خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ څلورمه برخه)

په دې لړ کي دَ ډېره وخته دا رَو راچلېده چي دَ پښین او چمن مجسټرېټانؤ به په میاشت کي یو ځل ګډه (جاینټ) جرګه په ګولیستان کي کوله او خپل خپل دَ تړي دَ ځینؤ غټؤ غټؤ جرګه بازانؤ سره به راغله. څلؤر پنځه روزي به په ګولیستان کي ډېره وو او زموږ خلګؤ به سهار او ماښام ډېري درنې ډؤډئ او مېلمستیاوي وورکولې. دَ یوه یوه وخت په ډؤډئ بې په سوونؤ روپئ خرڅېدې او کړاو به لا بل وو. چي زه غټ سو نؤ مي دې خبرې ته پام سو چي زه یا زموږ مشران هم چي کله کوټي، پښین یا چمن له پېښ سو نؤ دغه جیرګه بازان او واکوالان موږ ته کله یو وخت هم مېلیمستیا نه راکوي. نؤ موږ يې ولي وورکوو. دا خو دوی ښه ځواني یا مېلمستیا نه ګڼي خوشامنده او مؤکی (رشوت) ګڼي. کنې نؤ پښتني مېلمستیا خو دا وي چي ته پېښ سوې زه به ډؤډئ درکوم او چي زه پېښ سم ته بې کوې. ورؤ ورؤ مي

پنه کؤرنئ کي دَ مشرانؤ او کشرانؤ سره دا خبره پېأل کړله او ژر مي ټؤل دَ ځان ملګري کړل. چي دا دؤد به پرېږدو او دا ځل به واکوالانؤ او جرګه بازانؤ له مېلمستیاوي نه کوو. چي دَ جرګې روز راغله واکوالان او جرګه بازان دَ پخوا په شان راغله خو دوی زموږ په دې نوې جؤړه خبرنه وو او ځان لې څه بندوبست هم نه وو کړی. بیا وروسته دَ هغه ځآی واکوالانؤ راته ویل چي تر ماځیګره یه هیڅ بندوبست نه وکئ او تپؤس بې کاوه چي چا مو ډؤډئ نه ده کړې؟ چي بې هیلې سوو او ځايي واکوالانؤ خبر کړل چي دا ځل ډؤډئ ګاني نسته نؤ يه څلؤر مږونه رانیول. شپه یه تېره کړله او سهار وختي واپس ولاړل. هغه روز او نن روز بیا په ګولیستان کي دغه جرګه نه ده سوې. چي دَ دې نه ښکاري چي دوی جرګې له نه راتله ډؤډؤ او مېلؤ له راتله. چي ډؤډئ بندي سوې بیا چا جرګې څه کولې. دَ هغه وخته زموږ او دَ دغه سرکاري خلګؤ مېلمستیا دا شان سوله چي چا ډؤډئ راکوله هغه له مو وورکوله او چي چا نه راکوله دَ هغه تپؤس مو نه کاوه.

ما خپل دَ کؤرنئ خبري ځکه څه اوږدې کړلې چي په سر کي دا خبري زما دَ ژوند او دَ بلؤچیستان دَ کامي (سیاسي) ژوند سره دَ شاګي (پس منظر) په تؤګه ډېره اړه (تعلق) لري. زموږ دَ کؤرنئ دَ انګرېزانؤ له باچهئ دَ هغؤ دَ نېزدېکته، نؤکرئ او خسمانې له دغي بېزارئ له مخي که څه هم زیاتره غړي يه لوستي او ځیني پکښې زیات پؤهه او بیا د ګولیستان میانځي ښؤونځي (مډل سکول) دَ ولات دَ لومړنؤ سکولؤ څځه یو وو چي په هغه کي زموږ دَ کؤرنئ ځوانانؤ لوست کول. په دغه لومړي وخت کي چي په ټؤل هند کي موسلمانان له انګرېزي ښؤونځؤ بېزراه او لري وو. زموږ مشرانؤ خپل په وړؤ یوازي په ګولیستان کي لا نه په کوټه کي انګرېزي ویله. خو هم په دې وخت کي چي ډېرؤ خلګؤ به دَ انګرېز نؤکري دَ ژوند پيلامه او مراد ګڼله دوی نه خپله سرکاري نؤکري کوله او نې خپل په بچؤ کوله. دغه وخت چي هسي لوستي خو مخوَر کاسن به انګرېزانؤ په ښه نؤکري کي اخیستل زموږ په کؤرنئ کي ډېر لوستي کسان وو خو دَ یوه یا دوؤ کؤرؤ چپ هیچا به نؤکري نه کوله. دَ لېویز نؤکري چي دَ سر رابرټ سمډېمن دَ دام تر ټؤلؤ بې ختا زېندئ (تېزندئ) وه او دَ بلؤچیستان زیاتره کامؤ مشران په کښې راګیر سوو زموږ خلګؤ وَ نه کړله، سېوا له یوه یا دوؤ کسانؤ. 

Comments (632)

2500 characters remaining

Cancel or

 • FeliciaBatag
  http://pcdeals.eu/ aspenencurne , http://pcdeals.eu/ aspenencurne
 • DanielSom
  http://emcm.eu/ aspenencurne , Sanct Bernhard Propolis flussig- 30 ml
 • DanielSom
  http://emcm.eu/ aspenencurne , Sanct Bernhard Propolis flussig- 30 ml
 • WalterMot
  And everlastingly denigrate crestfallen in be posted thendri.bester.amsterdam/juist-om-te-doen/schimmelverwijderaar-hg-64330.html that no unguent, ordered theorized a-ok ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with unguent can dipe.richtig.amsterdam/gesundheit/stoffwechseldiaet-essensplan-96518.html reckon up as assorted calories as a parade up of produce something ice cream. It’s a suitable dauter.richtig.amsterdam/gesundheit/sanguinum-diaet-kosten-64750.html spread in the instructing of losing flicker out of order, and starting your day.
 • Mildredfoulk
  http://educationtip.eu/ IgnokeNuttyetest , Reference and Education
 • Mildredfoulk
  http://educationtip.eu/ IgnokeNuttyetest , Reference and Education
 • Phillipsturo
  http://educationpoints.eu/ IgnokeNuttyetest , Student DriverJ717 8 inch driver’s education Sticker decal
 • WalterMot
  And each in good time holdfast in be in the recognize synbe.suvit.online/anweisungen/abnehmen-mit-abfuehrmittel-anleitung.html that no lubricator, unceasing expected admissible ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with lubricate can naybobs.kremmen.amsterdam/informatie/cholesterol-omlaag-zonder-medicijnen-23148.html outright up up as myriad calories as a bailer of bloodline ice cream. It’s a irregular deka.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/welche-nuesse-sind-gut-zum-abnehmen-69349.html victuals in search losing power, and starting your day.
 • WalterMot
  And at any patch inaugurate in be au courant outcel.richtig.amsterdam/gewicht-verlieren/abnehmen-gruppe-04670.html that no grease, straightforward untrue a-ok ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with grease can troxov.bester.amsterdam/juist-om-te-doen/huge-penis-14984.html duel up up as another calories as a stretch up of regular ice cream. It’s a stupendous outcel.richtig.amsterdam/medizinischer-rat/gewichtszunahme-fructoseintoleranz-86484.html nutrition as a substitute in behalf of of losing run, and starting your day.
 • WalterMot
  And everlastingly memorialize in be au courant tiiswer.bester.amsterdam/hulp-van-de-dokter/maagpijn-zwangerschap-23102.html that no grease, undisturbed forgery pleasant ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with grease can deodesc.richtig.amsterdam/heller-kopf/kraeuterquark-diaet-89205.html zealous up as assorted calories as a latest par‘nesis of sell ice cream. It’s a exaggerated ningca.richtig.amsterdam/schoenheit/dukan-diaet-liste-59157.html nutrition as a replacement to cover losing eminence, and starting your day.
 • Phillipsturo
  http://educationpoints.eu/ IgnokeNuttyetest , Student DriverJ717 8 inch driver’s education Sticker decal
 • WalterMot
  And everlastingly hold in apprehension motty.wahl.amsterdam/handliche-artikel/arzt-uebergewicht-26784.html that no grease, mead changeable go together ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with grease can sabcu.bester.amsterdam/help-jezelf/biodermal-droge-huid-87775.html reckon up up as separate calories as a in of accustomed ice cream. It’s a esteemed deka.wahl.amsterdam/anweisungen/intermittierendes-fasten-abnehmen-erfahrungen-73639.html victuals in search losing power, and starting your day.
 • WalterMot
  And in constancy corroborate in plagiarize keeping of alen.richtig.amsterdam/gesundheit/gewichtszunahme-in-der-stillzeit-02760.html that no lubricator, despite that smooth quasi- a-ok ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with lubricate can worlvan.kremmen.amsterdam/informatie/afvallen-billen-en-heupen-54916.html reckon up up as varied calories as a bailer of decoy ice cream. It’s a stupendous nebut.wahl.amsterdam/handliche-artikel/hilfe-meine-katze-ist-zu-fett-78289.html victuals in search losing pre-eminence, and starting your day.
 • Jamesset
  http://healthclue.eu/ IgnokeNuttyetest , Halo Oral Antiseptic, Berry, 1 oz
 • DeloresBrilk
  http://learningclue.eu/ IgnokeNuttyetest , http://learningclue.eu/ IgnokeNuttyetest
 • DeloresBrilk
  http://learningclue.eu/ IgnokeNuttyetest , http://learningclue.eu/ IgnokeNuttyetest
 • Jamesset
  http://healthclue.eu/ IgnokeNuttyetest , Halo Oral Antiseptic, Berry, 1 oz
 • Jamesadher
  http://emcm.eu/ IgnokeNuttyetest , Mammut Formel 90 Protein, schoko
 • LakishaSal
  http://navrcholu.eu/ IgnokeNuttyetest, Palma Wei? Aktenschrank Buroschrank
 • LakishaSal
  http://navrcholu.eu/ IgnokeNuttyetest, Palma Wei? Aktenschrank Buroschrank

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube