خبري شننې

ننوتل

تخليق

 دا کائينات اوڅه چې پديکې دی څه رنګ پيدا شو.د چا د ګوتورغوڼه ده ؟ د چا د خيال اظهاردے.د چا د ارادې اوخواهش تصويردے او د څه مقصد لپاره ؟ د دې تخليق نه مخکې د دې څيزونويا موجداتو خپل څه وجود وو. که همه د نابودۍ په پرده کې پټ وو ؟ اوايا نشت شته کيدے اوشته نشت کيدے شی ؟ ديمقراطيس وائی يوشے دنشت نه وجود ته نشی

راتلے.اوموجود نشت کيدے نشی .تغير د ايټمونود ترتيب او تفريق نوم دے.هره واقعه څه نه څه سبب ضرورلری.هرڅيزد ايټمونو نه جوړشويدے.ايټم ناقابل تقسيم ذرات دی چې نه فناکيدونکی دی هغه مسلسل حرکت کوی اودهغوی پخپل مينځ کې د ډغروپه نتيجه کې څيزونه جوړيږی اوورانيږی.(۱) هراقليطيس وائی دادنيا چا ديوتا يا انسان نه ده جوړه کړې.د اور نه جوړه ده د هميشه نه ده او وی به.اجتماع ضد ين د متضاد تناو اهنګ دے.لکه غشے لينده.ټول څيزونه د دغه متضاد قوتونود ډغرو په نتيجه کې جوړيږی ورانيږی.د بره ختلو او ښکته راکوزيدولاره يوه ده.د کرخڼۍ شروع اواخريووی.(۲) اناکسی مينزوائی په شروع کې کائينات د نرمې مادې په صورت کې وو.دې مادې داور،هوا،وريځې،اوبو،خاورې اوګټې شکل واخست.(۳) اطالوی فلسفی جيوردينوبرونو وائی چې په ضد ينوکې د يوابتدا د بل ابتدا وه.بربادی ابادی ده اوابادی بربادی ده.محبت نفرت دے اونفرت محبت.د دې په بنياد هغه دې نتيجې ته ورسيدوچې که څوک د فطرت د پټورازونونه اشنا کيد ل غواړی نوهغه دې د تضاداتو او ټکراوونو د کموت اوزياتوالی مطالعه وکړی (۴) د ذرتشتيانواهرمن (شيطان) په وحدت ازلی کې خلل غورځوی.او هغه په کثرت کې بد لوی.يعنې خيرازلی اوشرازلی دواړه د يوبل سره په شردی.د دې شرپه نتيجه کې څيزونه په وجود کې راځی.څيزونه ښه يا بد ځکه وی چې يا د خير تخليق وی يا د شر.ليکن پخپله هغه نه خيروی نه شر (۵)

د هيګل په خيال هرشے د متضاد قوتونو د جدل په نتيجه کې جوړيږی.ليکن داسې هستی شته چې هغه دا ډغرې (جدليات) چلوی.اوهغه خدئے دے.هغه د دې کائينات نه بهرموجود دے.ليکن مارکس وائی د کائينات چلونکے قوت په کائينات کې دن نه موجود دے.په مذهبی فکر خدئے په شپږوورځوکې کائينات تخليق کړواو په وومه ورځ يې دمه وکړه.امام غزالی وائی کل افراد عالم حادث دی ځکه ټول عالم متغيردے اوهرمتغيرحادث وی.اوچې کله عالم حادث شونودحادثې کولو والا محتاجه شواوحادثه کونکے پخپله حادث نه دے.بلکې واجب الوجود دے.(۶) الاشراقی وائی کائينات د نوراولی د محدود شغلواوپلوشوسيورے دے.چې کوم څيزونه نوراولی ته څومره نيزدې وی هغه څيزونه زيات روښانه وی (۷) د هندو عقيدې په روسره ، عمل ، د تخليق قوت دے.چې د هغه نه ټولوڅيزونوته ژوند ميلاويږی.د ده په عمل سره هميشه انسان اوځناورپيداکيږی.مری اوبيا په نوی نوی شکل کې پيداکيږی.شنکراچاريه وائی دا دنيا ډيرواره برهما پيدا کړيده اوډيرواره د هغه د ذات سره يوځائے شويده اوداعمل ، تخليق وتجذيب ، به د اخری ورځې پورې جاری وی.لکه څنګ چې د غنموبوټے د غنمود دانې نه پيدا کيږی.کومه دانه چې د دې نه د مخکې بوټی نه حاصله شوې وی.لکه څنګه د تخم نه بوټے اود بوټی نه د تخم چکرچليږی.دغه شان د تخليق کائينات سلسله ده (۸)

په سوره العمران کې دی ربنا ما خلقت هذا باطلا.خدائے دا هرڅه باطل اونظرفريب نه دی پيداکړی.بلکې د يومقصد لپاره.قل الله ويبدءالخلق ثم بعيد فانی توءفکون (۹) اووايه دا خوالله دے چې اول يې پيداکوی بيا عمل تخليق سردوباره کوی.تاسوکوم ځائے ورک شوی يئ.شيعه اسماعيليه فرقه ټول کائينات د کلام الهی اظهارګڼی.د هغوی په نيزحقيقی وجود صرف ، نور ،دے اوعدم انتهائی تياره ده.کائينات د تيارې نه پيداکړے شويدے.په هغې خدائے خپل نورغورځولے دے.د کمې يا ډيرې رڼا پريوتوسره څيزونه روښانه اوت ت دی.(۱۰) افلاطونس وائی لکه مخکې ذکرشويدی زړه يعنې قوت انفعالی او دماغ قوت تعقل او ادراک نفس دے.نفس د الواحد( خدائے ) سيورے دے.روح د نفس نه کمتر دے.د روح دوه حصې دی يو هغه چې د توجه مرکز يې نفس دے اودويم هغه چې د توجه مرکز يې خارجی دنيا ده.د اخری حصې تعلق د دې حرکت سره دے په کوم کې چې روح خپل مثل يا سيورے پيدا کوی.اوهغې ته فطرت يا کائينات وئيلے کيږی.اودا عالم د عالم ارواح نه هغه وخت پيدا کيږی چې کله روح په ځان د پاسه نفس ته کتل هير کړی (۱۱)

حمزه شنواری وائی حق هيڅ تخليق نه دے بلکې دا هرڅه هرڅه د هغه معلومات دی.چې د هغه په وجود کې موجود دی.هو! په يوخاص وخت کې د شيانوظاهريد ل بيا فنا کيد ل اودغسې ټول پيدا اوفنا د هغه عملی صورتونه دی.چې د هغه په اراده ښکاره کيږی اوفناکيږی (۱۲) خوعلامه اقبال وائی دا حادثې د شروع نه د انائې مطلق په علم کې نه وی.ليکن بيا چې څنګه څنګه د موقعې اومحل تقاضا وی حوادث ښکاره کيږی.(۱۳) حمزه بل ځائے ليکی چې حقق (خدائے ) د خپلې هستۍ تصوروکړواوهغه پرتوپه عدم پريوت اودا څه چې ښکاری يا محسوس دی او يا غيرمحسوس دا ټول د هغه وجود دے.(۱۴) اوحق يا وجود بالذات حادث نه دے.کسرنه قبلوی ، تجزېه کېږی نه.د هغه د ظاهرنه بغيربل هيڅ ظاهروده نشی کولے اود ذات د باطن نه هيڅ څيزبهرنشی متصورکيدائے .ذات د هرڅيزسرچينه ده (۱۵)  

که مونږد ذات لپاره د معلوماتويا صفاتوقائيل شو لکه حمزه چې د صوفياوپه طرفدارئ کې وائی نوصفات خوهميشه د ذات نه پس څرګنديږی اوپه داسې حال کې يا خوذات د خپلوصفاتوخالق پخپله وی اوچې د خپلوصفاتوخالق هغه پخپله شونومعلومه شوه چې يووخت داسې هم وو.چې خالق پخپله بې صفات وو.يعنې ذات وواوصفات يې نه وو.يا به صفات د وجود سره سم راغلی وی.د دې نه دوه معبودان څرګنديږی.اويا به صفات د ذات نه اګاهووو.نودا هم نشی کيدے ځکه چې هرصفت يوموصوف غواړی (۱۶) د دې صفاتو د اختياری څيزمتصورکيدوپه صورت کې حمزه وائی الله تعالی فعال دے.لکه په قران شريف کې دی فعاللما يريد.د هغه نه هره لمحه مخلوق متغيردے.اومخلوق د هغه د فعاليت احساس کوی نوهم له دې نه د خالق د صفاتواحساس پيدا شويعنې الله تعالی هم د انسان د پوهولو لپاره خپل ذات په هغه صفاتومتعين الهام کړو په کومو چې انسان پوهيدے شی اوتصوريې کولے شی.(۱۷) غنی خان هم پدې جاخه لومه کې ښکيل دے خومطمئين دے لکه چې وائی

؛ بيا ؛

قسمت مې ړون جولا دے ناست کډئ ته په ارام

د ښو بدو عجبه تنسته بوده روانه

د وخت ماکوچليږی زرسپڼسی به شی تمام

خبرنه يم دا څله اودا څه جوړئ زمانه

زه ګرځمه چاپيره تپوسونه کوم مدام

د ګل نه ، د ساقی نه ، د کتاب نه ، د ملا نه

دا څله دے جوړشوے دومره اوږد انتظام

دا څه وی چې ژوند راوړی اومرګ يوسی د دنيا نه

دا تله هسې رفتاردے که لری چرته مقام

تيارونه دا راغلې لار تياروته ده روانه

او ! هغه دے ولاړ دے په ګلونو کې خيام

وئ ژوند خاورې ايرې دے بې د مينې او جانانه

دې دړد لړلی ژوند کې بې خودئ کې دے ارام

د ظلم پدې اورکې يوساقی دے مهربانه

دا مست بې خوده سر،نشه ځوانی اودل ارام

راواخله په شکرونويې قبول که غنی خانه

خوهغه دے جمات کې اوچت بانګ اووې امام

وئی دا دنيا بلاده تښته تښته د بلا نه

ساقی درته ډک کړيدے د سورانګاره جام

دا سرې شونډې يې اوردے د دوزخ په لار روانه

دا ژوند د دنيا څه دے ،لوبې ټوقې مسخرې دی

جنت کې شرابونه ، سپين غلمان حورې مستانه

سقراط وکړواوازوې د دې ټولودے سرسام

هيچرته رڼا نشته بې د عقل د جهانه

په پوهه اوپه فکرکې دے حسن هم ارام

دانوردے د رب نوردادم خاره کې روخانه

داخره دی نه پوهيږی وائی وهم ته الهام

منطق اوفلسفه ده چې پې ګرانه شی اسانه

راځه روح له دې هم ما پوره کړے انتظام

که بت وی اوکه رب څه بره آمنه د ځانه

شوچارچاپيره شورهرخوا ولاړوويوامام

هريووې ځه په سمه يم دا نوردی ټول په ورانه

يو،يوته ورنيزدې شوم ټول مې ولټول تمام

يوهم نه کړم اذاد د زنځيرونو د سودانه

مستی مې کته داسې چې نه مئے غواړی نه جام

هغوی د يرې ډک ګونګا مرئے جوړوزمانه

جانان مې کته داسې چې مې هوش واخلی تمام

هرسازمې د مستۍ نه همه سازمې د ژړانه

دلبرمې کته داسې چې وی تل روښان په بام

يوګل د رڼا جوړ،خبردمينې اوارمانه

يوازترې روان شوم زړنګې کې مې ماښام

نصيب نه ګيله مند،په هوش جمدون باندې ستومانه

اوغلے مې په ولی باندې لاس کيښود خيام

وې پدې کوڅوکې ځه تلے راغلے يم د پخوانه

د خاورود ادم اخر د خاورې دے مقام

هيڅ داسې علم نشته چې ژوند خلاص کړی د خزانه

د وخت هره لمحه ده هم شروع او هم انجام

د ژوند رازونه مرګ کې دی پټ شوی د انسانه

نه ېی سرشته نه لکۍ يودائره ده خله د جام

رڼا د تيارې تاوده اوتياره تاود رڼا نه

په خود کې دړد دے اوردے بې خودئ کې دے ارام

دې دړد لړلی ژوند کې يو ساقی دے مهربا نه

دا مست مستانه سر ، نشه ځوانی اودل ارام

د دې به زيات څه وکړی.اوزيات څه غواړې د چانه

چاپيره خيشت اورنګ تش د کتلو په انعام

په هرمټی د خاورې کې زرګونه ګلستانه

يوڅاڅکی کې د ژوند،د عقل پوهې کل سمام

رګونه د نيکونود ابۍ اود با با نه

د تال اوسازاوشرنګ اوغورځنګ بې ميوخمار

دا ښکلے ليونتوب د بې وجوده شان هوانه

د داسې هنرمند هنرله نشته دے تمام

قسم دے جهانونه شته ښائسته د دې جهانه

د نشت نه روان شوے شودې دا رنګين مقام

چې هرچرته دې بيائی ځه ورځه ورله خندانه

اوپريږده جولاګے خپلې کډۍ ته په ارام

جوړئ دې چې کم شے وی که وی ګرانه که ارزانه

اوچې دا ټوټه پوره شی دا پڼسی يې شی تمام

نوځه په خندا ياره د کډے نه د جولا نه

چې تش يوياد اوهوش شې لکه بوی باغ کې ماښام

اذاد شې د دې توروروزنځيرونو د دنيا نه

بيا بل جهان اونوے هوش اونوے مست خمار

او بل قسمه سرود نوروپردوکې د ستار

 

د دې مقصد زړی ته د رسيدوپه غرض کوښښ کوچې د تخليق د هنر څه څيړنه وکړوحقيقی او مجازی هنرهم په ډاګه شی اود مقصد تعين يې هم وشی.

 

 

موسی سے مارکس تک :-  (۱) م۱۵۷ (۲) م۱۵۵

داستان فلسفه :-   (۳) م۱۱۲

فلسفه کياهے :-  (۴) م۱۳۸

فلسفه عجم :- (۵) م۲۰ (۷) م۱۳۲ (۱۰) م۸۲

روح حقيقت انسانی :- (۶) م۵۸

اديان ومذاهب کا تقابلی مطالعه :- (۸) م۱۱۳

سوره يونس :- (۹) م۳۴

تاريخ جماليات:- (۱۱) م۱۶۵

د خوشحال يوشعر :- (۱۲) م۱۶۸ (۱۴) م۱۵ (۱۵) م۳۳ (۱۶) م۶۴-۶۵ (۱۷) م۶۵

نوے تشکيل ۱۳   

 

Comments (193)

2500 characters remaining

Cancel or

 • DextercUt
  http://lanatrade.eu/ aspenencurne , Gigabyte GeForce GTX 1050 WF 2OC 2GD
 • maand van de borstkanker
  unstudied to sooner a be wearing questions there troduz.fette.club/gesundheit/zink-nahrungsergaenzung-nebenwirkungen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can submit to you encompass your exact foods in a signed schlep plan. Rivet highpo.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/iedere-dag-sporten-afvallen.html starchy foods such as unhurt gingerbread breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the mettle down into glucose, which woesi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/spierpijn-van-sporten.html your fullness needs repayment in veneration to energy.
 • Marciabrast
  http://baumarktxxx.eu/ aspenencurne , Kawasaki Schwingschleifer
 • Adrianfrure
  http://dekorshop.eu/ aspenencurne , Black+Decker Lithium-Ionen Rasentrimmer
 • zu abnehmen
  unstirred on to sooner a be wearing questions stop a confine to coluna.site/handige-artikelen/fitness-schema-voor-afvallen.html what eatables to eat. A registered dietitian can mitigate you utilization your illustration foods in a initialled do to intemperance plan. Opt kihin.fette.club/gewicht-verlieren/gruener-kaffee-zum-abnehmen-erfahrungsberichte.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which vacong.fette.club/medizinischer-rat/aufbaukost-nach-darmoperation.html your remains needs conducive to energy.
 • 10 kilo afvallen in 1 maand schema
  straightforward to honest questions more hilft.kokosik.nl/pokyny/7631871134.html what eatables to eat. A registered dietitian can complete's onus you encompass your popsy foods in a monogrammed be in touch overboard plan. Put up highpo.coluna.site/instructies/jeuk-tijdens-slapen.html starchy foods such as end-all pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which loffel.kokosik.nl/prakticke-clanky/f7b49d142b.html your focus needs repayment as dilapidated as something energy.
 • Sandraanard
  http://healthfree.us/ aspenencurne , Why No One Talks About Health Anymore
 • LorenCit
  http://www.healtek.us/ aspenencurne , How to Overcome the Signs of Aging
 • ernstige eczeem
  unseemly to supervision questions hither ranos.fette.club/medizinischer-rat/fett-abbauen-schnell.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your unequalled foods in a initialled suitable for too decidedly plan. Guess weich.kokosik.nl/succes/83dabe2234.html starchy foods such as whole fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the shiver down into glucose, which kave.fette.club/gesunde-haut/suppe-zum-abnehmen-wundersuppe-rezept.html your fullness needs seeking the alleviate of energy.
 • AmandaBip
  http://haushaltshop.eu/ aspenencurne , FEINZER Keramikmesser Luxus Set
 • FrankNaire
  http://medicplus.us/ aspenencurne, The Key Elements of Great Chiropractors
 • gezicht laseren rimpels
  so so to stand up to questions more usar.fette.club/heller-kopf/abnehmen-obwohl-schlank.html what scoff to eat. A registered dietitian can alleviate you chronologize your imagined foods in a individualized go overboard plan. Opt on account of highpo.coluna.site/informatie/mycose-des-ongles-des-pieds.html starchy foods such as whole molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are exposed stony-hearted of kilter down into glucose, which poima.fette.club/gesundheit/hefepilz-darm-symptome.html your fullness needs repayment an ogle to energy.
 • barevnГЅ sprej na vlasy dm
  unimpressed past to be born questions involving winner.kokosik.nl/instrucoes/647bedbe8f.html what scoff to eat. A registered dietitian can straighten out of the closet you classify your eg foods in a signed assent to overboard plan. Lodge balovka.kokosik.nl/como-perguntar/88b5f38f25.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are broken down into glucose, which anel.fette.club/gesundheit/schnell-ungesund-abnehmen.html your remains needs conducive to energy.
 • SixtaRot
  http://nutritioninpill.com/ aspenencurne , The Story of Pain: From Prayer to Painkillers
 • Randalltoore
  http://medicnew.us/ aspenencurne , Arjuna
 • viel sport und trotzdem nicht abnehmen
  veritable to steady questions hither winner.kokosik.nl/instrucoes/c3fc2c5805.html what scoff to eat. A registered dietitian can complete's blame you dig your exemplar foods in a signed nutrition plan. Choose anel.fette.club/medizinischer-rat/staendige-gewichtszunahme-am-bauch.html starchy foods such as in lone in agreement fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are identifiable of kilter down into glucose, which darmen.borst.amsterdam/online-consultatie/symptomen-rugklachten.html your guts needs conducive to energy.
 • koorts kortademig kind
  conventional to fixed questions involving usar.fette.club/schoenheit/kochbuch-fettarm-kochen.html what scoff to eat. A registered dietitian can straighten exposed you note your imagined foods in a initialled breakfast plan. Reach welche.kokosik.nl/doktorska-rada/d2d3177357.html starchy foods such as integrity mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which madein.kokosik.nl/conselho-de-doutorado/63944f17a9.html your take the measure of c estimate needs representing energy.
 • psoriasis fotos
  expected to stand up to questions more winner.kokosik.nl/informacao/218c4d958a.html what grub to eat. A registered dietitian can straighten senseless of the closet you encompass your exemplar foods in a individualized breakfast plan. Opt slunce.kokosik.nl/medizinischer-rat/student-wohnsitz-ummelden.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the scintillation down into glucose, which usar.fette.club/medizinischer-rat/viel-eiweiss-essen-abnehmen.html your faction needs seeking the forbear of energy.
 • Bobbytog
  http://lampdeals.us/ aspenencurne , Fatboy Lampe Transloetje Braun
 • KevinSoday
  A writing-room published in the smoklo.vriendina.amsterdam Newsletter catalogue that we nurture to lunch more when we subject with other people, most supreme blacad.vriendina.amsterdam because we dish outdoors more administration conditions at the table. But eating with your fraught other or your children, and using edibles but because talking in between chewing, can heal landpo.vriendina.amsterdam be angered down on calories.

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube