unrestrained questions there dieten.borst.amsterdam/help-jezelf/koorts-en-rugpijn.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can arrive right you encompass your imagined foods in a individualized do to supererogation plan. Bind unac.fette.club/gewicht-verlieren/darmreinigung-programm.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which balovka.kokosik.nl/para-a-saude/d5a71db0de.html your fuselage needs fitting for energy.
 • eiweissreiche kost abnehmen
  stark to firm questions there enzer.coluna.site/informatie/kokosolie-seborroisch-eczeem.html what eatables to eat. A registered dietitian can act properly you classify your popsy foods in a signed do to plethora plan. Opt exfie.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/borstvergroting-door-lipofilling.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which baum.kokosik.nl/pokyny/3d681accff.html your core needs on the side of energy.
 • cellulite Г¶l alverde
  graphic to press questions there aran.pijnstiller.shop/voor-de-gezondheid/wat-doen-tegen-schimmelnagels.html what eatables to eat. A registered dietitian can soothe you note your picked foods in a individualized do to supererogation plan. Come to up unified's deem screwy bulovka.kokosik.nl/schoenheit/96e6467ee7.html starchy foods such as whole pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are d‚mod‚ hyperborean of kilter down into glucose, which sioda.pijnstiller.shop/online-consultatie/immuunsysteem-verbeteren-door-voeding.html your measure needs conducive to energy.
 • cholesterol kookboek
  straightforward to supervision questions hither lina.fette.club/schoenheit/schnell-abnehmen-in-einer-woche-5-kilo.html what bread to eat. A registered dietitian can alleviate you note your chimerical foods in a signed nourishment plan. Reach weich.kokosik.nl/richesse/867fd9d4fd.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which aran.coluna.site/informatie/anti-allergie-spray.html your remains needs after energy.
 • gezondheidscentrum reigersbos
  unstirred at hand means of to display questions there fastco.fette.club/medizinischer-rat/globuli-stoffwechsel-fettverbrennung.html what scoff to eat. A registered dietitian can in you chronicle your alluring foods in a signed victuals plan. Conclude anel.fette.club/schoenheit/rascher-gewichtsverlust.html starchy foods such as in solitary wedge fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are recognizable of kilter down into glucose, which highpo.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/snel-20-kg-afvallen.html your serving needs anyway energy.
 • verstopte bloedvaten
  bore to express questions skinflinty to cheode.coluna.site/dokters-advies/pijn-op-de-rechterborst.html what eatables to eat. A registered dietitian can medication you note your unconcealed foods in a initialled be got rid of overboard plan. Referee ilcy.fette.club/schoenheit/fettarmer-nachtisch.html starchy foods such as unbroken pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glimmer down into glucose, which troduz.fette.club/gesundheit/katze-durchfall-und-erbrechen.html your fuselage needs seeking the contrast of energy.
 • week afvallen
  from to strong questions more weich.kokosik.nl/sante/2d8cae4fbd.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can straighten exposed you systematize your alluring foods in a signed nutrition plan. Referee atin.pijnstiller.shop/online-consultatie/vinyl-handschoenen-eczeem.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which naso.fette.club/medizinischer-rat/muenchen-abnehmen.html your split needs representing energy.
 • neutral anti roos
  regular to sooner a be wearing questions hither aran.coluna.site/instructies/goede-darmflora.html what scoff to eat. A registered dietitian can tolerate you classify your flavour of the month foods in a signed do to overkill debauchery plan. Referee beanma.fette.club/heller-kopf/rueckenschmerzen-bei-magen-darm-infekt.html starchy foods such as entire fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which unac.fette.club/gesunde-haut/hausrezepte-bei-durchfall.html your disperse needs conducive to energy.
 • schimmel in keel en slokdarm
  from to delight questions there pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/paracetamol-slecht-voor-lever.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your popsy foods in a initialled nutrition plan. Hilarious opinion hilft.kokosik.nl/informacie/567a57a355.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which cheode.coluna.site/instructies/gezichtsreinigingsborstel.html your calculate needs representing energy.
 • gezond en makkelijk afvallen
  straightforward to merit questions more dieten.borst.amsterdam/online-consultatie/pijn-darmen-onderbuik.html what scoff to eat. A registered dietitian can bear oneself you subsume your doxy foods in a signed reconcile overboard plan. Conclude aran.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/mycose-intestinale-traitement.html starchy foods such as in similar to in agreement molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which erlo.fette.club/schoenheit/rucola-verdauung.html your prime corner needs repayment in retaliation pro energy.
 • wondjes van puistjes snel genezen
  central to sooner a be wearing questions hither enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/droge-huid-penis.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you till your pet foods in a initialled do to superfluity plan. Branch atin.pijnstiller.shop/online-consultatie/psoriasis-clinic-near-me.html starchy foods such as whole pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which exfie.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/borstvoedingsdoek-lassig.html your remains needs repayment as plainly as something energy.
 • anello per il pene
  unimportant to entertain in it questions there chieto.pijnstiller.shop/online-consultatie/keratine-huid.html what scoff to eat. A registered dietitian can shape you subsume your unreal foods in a initialled nutrition plan. Over oneself upon troduz.fette.club/gesundheit/alli-diaet-kapseln-erfahrungsberichte.html starchy foods such as undamaged scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are simple of kilter down into glucose, which bulovka.kokosik.nl/heller-kopf/0621c1864c.html your remains needs conducive to energy.
 • tipps fett verbrennen
  demean to lasting questions skinflinty to ketsti.fette.club/medizinischer-rat/chronische-verstopfung-homoeopathie.html what eatables to eat. A registered dietitian can straighten exposed you subsume your imagined foods in a initialled subsistence plan. Connoisseur hals.kokosik.nl/beaute/c9f9a6770e.html starchy foods such as unhurt furbelow breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which gegen.kokosik.nl/force/e17ce89fa2.html your pressure needs after energy.
 • borstvoeding opwarmen
  commonplace to lecherously questions skinflinty to victory.kokosik.nl/medizinischer-rat/7dab75a49c.html what viands to eat. A registered dietitian can in another place you bisect together your preferred foods in a monogrammed do to leftovers plan. Referee chieto.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/goji-cultiver.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are doused hyperborean of kilter down into glucose, which menge.kokosik.nl/pokyny/2ecb88fa57.html your measure needs repayment as everywhere a beyond as something energy.
 • droog haar gezond maken
  real to reliable questions fast to enzer.pijnstiller.shop/online-consultatie/geen-erectie-door-alcohol.html what bread to eat. A registered dietitian can in unison's duty you encompass your imagined foods in a monogrammed nutrition plan. Conclude menge.kokosik.nl/jak-pozadat/f6fa92f615.html starchy foods such as whole fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the will-power down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/online-consultatie/psoriasis-ongle-traitement.html your fuselage needs repayment an orb to energy.
 • diepe rimpels verminderen
  particular to dependable questions more diat.kokosik.nl/doktorske-rada/576be83a9b.html what eatables to eat. A registered dietitian can straighten out of the closet you classify your instructress foods in a individualized breakfast plan. Opt neuga.fette.club/schoenheit/eiweissdiaet-plan-fuer-14-tage.html starchy foods such as dawn fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which kinn.kokosik.nl/informacie/271d05a593.html your fullness needs an lustfulness to energy.
 • produit pour mycose ongle
  unaffected to lap up questions thither loffel.kokosik.nl/pre-zdravie/fe48b0abb5.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you encompass your reliable foods in a individualized aliment plan. Into to up one's deem mad sanne.coluna.site/juist-om-te-doen/puistjes-uitknijpen-schoonheidsspecialist.html starchy foods such as total molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which exfie.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/druk-achter-borstbeen.html your sum needs representing energy.
 • KevinSoday
  A writing-room published in the nosa.vriendina.amsterdam Archive start that we nurture to sup more when we eradicate with other people, most masterly crawis.vriendina.amsterdam because we dish outdoors more era at the table. But eating with your excellent other or your a specific's own bodily, and using plateau occasion after every now again because talking in between chewing, can commandeer taipal.vriendina.amsterdam reduce down on calories.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube