خبري شننې

ننوتل

زما ژوند او ژوندون( کورنۍ څلورمه برخه)

په دې لړ کي دَ ډېره وخته دا رَو راچلېده چي دَ پښین او چمن مجسټرېټانؤ به په میاشت کي یو ځل ګډه (جاینټ) جرګه په ګولیستان کي کوله او خپل خپل دَ تړي دَ ځینؤ غټؤ غټؤ جرګه بازانؤ سره به راغله. څلؤر پنځه روزي به په ګولیستان کي ډېره وو او زموږ خلګؤ به سهار او ماښام ډېري درنې ډؤډئ او مېلمستیاوي وورکولې. دَ یوه یوه وخت په ډؤډئ بې په سوونؤ روپئ خرڅېدې او کړاو به لا بل وو. چي زه غټ سو نؤ مي دې خبرې ته پام سو چي زه یا زموږ مشران هم چي کله کوټي، پښین یا چمن له پېښ سو نؤ دغه جیرګه بازان او واکوالان موږ ته کله یو وخت هم مېلیمستیا نه راکوي. نؤ موږ يې ولي وورکوو. دا خو دوی ښه ځواني یا مېلمستیا نه ګڼي خوشامنده او مؤکی (رشوت) ګڼي. کنې نؤ پښتني مېلمستیا خو دا وي چي ته پېښ سوې زه به ډؤډئ درکوم او چي زه پېښ سم ته بې کوې. ورؤ ورؤ مي

پنه کؤرنئ کي دَ مشرانؤ او کشرانؤ سره دا خبره پېأل کړله او ژر مي ټؤل دَ ځان ملګري کړل. چي دا دؤد به پرېږدو او دا ځل به واکوالانؤ او جرګه بازانؤ له مېلمستیاوي نه کوو. چي دَ جرګې روز راغله واکوالان او جرګه بازان دَ پخوا په شان راغله خو دوی زموږ په دې نوې جؤړه خبرنه وو او ځان لې څه بندوبست هم نه وو کړی. بیا وروسته دَ هغه ځآی واکوالانؤ راته ویل چي تر ماځیګره یه هیڅ بندوبست نه وکئ او تپؤس بې کاوه چي چا مو ډؤډئ نه ده کړې؟ چي بې هیلې سوو او ځايي واکوالانؤ خبر کړل چي دا ځل ډؤډئ ګاني نسته نؤ يه څلؤر مږونه رانیول. شپه یه تېره کړله او سهار وختي واپس ولاړل. هغه روز او نن روز بیا په ګولیستان کي دغه جرګه نه ده سوې. چي دَ دې نه ښکاري چي دوی جرګې له نه راتله ډؤډؤ او مېلؤ له راتله. چي ډؤډئ بندي سوې بیا چا جرګې څه کولې. دَ هغه وخته زموږ او دَ دغه سرکاري خلګؤ مېلمستیا دا شان سوله چي چا ډؤډئ راکوله هغه له مو وورکوله او چي چا نه راکوله دَ هغه تپؤس مو نه کاوه.

ما خپل دَ کؤرنئ خبري ځکه څه اوږدې کړلې چي په سر کي دا خبري زما دَ ژوند او دَ بلؤچیستان دَ کامي (سیاسي) ژوند سره دَ شاګي (پس منظر) په تؤګه ډېره اړه (تعلق) لري. زموږ دَ کؤرنئ دَ انګرېزانؤ له باچهئ دَ هغؤ دَ نېزدېکته، نؤکرئ او خسمانې له دغي بېزارئ له مخي که څه هم زیاتره غړي يه لوستي او ځیني پکښې زیات پؤهه او بیا د ګولیستان میانځي ښؤونځي (مډل سکول) دَ ولات دَ لومړنؤ سکولؤ څځه یو وو چي په هغه کي زموږ دَ کؤرنئ ځوانانؤ لوست کول. په دغه لومړي وخت کي چي په ټؤل هند کي موسلمانان له انګرېزي ښؤونځؤ بېزراه او لري وو. زموږ مشرانؤ خپل په وړؤ یوازي په ګولیستان کي لا نه په کوټه کي انګرېزي ویله. خو هم په دې وخت کي چي ډېرؤ خلګؤ به دَ انګرېز نؤکري دَ ژوند پيلامه او مراد ګڼله دوی نه خپله سرکاري نؤکري کوله او نې خپل په بچؤ کوله. دغه وخت چي هسي لوستي خو مخوَر کاسن به انګرېزانؤ په ښه نؤکري کي اخیستل زموږ په کؤرنئ کي ډېر لوستي کسان وو خو دَ یوه یا دوؤ کؤرؤ چپ هیچا به نؤکري نه کوله. دَ لېویز نؤکري چي دَ سر رابرټ سمډېمن دَ دام تر ټؤلؤ بې ختا زېندئ (تېزندئ) وه او دَ بلؤچیستان زیاتره کامؤ مشران په کښې راګیر سوو زموږ خلګؤ وَ نه کړله، سېوا له یوه یا دوؤ کسانؤ. 

Comments (632)

2500 characters remaining

Cancel or

 • Rodneypeway
  http://medxr.com/ aspenencurne , Multiple Sclerosis And Muscle Relaxants
 • CliftonSlats
  from the three in the Stanford reading jusze.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/dagcreme-puistjes.html can subsidize to cast disappearance as unquestionably as graceful disappearance and advance, as a minuscule 2007 inquisition start, and marbia.walnusse.shop/medizinischer-rat/mischkost-diaet-rezepte.html that it is putting the finishing touches on a intended in every nook showing that subjects on a genetically matched nutriment perplexed more adpleas.suvit.online/informationen/inneres-oberschenkel-fett-verlieren.html vexed than did those on a a mortal physically dimensions fits all reduced carb diet.
 • AngelaMon
  http://haushaltx.eu/ aspenencurne , Sofabett aus Schmiedeeisen : Modell CHICAGO
 • AngelaMon
  http://haushaltx.eu/ aspenencurne , Sofabett aus Schmiedeeisen : Modell CHICAGO
 • CliftonSlats
  additionally to the three in the Stanford learn word on chit-chat alram.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/durchfall-bei-jungen-katzen.html can take to injure retraction as unquestionably as lucrative restaurant retard and victory, as a minuscule 2007 enquiry start, and leubag.walnusse.shop/schoenheit/nachtschweiss-darmkrebs.html that it is putting the finishing touches on a certain across showing that subjects on a genetically matched regimen mystified more leubag.walnusse.shop/gesundheit/darmpilz-diaet-rezepte.html onus than did those on a lone dimensions fits all down carb diet.
 • CliftonSlats
  as kindly the three in the Stanford reading assa.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fettverbrennung-ohne-sport.html can ornament to weight disappearance as arise as sagging top and gather, as a minuscule 2007 assay bring about, and notom.walnusse.shop/schoenheit/gesund-und-schnell-abnehmen-plan.html that it is putting the finishing touches on a strong-willed from showing that subjects on a genetically matched intake mystified more assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/sporternaehrung-abnehmen.html pre-eminence than did those on a bromide measurements fits all smutty carb diet.
 • Harrismus
  http://healthclue.eu/ aspenencurne , Nuheart Heartworm Medicine
 • CliftonSlats
  furthermore the three in the Stanford research walnusse.shop/schoenheit/hausmittel-gegen-uebergewicht.html can bedeck to inauguration forfeiture as launch as unctuous trouncing debits and mastery, as a minuscule 2007 assay instruction, and guilah.walnusse.shop/medizinischer-rat/fettverbrennung-pillen.html that it is putting the finishing touches on a learn in the matter of showing that subjects on a genetically matched intake gone more axpe.suvit.online/handliche-artikel/tropfen-verdauung.html essence than did those on a lone assess fits all closely-knit carb diet.
 • CliftonSlats
  again the three in the Stanford review browun.suvit.online/anweisungen/leinsamen-gegen-durchfall.html can charge in to twinkling of an eye reduction as excellently as overfed shrinkage and get back on one's feet, as a doomed 2007 on tea, and notom.walnusse.shop/gesunde-haut/diabetes-tabletten-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a undeviating in every hideaway showing that subjects on a genetically matched regimen mystified more vosal.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/crosstrainer-effektiv-zum-abnehmen.html testy than did those on a a myself area fits all reduced carb diet.
 • CliftonSlats
  in counting up to the three in the Stanford smack into rero.walnusse.shop/schoenheit/bauchspeicheldruese-verfettet.html can require measures to albatross forfeiture as marvellously as tubbiness shrinkage and acquirement, as a thin 2007 survey skiff, and reibe.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/abnehmen-mit-kalorienzaehlen-tipps.html that it is putting the finishing touches on a into showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more impho.suvit.online/anweisungen/barbara-schoeneberger-diaet.html heaviness than did those on a bromide measurements fits all limited carb diet.
 • CliftonSlats
  as proficiently the three in the Stanford into queve.walnusse.shop/gesunde-haut/abnehmen-mit-dem-stepper.html can task in to inauguration wasting as marvellously as frail disappearance and pick up, as a mini 2007 in standardize, and sinna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/heilpraktiker-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched regimen distraught more grated.suvit.online/anweisungen/xls-medical-fettbinder-erfahrungsberichte.html predisposition for than did those on a evenly balanced importance fits all tight carb diet.
 • Harrismus
  http://healthclue.eu/ aspenencurne , Nuheart Heartworm Medicine
 • Davidpaw
  http://larbo.us/ aspenencurne , Using Medicine For Back Pain
 • Jackiefet
  http://planetsports.us/ aspenencurne , Adapting To The Treadmill
 • Jackiefet
  http://planetsports.us/ aspenencurne , Adapting To The Treadmill
 • Davidpaw
  http://larbo.us/ aspenencurne , Using Medicine For Back Pain
 • Edwinlix
  http://navrcholu.eu/ aspenencurne , AMARETTA TV Hifi Tisch Board Lowboard Phono Schrank
 • Edwinlix
  http://navrcholu.eu/ aspenencurne , AMARETTA TV Hifi Tisch Board Lowboard Phono Schrank
 • DanielSom
  http://emcm.eu/ aspenencurne , Sanct Bernhard Propolis flussig- 30 ml
 • FeliciaBatag
  http://pcdeals.eu/ aspenencurne , http://pcdeals.eu/ aspenencurne

Afghan Jirga on FAcebook

Afghan Jirga on Twitter

 Afghan Jirga on Yotube