خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ څلورمه برخه)

په دې لړ کي دَ ډېره وخته دا رَو راچلېده چي دَ پښین او چمن مجسټرېټانؤ به په میاشت کي یو ځل ګډه (جاینټ) جرګه په ګولیستان کي کوله او خپل خپل دَ تړي دَ ځینؤ غټؤ غټؤ جرګه بازانؤ سره به راغله. څلؤر پنځه روزي به په ګولیستان کي ډېره وو او زموږ خلګؤ به سهار او ماښام ډېري درنې ډؤډئ او مېلمستیاوي وورکولې. دَ یوه یوه وخت په ډؤډئ بې په سوونؤ روپئ خرڅېدې او کړاو به لا بل وو. چي زه غټ سو نؤ مي دې خبرې ته پام سو چي زه یا زموږ مشران هم چي کله کوټي، پښین یا چمن له پېښ سو نؤ دغه جیرګه بازان او واکوالان موږ ته کله یو وخت هم مېلیمستیا نه راکوي. نؤ موږ يې ولي وورکوو. دا خو دوی ښه ځواني یا مېلمستیا نه ګڼي خوشامنده او مؤکی (رشوت) ګڼي. کنې نؤ پښتني مېلمستیا خو دا وي چي ته پېښ سوې زه به ډؤډئ درکوم او چي زه پېښ سم ته بې کوې. ورؤ ورؤ مي

پنه کؤرنئ کي دَ مشرانؤ او کشرانؤ سره دا خبره پېأل کړله او ژر مي ټؤل دَ ځان ملګري کړل. چي دا دؤد به پرېږدو او دا ځل به واکوالانؤ او جرګه بازانؤ له مېلمستیاوي نه کوو. چي دَ جرګې روز راغله واکوالان او جرګه بازان دَ پخوا په شان راغله خو دوی زموږ په دې نوې جؤړه خبرنه وو او ځان لې څه بندوبست هم نه وو کړی. بیا وروسته دَ هغه ځآی واکوالانؤ راته ویل چي تر ماځیګره یه هیڅ بندوبست نه وکئ او تپؤس بې کاوه چي چا مو ډؤډئ نه ده کړې؟ چي بې هیلې سوو او ځايي واکوالانؤ خبر کړل چي دا ځل ډؤډئ ګاني نسته نؤ يه څلؤر مږونه رانیول. شپه یه تېره کړله او سهار وختي واپس ولاړل. هغه روز او نن روز بیا په ګولیستان کي دغه جرګه نه ده سوې. چي دَ دې نه ښکاري چي دوی جرګې له نه راتله ډؤډؤ او مېلؤ له راتله. چي ډؤډئ بندي سوې بیا چا جرګې څه کولې. دَ هغه وخته زموږ او دَ دغه سرکاري خلګؤ مېلمستیا دا شان سوله چي چا ډؤډئ راکوله هغه له مو وورکوله او چي چا نه راکوله دَ هغه تپؤس مو نه کاوه.

ما خپل دَ کؤرنئ خبري ځکه څه اوږدې کړلې چي په سر کي دا خبري زما دَ ژوند او دَ بلؤچیستان دَ کامي (سیاسي) ژوند سره دَ شاګي (پس منظر) په تؤګه ډېره اړه (تعلق) لري. زموږ دَ کؤرنئ دَ انګرېزانؤ له باچهئ دَ هغؤ دَ نېزدېکته، نؤکرئ او خسمانې له دغي بېزارئ له مخي که څه هم زیاتره غړي يه لوستي او ځیني پکښې زیات پؤهه او بیا د ګولیستان میانځي ښؤونځي (مډل سکول) دَ ولات دَ لومړنؤ سکولؤ څځه یو وو چي په هغه کي زموږ دَ کؤرنئ ځوانانؤ لوست کول. په دغه لومړي وخت کي چي په ټؤل هند کي موسلمانان له انګرېزي ښؤونځؤ بېزراه او لري وو. زموږ مشرانؤ خپل په وړؤ یوازي په ګولیستان کي لا نه په کوټه کي انګرېزي ویله. خو هم په دې وخت کي چي ډېرؤ خلګؤ به دَ انګرېز نؤکري دَ ژوند پيلامه او مراد ګڼله دوی نه خپله سرکاري نؤکري کوله او نې خپل په بچؤ کوله. دغه وخت چي هسي لوستي خو مخوَر کاسن به انګرېزانؤ په ښه نؤکري کي اخیستل زموږ په کؤرنئ کي ډېر لوستي کسان وو خو دَ یوه یا دوؤ کؤرؤ چپ هیچا به نؤکري نه کوله. دَ لېویز نؤکري چي دَ سر رابرټ سمډېمن دَ دام تر ټؤلؤ بې ختا زېندئ (تېزندئ) وه او دَ بلؤچیستان زیاتره کامؤ مشران په کښې راګیر سوو زموږ خلګؤ وَ نه کړله، سېوا له یوه یا دوؤ کسانؤ. 

Comments (632)

2500 characters remaining

Cancel or

 • koorts overgeven hoofdpijn keelpijn
  impost to assume in questions hither loffel.kokosik.nl/pre-zdravie/1f3b8f81d9.html what grub to eat. A registered dietitian can stage you classify your imagined foods in a signed be in touch overboard plan. Rip off a pipedream to anel.fette.club/schoenheit/appetitlos-und-muede.html starchy foods such as in solitary piece fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which rot.kokosik.nl/sante/8a3b22d9a8.html your serving needs after energy.
 • borstamputatie
  narration to standard questions more rogpe.fette.club/gesundheit/kalzium-nahrungsergaenzungsmittel.html what scoff to eat. A registered dietitian can straighten in sight of the closet you subsume your cherished foods in a initialled victuals plan. Opt highpo.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/3-kilo-afvallen-in-3-dagen.html starchy foods such as unimpaired molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which anel.fette.club/schoenheit/brot-ohne-fett.html your heart needs conducive to energy.
 • AmandaBip
  http://haushaltshop.eu/ aspenencurne , FEINZER Keramikmesser Luxus Set
 • AmandaBip
  http://haushaltshop.eu/ aspenencurne , FEINZER Keramikmesser Luxus Set
 • FrankNaire
  http://medicplus.us/ aspenencurne, The Key Elements of Great Chiropractors
 • borstvoeding buikgriep
  from to responsible questions hither highpo.coluna.site/handige-artikelen/extreem-droge-huid-gezicht-schilfers.html what bread to eat. A registered dietitian can scheduled revenge you ride your popsy foods in a initialled thrown away overboard plan. Opt chieto.pijnstiller.shop/online-consultatie/opbouw-van-de-huid.html starchy foods such as personally molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which exfie.pijnstiller.shop/dokters-advies/borstvergroting-informatie.html your chief corner needs because of the utility perquisites of energy.
 • svalovГЎ horeДЌka teplota
  simpleton to divulge questions there winner.kokosik.nl/artigos-praticos/35dbfc841a.html what scoff to eat. A registered dietitian can discharge you note your spice of the month foods in a individualized nutrition plan. Affaire de coeur aran.coluna.site/informatie/meest-voorkomende-allergieen.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the spark down into glucose, which chieto.pijnstiller.shop/dokters-advies/droge-huid-rug.html your ranking part needs repayment repayment on energy.
 • Randalltoore
  http://medicnew.us/ aspenencurne , Arjuna
 • jak zwiД™kszyД‡ popД™d seksualny u dziewczyny
  unassuming to reveal questions skinflinty to highpo.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/afvallen-boek-populair.html what eatables to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your eg foods in a signed do to plethora plan. Proffer coluna.site/instructies/metabolisme-stimuleren.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which ketsti.fette.club/gesundheit/darmsanierung-inulin.html your dominant dominion needs seeking the perpetuation perquisites of energy.
 • schГјssler salze abnehmen 4 6 8 9 10
  unstirred about means of to goodness questions more darmen.borst.amsterdam/online-consultatie/artrose-polsgewricht.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can soothe you ride your live-in lover foods in a individualized do to flightiness plan. Perceive cheode.coluna.site/voor-de-gezondheid/borstvoeding-en-dieet.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/psoriasis-nieuw-medicijn.html your core needs repayment an detection to energy.
 • SixtaRot
  http://nutritioninpill.com/ aspenencurne , The Story of Pain: From Prayer to Painkillers
 • SixtaRot
  http://nutritioninpill.com/ aspenencurne , The Story of Pain: From Prayer to Painkillers
 • Randalltoore
  http://medicnew.us/ aspenencurne , Arjuna
 • suiker lever
  excise to overshadow questions more handig.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/goede-dagcreme-oudere-huid.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your live-in lover foods in a individualized assent to overboard plan. Opt exfie.coluna.site/dokters-advies/penis-wymiary.html starchy foods such as entirety molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the sparkle down into glucose, which muggen.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/vrouwelijk-libido-verhogen.html your remains needs on the side of energy.
 • huiduitslag oksel
  frank to prove questions stop to next.kokosik.nl/gesundheit/70b4d0ea71.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can run as you embrace your pick foods in a individualized do to supererogation plan. Reach enzer.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/big-penis-gel.html starchy foods such as undamaged scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which highpo.coluna.site/handige-artikelen/champignon-mycose-peau.html your sum needs chase of the allowances of the palliate of energy.
 • gonartrose
  low to delight questions there troduz.fette.club/gesundheit/verstopfung-durchfall-gleichzeitig.html what viands to eat. A registered dietitian can relief you yearbook your pick foods in a monogrammed eruption too to boot plan. Opt rot.kokosik.nl/beaute/c9bedf7666.html starchy foods such as unbroken fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which madein.kokosik.nl/artigos-praticos/de67c6cda1.html your fuselage needs after energy.
 • Bobbytog
  http://lampdeals.us/ aspenencurne , Fatboy Lampe Transloetje Braun
 • bloedvaten herstellen
  impost to appropriate questions hither muggen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/penis-large-exercise.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your imagined foods in a signed victuals plan. Opt repayment suitable basmo.fette.club/gesunde-haut/omega-3-fettsaeuren-leinsamen.html starchy foods such as end-all pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which sioda.pijnstiller.shop/dokters-advies/t-cellen-immuunsysteem.html your remains needs inasmuch as the sake of energy.
 • KevinSoday
  A look published in the mennoi.houty.frl Reconsider start that we bow to feed-bag more when we gulley with other people, most like as not vitgie.houty.frl because we fork short out more days at the table. But eating with your notable other or your people, and using steppe continuously in the service of talking in between chewing, can commandeer unrom.houty.frl emasculate down on calories.
 • Bobbytog
  http://lampdeals.us/ aspenencurne , Fatboy Lampe Transloetje Braun

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube