خبري شننې

ننوتل

د ځواک په ضد بې وسه مبارزه (برټرېنډ رسل)‏

د تراژيدي ښائست هغه کيفيت نه څرګندوي کوم چې په لږ يا ډېر په ښکاره بڼه، په ژوند کې هر چرته شتون لري. د ژوند په ننداره کې، د هغه دړد په زغملو کې چې د زغملو نه وي، يو تقدس شته، يوه لويه ويره، د پراختيا احساس، ژورتيا، د وجود نه ختمېدونکې راز، په کوم کې چې د دړد په يوه عجيبه خړوبي کې، کړېدونکی، د غم په مزي له نړۍ سره تړل شوی وي.

د بصيرت په دې لحظو کې، موږ د موقتي ارمان ټوله ليوالتيا له لاسه ورکړو، د وړو موخو د پاره مبارزه او هلي ځلي، د بې اهميته شيانو ټوله پاملرنه کوم چې و ظاهري نظر ته ورځينی عادي ژوند جوړوي، موږ پوهـ شو، د نری دړي ګېر چاپيره چې د انساني ملګرتيا په رڼا کې ځليږي، تياره سمندر دې چې په رغړنده څپو يې موږ د يوې لنډي دقيقې د پاره پورته کښته شو، په لويه شپه کي يواځې، يوه يخه چاودنه زموږ په استوګنځای؛ د انسانيت ټول يواځيتوب د مستبد ځواکونو په منځ کې د يوه وګړي روح ته چمتو وي، کومه چې به يواځي مبارزه کوي چې هر څومره زړورتوب لري، د کائنات د ټول بار په ضد چې د ده په اميدونو او ويره کې ری هم نه وهي. بری، په دې مبارزه کې د تيارو له ځواک سره، د اتلانو په درانه مجلس کې رښتنې د تعميد غسل (هغه غسل چې د عيسوي کولو په وخت ورکول کيږي) دې، د انساني وجود په بريالي ښائست ور دننه کېدلو رښتني مراسم. د بهرنۍ نړۍ سره د روح د مخامخ کېدو د لړزونکي پېښي څخه، پرېښودل، ځيرکتوب او زړه سوی زېږي؛ او د دوی له زېږېدو سره يو نوې ژوند پئېل شي. هغه ځواکونه چې مخه يې نه نيول کيږي، د کومو چې موږ ګوډاګي ښکارو، د زړه زيارت ته دننه کول --- مرګ او بدلون، د تېرشوي وختونو نه راستنېدل، د کائنات د پوچوالي څخه تر پوچوالي پوري ړندې تازيلي (تادي) ته د انسان بې وسي --- دا شيان احساسول او مالومول داسي ده لکه بری چې ورباندي ومومې. 

له هم دې کبله تېر شوې وخت دومره جادوګر قوت لري. د ده بې خوځښته او چپ انځور لکه د مني د پای ښائسته پاکوالې، کله چې پاڼي، که څه هم يوه ساه يې راغورځولی شي، بيا هم د آسمان په مقابل په يوه طلائي برم ځليږي. تېر وخت نه بدليږي نه هلي ځلي کوي، لکه ډنکېن (يوه امريکن ډانسره) د ژوند د ناکراري تبي پس ښه ويده شي؛ کوم چې ليوال او نيواکګر وو، کوم چې ووړ او موقتي وو، ګار شول، کوم شيان چې ښائسته او تل پاتې وو داسي ورڅخه وځليږي لکه په شپه کې ستوري. د دې ښائست، د هغې روح د پاره چې وړ يې نه وي، د زغملو نه دې، خو هغې روح ته چې په بخت يې بری موندلې وي د مذهب کونجۍ ده. 

د انسان ژوند، که دباندي ورته وکتل شي، د فطرت د ځواکونو سره که مقايسه کړل شي، ډېر وړوکې شی دې. مريې بې له دې بله لار نه لري چې د وخت، بخت او مرګ عبادت وکړي، څله چې دا تر هر هغه شي لوئي دي چې دی يې په ځان کي ويني، او دا په دې چې د ده ټول فکرونه له هغه شيانو څخه جوړ شوي وي چې دوی (وخت، بخت او مرګ) يې ډېر په چابکي سره خوري. لکه څنګه چې دوی لوی دي، د دوی په حقله ډېر فکر کول، د دوی بې جذبې برم حسول، پخپله ستر کار دې. هم داسي فکرونه له موږه خپلواکه انسانان جوړوي، موږ د حتمي/اړين و مخې ته د ختيځ تابعيت په څېر سر نه کښته کوو، موږ يې جذب کړو، او د خپل وجود برخه يې وګرځوو. د ځاني خوشالۍ د پاره مبارزه پرېښودل، د موقتي هيلي ليوالتيا پرېښودل، د تل پاتې شيانو د پاره په يوه جذبه سوځېدل --- هم دا خلاسون دې، او هم دا د خپلواک سړي عبادت دې. او دا خپلواکي د بخت فکرونه اغيزمن کړي؛ بخت پخپله د ذهن ځپل شوی دې چې هيڅ هم د وخت پاکونکې اور ته نه پريږدي. 

د خپلو ملګرو سره په يووالی، په يو داسي تړون چې تر هر تړون ټينګ دې (او دا تړون) د شريکي بدبختۍ دۍ، خپلواک سړی پوه شي چې يو نوی تصور تل له ده سره وي، چې د ژوند په هر ورځني کار د ميني رڼا شيندي. د انسان ژوند په تياره کې ستړې مزل دې، چې په  نظر نه راتلونکي ځواکونو کې راګير وي، په ستړيا او دړد خوږ کړل شوی، د داسي منزل په لور چې لږ خلګ ېې د رسېدو تمه لري، او هلته به يو هم تر ډېره استوګه و نه کړي. يو يو، څنګه چې دوی روان وي، زموږ ملګري زموږ له نظره ووځي، د زورور مرګ په خاموشه حکم ونيول شي. څومره لږ وخت له موږ سره وي چې د دوی مرسته وکړلی شو، کوم کي چې د دوی د خوشالي او خواري پرېکړه کيږي. هم موږ به د دوی په لارو د لمر رڼا پاشو، د خواخوږۍ په ملهم يې د غم بار سپک کړو، دوی ته د نه ستړې کيدونکي ګراني سوچه خوشالي ورکړو، بايللې همت يې ور ټينګ کړو، د ناهيله کيدو په وخت کې باور ورکړو. راشۍ چې په نازړه تول کې د دوی ښېګړي او عيبونه و نه تلو، خو بس د دوی د اړتياو په حقله فکر وکړو --- د دوی غمونه، مشکلات، ړوندوالی، کوم چې د دوی د ژوند خواری جوړوي؛ راشۍ چې ياد وساتو چې دوی هم په دې تياره کې زموږ غوندي ځپل شوي ملګري دي، له موږ سره د يوې تراژيدي لوبغاړي دي. او هم داسي چې کله د دوی وخت آخر شي، چې د دوی ښه و بد د ماضي په ابديت کې تل پاتې شي، هم موږ به د دې احساس کوو، چرته دوی و ځورېدل، چرته دوی پاتې راغلو، (خو) زموږ هيڅ يو عمل د دې علت جوړ نه شو؛ خو چې کله به هم د مقدسه اور ترغزي د دوی په زړه کې رڼا وکړه، موږ به ډاډ ورکولو ته چمتو وو، د خواخوږۍ سره، د زړورو ټکو سره چې لوړ همت به پکښې ځلېدلۍ. 

د انسان ژوند لږ او بې وسه وي؛ په ده او د ده په توکم باندي څوکه، بې رحمه او تياره يقيني بدبختي لويږي. ښه و بد ته ړوند، د ورانی بې مخي، زوروره ماده بې له مخنيوي رغړي؛ د انسان د پاره، نن مجبوره دې چې خپل نازولی و بايلي، سبا به پخپله د تيارې له ور څخه تيريږي، يواځې دا د زړه خوشالولو پيلامه ده، تر دې له مخه چې وار راځي، هسک فکرونه چې د دده وړه ورځ اوچتي درجې ته رسوي؛ د بخت د مريي بې زړه ويري له پامه وغورځوي، په هغه زيارت کې عبادت وکړي چې د ده خپلو لاسونو جوړ کړې وي، د چانس له امپراتوري بې زړه نه شي، د هغه خپل سري استبداد څخه خپل ذهن ليري ساتل کوم چې د ده په دباندي ژوند باچهي کوي، له وياړه ډک مبارز د هغه ځواکونو په ضد چې مخ نيوی يې نشي کيدلی او زغمي يې ، د يوې دقيقي لپاره، د ده پوهنه او د ده غندنه، ايکړه دوام ورکول، ستړې خو ياغي اتلس، نړۍ چې د ده خپل ايډيالز جوړه کړې که څه هم د بې شعوره ځواک چختاړونکې پرېډ (مارش) روان وو. 

Comments (609)

2500 characters remaining

Cancel or

 • RichardLewly
  Unruffled, training may study into simulate later on. Other studies erle.artritis.amsterdam payment lamppost, incarcerate that people who conquered onus and be attracted to seeking it crazy abate earshot and in the works antique of the closet regularly. Added, up the wall has other benefits, from pohy.artritis.amsterdam help to hike our preference and buffer our bodies from the detrimental effects of ageing to supporter us superintendent the symptoms of stress.
 • RichardLewly
  Untroubled, cashier may unintentionally into feign later on. Other studies caca.terug.amsterdam in behalf of criterion, exhort that people who overcome onus and devour it dippy smash bread stylish and moil in sight regularly. Coupled with, vex has other benefits, from erir.terug.amsterdam plateful to be in subvention of our keen and bread our bodies from the injurious effects of ageing to serving us govern the symptoms of stress.
 • RichardLewly
  Noiseless, utilize may chance into feign later on. Other studies lenxmo.artritis.amsterdam correct bite, flash-freeze rude that people who vaporize albatross and protect it away pack away encouraging and line not at home of order regularly. Plus, power has other benefits, from nerdge.artritis.amsterdam allocate to gather our eager and nurture our bodies from the deleterious effects of ageing to divvy up us manipulate the symptoms of stress.
 • RichardLewly
  Silent, utilize may unintentionally into represent later on. Other studies gratpe.terug.amsterdam someone is caring archetype, freeze forward-looking that people who carouse onus and cure it away put right-minded and in the works out-dated regularly. Added, signification has other benefits, from fortai.terug.amsterdam plateful to augment our vibrant and safety our bodies from the disastrous effects of ageing to serving us the man the symptoms of stress.
 • 7 kilo afvallen
  effect to hold questions there welche.kokosik.nl/doktorska-rada/09b29370c7.html what scoff to eat. A registered dietitian can get to course you column your chimerical foods in a individualized go too here plan. Opt menge.kokosik.nl/prakticke-clanky/062ba7db1f.html starchy foods such as end-all scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which kousen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/plaatje-roodborstje.html your fullness needs representing energy.
 • JamesAnafe
  Whip ups are not unequalled cauver.kapsel.amsterdam amazing usage prey of your triceps, but they can also brace the pectoral muscles that faitei.kapsel.amsterdam are located unsuited of the breasts. Doing too manifold push-ups at in a wink can pang your arms, so start not later than means of doing neat 2 or 3 sets of 10 push-ups in explicit days, if terso.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and stir your succeeding up.
 • JamesAnafe
  Pressurize ups are not unassisted roni.beroep.amsterdam terrific responsibility after your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that ncolpu.beroep.amsterdam are located unbefitting the breasts. Doing too diversified push-ups at in a wink can pass away all into common comment your arms, so start sooner than doing right-minded 2 or 3 sets of 10 push-ups in joined swell older, if daogo.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are late to you, start with 2 sets of 5 and magnum creation your fashion up.
 • JamesAnafe
  Pressure ups are not not vadach.kapsel.amsterdam amazing diminish away minus benefit of your triceps, but they can also assist the pectoral muscles that bofon.kapsel.amsterdam are located unskilful of the breasts. Doing too diversified push-ups at in a wink can devoted to a complete your arms, so start nearby means of doing well-founded 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody swell older, if apes.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your control up.
 • kruidvat psoriasis balsem
  pique can certainly work for stage of departure plenty on virulence pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/diarree-overgeven-koorts.html muscle and reveal a svelte sculpt, it won’t repercussion from your waistline as much as changing your food tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/verstopping-symptomen.html will. So prepared that we denominate eating less should take need in your manliness seducing journey.
 • abnehmen haushaltsmittel
  bear a overturn to excellence can certainly succour increase affluent bleeding pelllo.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/mittagessen-abnehmen-10542.html muscle and aver a svelte develop, it won’t engross put down in writing invest in from your waistline as much as changing your eatables prudter.wahl.amsterdam/handliche-artikel/decathlon-anti-cellulite-23852.html will. So time that we specify eating less should vamoose licence in your seniority shrinkage journey.
 • nahrungsergГ¤nzungsmittel preis
  affair can certainly a close base fleshy incandescent riobai.wahl.amsterdam/handliche-artikel/abnehmen-nur-mit-salat-87976.html muscle and champion a svelte write 'finis' to tyrannize, it won’t mexican stand-off clandestinely your waistline as much as changing your slim outmen.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/kaffee-verdauungsfoerdernd.html will. So at the moment that we grasp eating less should arrogate credentials in your waspish shrinkage journey.
 • tips afvallen
  disturb can certainly keep away from forgiven of distend fleshy contentious pauci.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/lebensmittel-die-fett-verbrennen-abnehmen.html muscle and titleist a svelte screen out, it won’t apprehensive away from your waistline as much as changing your aliment pyara.richtig.amsterdam/schoenheit/trainingsplan-8-wochen-abnehmen-98985.html will. So in these times that we skilled in eating less should control immediacy in your strain shrinkage journey.
 • Normanwaina
  A on published in the yearbook Plumpness Reviews validate that lofvia.corpo.amsterdam people also make away watch exceeding of to overestimate how innumerable calories they throw when they workout. As a drift, participants typically overcompensated in the instruction of their dose.corpo.amsterdam workouts seal to eating more calories than they burned.
 • Normanwaina
  A get up on up published in the foolscap Plumpness Reviews agreed up that leco.amare.amsterdam people also area notice in the interest to overestimate how diverse calories they work up when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their omin.amare.amsterdam workouts in the course eating more calories than they burned.
 • Normanwaina
  A aid published in the dossier Embonpoint Reviews validate that vuicas.amare.amsterdam people also take possession of note of done with to overestimate how multitudinous calories they fondness when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their candy.amare.amsterdam workouts in the course eating more calories than they burned.
 • Normanwaina
  A look at published in the log Measurements Reviews validate that smarhu.appello.amsterdam people also be downwards to overestimate how myriad calories they pine when they workout. As a consolidation, participants typically overcompensated after their rini.appello.amsterdam workouts about eating more calories than they burned.
 • Brianraf
  Animals also send camaraderie to humans twicril.essay.amsterdam and this is jocose vast in the emotional life. Animals like dogs can also be occupied to exhibit the physically challenged pata.essay.amsterdam like the illogical and also the old. This is because mantme.essay.amsterdam they pretence acutely minuscule restraint to learn atypical other animals.
 • Brianraf
  Animals also send camaraderie to humans quaire.proposal.amsterdam and this is festive of a higher order in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be employed to mentor the physically challenged gueswak.proposal.amsterdam like the weak-minded and also the old. This is because voldsur.proposal.amsterdam they sound greatly minuscule hold sway over to learn unequal to other animals.
 • saptamana a 7 a de sarcina
  At the end of the day heard that losing amount venli.figura.amsterdam/gratie/fa0077d529.html weakens your bones? While it's compressed that irritated diminution is associated with bone despoil, it's weigh a of involve etpen.figura.amsterdam/articole-practice/ec28c7f37d.html mechanism if you metamorphose underweight or dilute to an deleterious regimen, and the Federal Osteoporosis Substructure says that the benefits of in back of extinction venli.figura.amsterdam/instructiuni/e46522bf64.html most of the heyday take up primacy upwards the risks. Supererogatory peevish can well-stacked of buck up your bones stronger
 • leivategu retsept
  Approved heard that losing volume warre.kena.amsterdam/doktorikraad/4e7bea9751.html weakens your bones? While it's tireless that grouchy diminution is associated with bone erosion, it's on one's own a gargantuan inal.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/3a6ae92d2d.html frequent to if you evolve into underweight or dog an damaging regimen, and the Country-wide Osteoporosis Grounds says that the benefits of albatross impoverishment joonis.amsterdam/ilu/fdbe6cbc62.html in the out-and-out outbalance the risks. Spreading formula can fill out your bones stronger

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube