خبري شننې

په سوریه کې د کوردانؤ پرمختګ

د سوریې کوردانؤ په چټک پرمختګ کې جهادیان له خپلؤ سیمو ایستلي دي. دلته د "جبهته النصره" په نامه یوې ترهګرې ډلې د کوردانؤ سیمې او کلي برمته کړي ول. خو کوردان له هغؤ سخت تنګ شول او پرچپه یې درسته پورته کړه. ویل کیږي ترهګرؤ د کوردانؤ په سیمو کې داسي ناکردې کولې لکه یووخت چي یې په افغانیستان کې کولې. دا هم ویل کیږي چي

"جبهته النصره" د اربي ښکېلاک لپاره د کوردانؤ سیمې تر خپلې اغېزې لاندي ساتل غواړي او په کار کې د کتر او نؤرؤ اربي ښیخانؤ مرسته ورسره ده.

خو کوردان په سیمه کې د میلتپالنې په مټ د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. کورد میلتپالنه اوس په ایراک او تورکیې کې خورا جؤش اخیستی دئ. او هغه ورځ لرې نه ده چي یو لوی کوردیستان به خپل ارمان ته ورسیږي. 

Comments (0)

2500 characters remaining

Cancel or

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube