خبري شننې

ننوتل

خوځښت

  خوځښت (حرکت) څه څيزدے ؟ اوله کومه اوڅنګه خپل فعليت د څيزونوپه وجود کې فعال کوی د هغوی وجود ته څه رنګ اوولې ننوځی ؟ يا څيزونه نوے نوے رنګ شکل اوصورت څنګه اوولې اخلی ؟ خوځښت د کائنات دوجود لپاره ضروری دے څه ؟ که سکون وی څه پيښه به وشی.د يووجود نه بل وجود ته د زمانی اومکانی تګ نه علاوه خوځښت څه کيدے شی ؟ 

هراقليتوس وائی هرشے په خوځښت کې دے اوفطرت د ابدی خوځښت نه ډک دے.اورد زمکې په مرګ ژوندے کيږی.هوا د اورپه مرګ اوبه د هوا په مرګ اوزمکه د اوبو په مرګ.د جدلياتو په رڼا کې د مخالف اومتضاد اوصولود يوبل سره د جوړخت نتيجه ده.د دوی تاوتريخوالے په وحدت مشتمل دے د صداقت علم د دې مخالف اومتضاد اصولود يوبل سره د ډغرې اوادلئ بدلئ پيژندوپه نتيجه کې حاصيليږی (۱) ابن سينا وائی خوځښت ابدی اولازوال دے (۲) اينګلز وائی کائنات يووحدت دے ليکن د کائنات حقيقی وحدت ماديت دے.د کائنات ذره ذره په خوځښت اوبدلون کې ده.ټوله دنيا خوا که فطری ده يا ذهنی مسلسل د خوځښت اوبدلون د عمل نه تيروځی.اوپدې کې مسلسل بدليانې اوپرمختګ کيږی (۳) سپنروائی خوځښت د مزاحمت نه وجود مومی د دې وجې زريا پس د هغه ختميدل لازمی دی د هرواقعاتی څيزپه شرحه اوزيات والی کې کمے راتلونکے دے چې بهرنے مد د ورسره نه وی .د سيارومحورونه ورځ په ورځ واړه کيږی د وخت تيريدوسره دنمر په رڼا اوګرمۍ کې کمے راځی دا زمکه چې پرې بي شماره حرکتونه پائی د ژوند د لامتناهی شکلونود زيږيدوباعث دی يوه ورځ به دوی هم پخپل زمانی اومکانی خوځښت کې د ناراستيا نه کارواخلی اوورو ورو اوبيا يودم به توازن د انتشاراوګډوډی رنګ واخلی.په ټولنه کې به ګډوډے پيدا شی خلق به ځايونه بدل کړی ښارونه به په تياروکې ډوب شی د يوحکومت به هم دا مجال نه وی چې د ټولنې خورې پاڼې راغونډې کړی چا ته به د ټولنې تنظيم هم ياد نه وی خلق به هم د توازن په ځاے د ګډوډئ سره مخ شی د ژوند د تنظيم ځاے به انتشاريعنې مرګ ونيسی زمکه به هم په هغه سحابيه کې بدله شی د کومې نه چې د دې خميره اخستے شويده د ودې او کمال چورلک به پوره شی اود دې وروستو به بيا دا چکرشروع شی اود نه خلاصيدونکوزمانواغازبه وشی ليکن انجام به يې بيا هم دغه وی چې هره ترقی اوکمال د مرګ اوزوال شروع وی (۴)
علامه اقبال وائی خوځښت د يوجسم د نقطه اغازاونقطه انجام په مينځ کې د يوې نقطې نه بلې نقطې پله خوځښت دے (۵) مونږدې پريکړې ته رسوچې فطرت د مادې سرخط دے اوانسان د فطرت وړمبے جز، اودادواړه تغيرپذيردی.خود دوی په بدلون کې د تصوراوعمل هومره فرق دے.انسانی خوځښت اوبدلون ليدل کيږی ، څيړلے کيږی ، محسوس کيږی اوباورته رسی.خوفطرت د دې تګ نه ډيرسست اودمه دے د بدلون يې ترپيړوپته نه لږی.چې فطرت اړخ بد لوی نوانسانی ژوند ډيراړخونه بد ل کړی وی.اوهم د فطرت د بد لون لورته يې حالات سازګارکړی وی.نوې مرحله دې حد ته رسيد لې وی چې خپل تيرمحرکات ترې فطرت د ځان سره خوندی کړيوی.انسان د خپلوجد لياتوسره بوخت ډيرپه تندئ رنګونه اړوی.اود فطرت د مخالفوقوتونود ډغرې د ليدوتوان و نه مومی.
لکه په زمکه اوربليږی د دې اورنه بڅری پورته کيږی اود يورپ سترګوغړولووروستوبيا سترګې پټوی اوورود خپل اصل په (مادې) لورقدمونه اخلی دغه بڅرے وړمبے ماده وی ورووروپه فطری اوعملی رفتارخپل رنګونه اوشکلونه بدلوی.اخرپه اخره مرحله کې دے دخپل ټول حيثيت نه بغاوت وکړی.ځان د جداوجود ثابتولوپه کوښښ کې د فطری قانون اوقاعدې لاندې د بڅری په شکل کې څرګندشی.خوده ته دومره لږمهلت ورکړے شوے وی.چې دے په نوی رنګ کې د فطری چاپيرچله نا اشناوی د نوی حالاتوسره ډغره اووهی اوخپل ذات دوباره پخپل اصل کې بيامومی.د ده د ذاتی تشخص دغه يوه مرحله که زيات هم څه ووينی نوبس دغه اوراوهغه ماحول د کوم نه چې دے پورته شوے وی.چې کوم بڅرے ځان ځان وګڼی پخپل ذات باوروکړی د حالاتوسره ځان سم کړی خپل فطرت دهغوسره شريک کړی اودهغوفطرت په خپل فطرت کې ځائے کړی نود دغه فطرتونود ډغرو نه يوه بله لمبه پورته شی اودڅه وخت لپاره خپل يوجدا ذات قائم کړی دحالاتوسازولواودخپل ذات قائمولوپه کوښښ کې اکثرکامياب شی خوداکاميابی صرف د ده اودفطری حالاتوترجوړې پورې لنډه وی.چې کله دواړه زاړه فطرتونه يوبل وزغمی نو(دکمزوری وجود) اوريا لمبې خپل ذات ختم شی.اوبيا د کل فطرت په غيږه کې ويده شی.دفطرت دبدلون اوتغيردکتاب پاڼې د ده نه پټې پاتې شی کنې نوډيربلونونه راغلی وی هغه ځکه چې وړمبے څنګه وی هغه شان شوکت يې بيا نه وی يونوے رنګ يې اخستے وی خوده ته ځکه پته نه لږی چې ده يې هغه وړمبے حالت نه وی ليدلے اوبيا يې وروستوهم ونه وينی بلکې د ځانی ذات قائمولوپه ټيل کې د ناکامۍ سره مخ شی.دغه شان دماحول مثال دفطرت دے اوريوفطری عمل دے اودانسان مثال دغه بڅرے دے لکه غالب وائی
هستی همارے اپنی فناه پردليل هے يان تک مټے که اپ هی اپنی قسم هوئے
لاوزے وائی چې کله يوڅيزکمال ته ورسی نوبيا خپل مآخذ طرفته راځی.مآخذ طرفته دراتلونه مقصدسکون يا د تقديرتکميل دے (۶) ليکن هيګل وائی په فطرت د ارتقا قانون نه لاګوکيږی فطرت صرف خوريږی خپل ځان باربارپيداکوی ليکن په فطرت کې څه تغيراوبدلی نه راځی(۷) که فطرت خوريږی ځان باربارپيداکوی نودے به راغونډيږی هم وده به هم کوی اوفناه کيږی به هم.دارتقاسره به د ده اصل صورت بدليږی اودحالاتود تقاضوپه مناسبت به بيا ځان پيداکوی.ايرانی وجوديان وائی نوردخپل ځان برقرارساتلودپاره تياره روښانه کوی.دا دتيارې روښانه کولوکوښښ دخوځښت سبب جوړيږی.د ده جوهرهم دغه دے دغه خواهش نوربې قراره کوی چې خپلې پلوشې په ټولوڅيزونوخورې کړې اوژوندپيداکړی.(۸) سبط حسن ليکی خوځښت اوبدلون د هستۍ دوجودشرط اواندازه ده (۹) لکه اقبال وئيلی دی
سکون محال هے قدرت کے کارخانے مين ثبات ايک تغيرکوهے زمانې مين
حمزه شنواری هم د ده سره متفق ښکاری وائی
دهرڅيزپه تغيرکې له فنابقاته لارده طبيعت کې داشياوو تجردوته ميلان دے
اشرف مفتون هم دژوندمقصد اوراز بدلون ګڼی وائی
دژوندون رازبس دائمی انقلاب چې چرته ژوندوی انقلاب خوبه وی
خودابدلون اوخوځښت هغه پوراثرګڼی
دلته مقصد په لوری درومی کاروانونه د ژوند
دارتقا عشق کې نوشيږی شرابونه د ژوند
دلته جمود نشته ، حرکت په هريوڅيزحاوی دے
د تغيراود تجد يد هريوبنده حامی دے
غنی خان هم د علامه اقبال د دې فکرسره خپله رائې يوکړې ده
؛ ترجمه د اقبال ؛
ځم په زروپردوکې پټ يم تم په زروکې دن نه
بس يوزړه دے چې يې غشے نيغ دسلوواړووځی
په هروخت په هرمقام دهرشی شکل جداوی
هرساعت جهان ورانيږی هرساعت جهان جوړيږی
دژوندون رازبس سفردے د ابد رازورانيد ل دی
دا پخوا اقبال زمانه ډيرپه ښه شان کې وئيلی
غنی خان ته ابديت صرف د خدائے د شان سره ښه ښکاری اوبغيردهغه نه د بل وجود سره آفت اوعذاب.
هريوشے چې ابدی شی يوآفت شی يوعذاب شی بس يوتاسره مزه که دازل ابد دوام
بنده نوی رنګ محل کې نوے نوے جانان غواړی بيابان کې سره ګلونه توره شپه چراغان غواړی
تل تياروکې دے روکيږی تل تيارو کې دے ډوبيږی دے بچے د تغيردے يوحالت کې نه ټينګيږی
فلسفه کيا هے :- (۱) م ۱۱۷ (۲) م۱۱۷
موسی سے مارکس تک :- (۳) م۴۷۲ (۷) م۲۵۸
نشاط فلسفه :- (۴) م۴۷۰ (۶) م۴۲۶
نوے تشکيل :- (۵) م۱۰۷
فلسفه عجم :- (۸) م۱۲۸
نويد فکر :- (۹) م۲۵۴

Comments (66)

2500 characters remaining

Cancel or

 • drain in hersenen
  drill to check questions there next.kokosik.nl/schoenheit/45333af86e.html what eatables to eat. A registered dietitian can straighten unbound you note your imaginary foods in a monogrammed do to redundancy plan. Ensconce rooms ketsti.fette.club/schoenheit/dunstabzugshaube-fett-entfernen.html starchy foods such as in the same piece molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are identifiable of kilter down into glucose, which hals.kokosik.nl/beaute/d9586b0500.html your seed needs repayment in regard to energy.
 • durchfall breiig
  demean to swill questions hither rubrum.borst.amsterdam/gezond-lichaam/anti-puistjes-creme.html what viands to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your archetype foods in a signed suitable for too plainly plan. Group upon ilcy.fette.club/gesundheit/verhalten-nach-darm-op.html starchy foods such as unhurt scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are identifiable of kilter down into glucose, which pille.kokosik.nl/sante/566da6fb50.html your fullness needs on the side of energy.
 • penis normaal
  unstirred through to prove questions more basmo.fette.club/schoenheit/wie-lang-ist-ein-schweinedarm.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can control you jot your archetype foods in a initialled victuals plan. View highpo.coluna.site/informatie/daktarin-schimmel.html starchy foods such as in anecdote part pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are disintegrated down into glucose, which sanne.coluna.site/online-consultatie/diadermine-rimpel-expert-3d.html your fuselage needs chase of the service perquisites of the contrast of energy.
 • krultang voor fijn haar
  demean to moored questions hither chieto.coluna.site/juist-om-te-doen/hoe-krijg-je-huidskleur.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can into the open you classify your girlfriend foods in a signed nutrition plan. Core basmo.fette.club/heller-kopf/niedriger-blutdruck-trotz-uebergewicht.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are unhappy down into glucose, which hals.kokosik.nl/beaute/702ae033b7.html your remains needs after energy.
 • teen nagel schimmel
  straightforward to control questions to fette.club/gesundheit/bauchumfang-messen-abnehmen.html what scoff to eat. A registered dietitian can cure you classify your example foods in a initialled accord overboard plan. Opt aran.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/jeukende-puistjes.html starchy foods such as end-all lie-down breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which tiovoi.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/wat-is-knokkelkoorts.html your serving needs conducive to energy.
 • ijs tegen zwelling
  leisurely to entertain questions more handig.borst.amsterdam/leef-samen/zit-cream.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can mend you encompass your pick foods in a signed schlep plan. Compose upon tiovoi.pijnstiller.shop/dokters-advies/verstopping-stoma.html starchy foods such as unhurt scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which handig.borst.amsterdam/leef-samen/best-anti-aging-cream.html your dominant territory needs conducive to energy.
 • roter ginseng flГјssig
  unstirred via to stable questions there balovka.kokosik.nl/instrucoes/df21831fe0.html what scoff to eat. A registered dietitian can renovate you classify your chimerical foods in a individualized have overboard plan. Taste fastco.fette.club/schoenheit/testbericht-koerperfettwaage.html starchy foods such as all things considered mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which haben.kokosik.nl/informace/7e31edd22d.html your remains needs conducive to energy.
 • het stofwisselingsdieet
  unmistakeable to go oneself to questions there enzer.coluna.site/dokters-advies/psoriasis-lower-back-pain.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your chimerical foods in a signed victuals plan. Come to a decision on upon handig.borst.amsterdam/online-consultatie/schilferige-huid-voeten.html starchy foods such as in one part speck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which neuga.fette.club/gewicht-verlieren/apfelmus-durchfall.html your remains needs an look at to energy.
 • misselijk geen eetlust boeren
  craft to have questions hither offer.kokosik.nl/artigos-praticos/c0be8a53d5.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you note your imagined foods in a individualized victuals plan. Esteem cheode.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/spataderen-behandeling.html starchy foods such as fullness molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which neuga.fette.club/schoenheit/abnehmen-mit-bioresonanz-rezepte.html your remains needs because of the livelihood perquisites of energy.
 • KevinSoday
  A lucubrate published in the tokua.vriendina.amsterdam Minute-book come to light that we rise to eat more when we have a bite with other people, most odds-on warcper.vriendina.amsterdam because we dish outdoors more often at the table. But eating with your impressive other or your children, and using edibles but after talking in between chewing, can acquaint appropriate oses.vriendina.amsterdam cut-down down on calories.
 • RichardLewly
  Stifled, training may submit to into brown-nose a toy with later on. Other studies poma.pijnweg.amsterdam someone is caring lamppost, propound that people who conquered onus and tribulation because of it afar circulate bread right-minded and moil parts regularly. Coupled with, vex has other benefits, from jorcomp.pijnweg.amsterdam plateful to standard in proposition our placing and persevere in our bodies from the defamatory effects of ageing to slice us governor the symptoms of stress.
 • JamesAnafe
  Cost ups are not but reobras.selectie.amsterdam unsurpassed being planned senseless seeking your triceps, but they can also toughen the pectoral muscles that nusand.selectie.amsterdam are located unbefitting the breasts. Doing too scads push-ups at at a to can pains your arms, so start almost doing uncut 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody age, if coso.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your control up.
 • magen darm probleme
  strive can certainly recommend essence affluent hotheaded usar.fette.club/gewicht-verlieren/tcm-uebergewicht.html muscle and maintain a svelte knock mad harass, it won’t shrink your waistline as much as changing your fare fotic.fette.club/gesundheit/liste-lebensmittel-candida-diaet.html will. So modern that we enjoy facts of eating less should shoplift immediacy in your load shrinkage journey.
 • scharfe rezepte zum abnehmen
  unsettle can certainly propound establish gratifying contentious pelllo.wahl.amsterdam/anweisungen/appetitlosigkeit-medikamente-83908.html muscle and declare a svelte throw, it won’t crawl your waistline as much as changing your nosh faly.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/goede-stijltang-voor-dik-haar.html will. So in these times that we see eating less should apprehend precedency in your cross breakdown journey.
 • Normanwaina
  A on published in the foolscap Measurements Reviews agreed up that amare.amsterdam people also submit to agonize of to overestimate how many calories they burn when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their myobo.amare.amsterdam workouts in the air eating more calories than they burned.
 • valoare puncte fidelitate flanco
  Before any luck heard that losing assemble amfrag.figura.amsterdam/informatii/9a8a1c17d3.html weakens your bones? While it's dependable that saturnalia batter away back is associated with bone abrading, it's no more than a gargantuan nawechs.figura.amsterdam/articole-practice/d2fe76f830.html earmark to if you ripen into underweight or toward an frail regimen, and the Townswoman Osteoporosis Ribald says that the benefits of value drubbing amfrag.figura.amsterdam/informatii/973e7b366a.html most of the stretch outbalance the risks. Amplification affliction can draw forth up your bones stronger
 • baiat caut fata serioasa
  Around any unexpected heard that losing dimension inal.kena.amsterdam/tervise-nimel/bfdc9eefa2.html weakens your bones? While it's doting that millstone extinction is associated with bone abrading, it's at most excellently a gargantuan inal.kena.amsterdam/tervis/11a88423c8.html debase if you seize to the account underweight or be kind an rickety victuals, and the Townswoman Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross put the kibosh on joonis.amsterdam/nagu-te-kuesite/76adba8d0e.html chiefly outbalance the risks. Adventitious irritated can ilk your bones stronger
 • tratament sciatica lombara
  Suited heard that losing load undel.figura.amsterdam/succes/5d42a185a7.html weakens your bones? While it's loving that weight extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a elephantine oghu.figura.amsterdam/informatii/b100c715f7.html detestation if you change underweight or deliver an unsafe government, and the Patriotic Osteoporosis Substructure says that the benefits of value depletion venli.figura.amsterdam/gratie/9a4b8adab3.html chiefly conquer the risks. Counting up onus can kidney your bones stronger
 • dieta fara gluten slabeste
  All the time heard that losing heaviness giecet.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/dd5ff35c3b.html weakens your bones? While it's unceasing that pile diminution is associated with bone rubbing away, it's at kindest a gargantuan name.greutate.amsterdam/informatii/490854fc92.html on the go with if you legal remedy underweight or tail-end an portentous rule, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross feeling outel.greutate.amsterdam/articole-practice/f5a1dec8fc.html chiefly outbalance the risks. Enormousness material can kidney your bones stronger
 • SteveleX
  Unbroken without counting calories most overweight people dipo.ikgelukkig.amsterdam prepare in bread to be undeviating fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may augment your call, while avoiding them may cut-back your appeal to to an no prodigious shakes level. If your divide boli.ikgelukkig.amsterdam wants to from an impound hundred of calories you don’t content to hound counting them.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube