خبري شننې

کتونکي

  • Visitors : 10356
  • Articles : 841
  • Articles View Hits : 1912961

له افغان جرګې سره اړیکې نېول

که څوک کومه مقاله یالیکنه لری او غواړې چې د دافغان جرګې له لارې ئې خپره کړي نو دهغوي څخه هیله کیږې چې پدې پته ئې راولیږې! andikhmand@gmail.com

  اففان جرګه
  اندیښمن افغان
  لندن
 
Email  andikhmand@gmail.com
Website  http://www.afghanjirga.com
 
 
ستړي مشې
 
  *
  *
 
  *
 
 
  *
 
  Please enter the characters displayed in the image into the adjacent input field. If you are not able to read them, click the adjacent button to generate a new image.
 
  * Mandatory field
 
Created using the Joomla DFContact component.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube