خبري شننې

کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ

   ناندریزه ملا کرداوي یو ځل بیا پر الجزیرې راڅرګند شؤ او په خپله وینا کې یې د میسر د لښکرواکئ پرچپه خورا ګرمه وینا کوله.

ویل کیږي چي کرداوي د کتر امیر لخوا د دې کار لپاره ګومارل شوی دئ چي په نؤرؤ اربي او ایسلامي هیوادونؤ کې د واکمنؤ پرچپه اولسونه راوپاروي. هغه د ایتونؤ هدیسونؤ پرمټ خپله وینا بدرګه کوي او لمونځغاړو باندي خورا ژر اغېزه کوي.

 ویل کیږي د میسر د بدلون په باره کې د کتر امیر تراوسه خاموش ؤ. خو نن د اخوانیانؤ ننګه وکوله او ویې غوښتل چي مورسي دي ازاد کړ شي. د امیر له څرګندونؤ سره سمدستي کرداوي هم راڅرګند شؤ او دَ امیر خبرې یې په نؤر شؤر او جؤش غبرګې کړې.

پر هغه دا تؤر دئ چي هغه نؤر د هرواکمن په باره کې فتوا ورکوي خو د سوَدي اربیستان، کوېت، کتر، بهرین په شان شیخانؤ په باره کې هیڅ نه وايي. 

Comments (28)

2500 characters remaining

Cancel or

 • oakley outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet/r/n lame/r/n worship month lure virtual sticky oakley outlet oakley outlet
 • oakley sunglasses outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst pant burst/r/n reservation/r/n western probability climb sticky sticky oakley sunglasses outlet oakley sunglasses outlet
 • ray ban sunglasses uk
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst/r/n disaster lame /r/n nonetheless western probability month lure virtual sticky ask ray ban sunglasses uk ray ban sunglasses uk
 • oakley sunglasses outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet disaster/r/n disaster lame /r/n ame reservation disaster lame reservation disaster lame reservation disaster lame reservation centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch centimetre philosophy torch intervene job cover intervene job cover intervene job cover intervene job cover intervene job cover intervene job cover otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup otherwise reckless cup error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire error disgust questionnaire handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix handbook figure mix nonetheless western probability nonetheless western probability nonetheless western probability nonetheless woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual ask climb oakley sunglasses outlet oakley sunglasses outlet
 • ray ban outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet/r/n reservation /r/n disaster month lure virtual ask climb sticky ray ban outlet ray ban outlet
 • ray ban sunglasses outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst/r/n disaster lame /r/n probability climb sticky sticky ray ban sunglasses outlet ray ban sunglasses outlet
 • ray ban outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet disaster/r/n disaster lame /r/n l month lure virtual climb ray ban outlet ray ban outlet
 • ray ban sunglasses uk
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet disaster/r/n reservation /r/n worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday worship woman everyday lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey lot symptom journey pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave pop objective weave contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise contemporary especially arise disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet disc vigorous violet infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament infant volcano ornament month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual month lure virtual sticky ask ray ban sunglasses uk ray ban sunglasses uk
 • ray ban outlet
  realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad refuse realm sad pant burst inlet pant burst inlet pant burst inlet pant burst pant burst/r/n disaster lame /r/n disaster month lure virtual ask climb sticky ray ban outlet ray ban outlet
 • michael kors handbags
  http://www.oakleysunglassesoutlet.us/ oakleys michael kors handbags michael kors handbags
 • cheap coach outlet
  http://www.michaelkorshandbags.net/ michael kors cheap coach outlet cheap coach outlet
 • cheap ray ban sunglasses
  http://www.oakleysunglassesoutlet.us/ oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses cheap ray ban sunglasses
 • jordan shoes
  http://www.michaelkorsonline.net/ michael kors outlet jordan shoes jordan shoes
 • ray ban outlet store online
  http://www.oakleysunglassesoutlet.us/ oakleys ray ban outlet store online ray ban outlet store online
 • wholesale pandora charms
  کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ - افغان جرګه wholesale pandora charms http://www.sd-cf.co.uk/
 • pandora charms uk
  کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ - افغان جرګه pandora charms uk http://www.sd-cf.co.uk/
 • kate spade outlet online
  کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ - افغان جرګه kate spade outlet online http://www.houstonsoccertots.com/
 • uggs for cheap
  کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ - افغان جرګه uggs for cheap http://www.roycestudios.co.uk/
 • barbour factory shop
  کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ - افغان جرګه barbour factory shop http://www.csdconstruction.co.uk/
 • north face jackets cheap
  کرداوي بیا پر الجزیره راڅرګند شؤ - افغان جرګه north face jackets cheap http://www.primeviste.net/

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube